X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (สำหรับบุคคลภายนอก)

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

1.1 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อิออน” หรือ “เรา”) ได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อเป็นแนวทางของเราในการชี้แจงรายละเอียดว่าเรา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจ ผู้แทน และผู้ติดต่อของบุคคลดังกล่าวนั้น และเรามีวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เมื่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) มีผลบังคับใช้

1.2 อิออนตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบภายในของอิออนและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และอิออนมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม

1.3 อิออนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย และเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

1.4 อิออนมีการระบุวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์นั้น ในกรณีที่วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกจำกัดโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อิออนจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเกินกว่าข้อจำกัดดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.5 อิออนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับการนั้น หรือเป็นกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

1.6 อิออนได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ในกรณีที่อิออนมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของอิออน อิออนจะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

1.7 อิออนมีการทบทวนเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความจำเป็น และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงระบบและวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.8 อิออนได้จัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานของเราเกี่ยวกับความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของอิออนจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม

1.9 อิออนจะตอบสนองต่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว โปรดดูรายละเอียดได้ในนโยบายฉบับนี้หรือติดต่ออิออนได้ที่รายละเอียดการติดต่อที่แสดงไว้ด้านล่าง

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อิออนเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล และแหล่งที่มาของข้อมูล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อิออนเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล

อิออนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด และในบางกรณีอิออนอาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเส้นเลือดลายนิ้วมือ (finger vein biometric data) โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
– ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ข้อมูลเครดิต ข้อมูลการล้มละลาย ข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
– ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติของท่าน
– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อของผู้ติดต่อของท่านที่ท่านได้ระบุไว้
– ข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏในประวัติ เว็บไซต์ รายงานประจำปี และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบริษัทของท่าน
– ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะที่ท่านปฏิบัติงาน เช่น ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจากระบบกล้องวงจรปิด

2.3 แหล่งที่มาของข้อมูล

อิออนอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขั้นตอนการตรวจสอบตัวตนคู่ค้า ลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ
– การติดต่ออิออนผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
– ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การแลกบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าบริเวณสถานที่ของอิออน

(2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
– คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของอิออน ที่ท่านมีฐานะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ผู้แทน หรือพนักงาน
– หน่วยงานราชการ และหน่วยงานผู้กำกับดูแล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

อิออนดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลของท่าน ในฐานะผู้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ผู้แทน หรือพนักงานผู้กระทำการในนามของของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับอิออน ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อการพิจารณา และ/หรืออนุมัติคุณสมบัติของท่านหรือบุคลากรของท่านก่อนการเข้าทำสัญญากับอิออนและเพื่อการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ถ้ามี)
เพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างอิออนกับท่านหรือบุคลากรของท่าน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ถ้ามี)
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างอิออนกับท่านหรือบุคลากรของท่านในฐานะคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของอิออน ซึ่งรวมถึงการออกใบสั่งซื้อ ใบขอซื้อ ใบแจ้งหนี้ การบันทึกข้อมูลคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของอิออน การบริหารจัดการความสัมพันธ์ (เช่น การอนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูล หรือบริเวณสถานที่ของอิออน) และการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของอิออน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อฉล การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติมิชอบ การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างท่านหรือบุคลากรของท่านกับอิออน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร เป้นต้น หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หรือหมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ หรือศาล
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ถ้ามี)
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณสำนักงานใหญ่ สำนักงานภูมิภาค สำนักงานสาขา หรือสถานที่ของอิออน รวมถึงการแลกบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าพื้นที่ดังกล่าว และการบันทึกวีดีโอของผู้ที่มาติดต่อ ณ บริเวณสถานที่ของอิออนด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่ออำนวยความสะดวก จัดการ และ/หรือบริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายนอกหรือการตรวจสอบภายใน สำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ของอิออน
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการจัดเก็บและสำรองข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือไม่ก็ตาม) ของท่านและบุคลากรของท่าน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ถ้ามี)
เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ สำนักงานภูมิภาค สำนักงานสาขา หรือสถานที่ของอิออน รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และการบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อด้วยตนเองด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของอิออน เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของอิออนให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
 • ความยินยอม
เพื่อการวิเคราะห์ประวัติการใช้จ่ายหรือการใช้บริการ และความสนใจของท่าน เพื่อการเพิ่มสิทธิประโยชน์และการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของอิออนที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นในอนาคต
 • ความยินยอม
เพื่อแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ความยินยอม
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าใช้อิออน เลาจน์
 • ความยินยอม
เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 • ความยินยอม
เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ
 • การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
เพื่อการเปิดเผยให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) และพันธมิตรทางธุรกิจของอิออน เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของอิออนและพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) และพันธมิตรทางธุรกิจของอิออนที่มีร่วมกันอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นร่วมกันในอนาคต แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
 • ความยินยอม
เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่มอิออนและพันธมิตรทางธุรกิจของอิออนเพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
 • ความยินยอม

