X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

ผ่อนผันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ผ่อนผันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้บัตรฯเป็นสกุลเงินบาท ณ ร้านค้าจดทะเบียนในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้พิจารณาผ่อนผันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1% จาก
“รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ด้วยสกุลเงินบาท ณ ร้านค้าจดทะเบียนในต่างประเทศ”
ที่มีกำหนดเรียกเก็บ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ออกไปจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไปที่รายการ