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

อิออนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่อิออนดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของอิออน

5. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ อิออนอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

5.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสรรพากร

5.2 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาใด ๆ

5.3 ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จากอิออน รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น การโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายทรัพย์สิน เป็นต้น

5.4 ลูกค้าของอิออน หรือบุคคลภายนอกอื่นตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่อิออนในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่อิออนก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจได้รับความสะดวกในการให้บริการ การปฏิบัติงาน การดำเนินการตามสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอิออนน้อยลง หรือท่านอาจไม่สามารถคงไว้ซึ่งสถานะความเป็นคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจของอิออนได้

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอิออนได้จำนวนหนึ่งชุด รวมถึงขอให้อิออนเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม อิออนอาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลที่ท่านขอตามดุลยพินิจของเรา หากท่านขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายชุด อิออนอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการได้ตามสมควร

(3) สิทธิในการคัดค้าน (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด เราจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่เรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่สำคัญยิ่งกว่าประโยชน์และสิทธิของท่าน หรือเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(4) สิทธิในการลบ (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้อิออนลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุบางประการได้ เว้นแต่เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(5) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

อิออนพยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่อิออนมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้อิออนแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.2 ช่องทางการใช้สิทธิ

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
– การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่)
– การตั้งค่าการแจ้งเตือน (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่)
– Call Center ที่เบอร์ 02-665-0123 สำหรับการใช้สิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, (5) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
– ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ใช้สิทธิตามข้อ 8 สำหรับการใช้สิทธิในหัวข้อ 6.1 (2) - (4)

อย่างไรก็ตาม หากเราปฏิเสธคำขอของท่าน เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

6.3 ระยะเวลาการดำเนินการ

อิออนจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วันนับจากได้รับคำขอที่สมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบโดยครบถ้วน จนกระทั่งเมื่อมีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกประมวลผลอยู่ หรือท่านอาจได้รับการติดต่อจากเรา พันธมิตรของเรา หรือบุคคลผู้ซึ่งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ณ วันที่ท่านยื่นคำขอมา

7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

อิออนได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล

อิออนจะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งอิออนมอบหมายให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของอิออนอย่างเหมาะสม

8. รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่ออิออนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นายทะคะชิ ฮิซาเอะ (Takashi Hisae))

สถานที่ติดต่อ: 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์: ที่ทำการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Office) 02-302-4656
อีเมล: [email protected]

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่ออิออนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบ หรือประกาศอื่นๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

9. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่น

เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบัญชี LINE (LINE Account) ของอิออนเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์อิออน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอิออน

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

อิออนมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อิออนจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของอิออน การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขของอิออน

[ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565]

นโยบายความเป็นส่วนตัว (สำหรับผู้ถือหุ้น)

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

1.1 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อิออน”) ได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อเป็นแนวทางของเราในการชี้แจงรายละเอียดว่าเรา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นผู้ถือหุ้นในอนาคต และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์อื่น หรือบุคคลอื่นผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นโดยอิออนอย่างไร และเรามีวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเมื่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) มีผลบังคับใช้

1.2 อิออนตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบภายในของอิออนและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และอิออนมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม

1.3 อิออนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย และเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

1.4 อิออนมีการระบุวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็น ในกรณีที่วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกจำกัดโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อิออนจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเกินกว่าข้อจำกัดดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.5 อิออนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับการนั้น หรือเป็นกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

1.6 อิออนได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ในกรณีที่อิออนมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของอิออน อิออนจะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

1.7 อิออนมีการทบทวนเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความจำเป็น และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงระบบและวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.8 อิออนได้จัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและบุคลากรของเราเกี่ยวกับความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานและบุคลากรของอิออนจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม

1.9 อิออนจะตอบสนองต่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว โปรดดูรายละเอียดได้ในนโยบายฉบับนี้หรือติดต่ออิออนได้ที่รายละเอียดการติดต่อที่แสดงไว้ด้านล่าง

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อิออนเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล และแหล่งที่มาของข้อมูล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อิออนเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล

อิออนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ สัญชาติ ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์ (เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) คุกกี้ (Cookie) รหัสเฉพาะเครื่องอุปกรณ์ (Device ID))
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
– ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์) (Electronic Traffic Data) กรณีที่จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
– ข้อมูลการติดต่อกับอิออน (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือบันทึกเสียงเมื่อท่านเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยอิออน
– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อของผู้ติดต่อของท่านที่ท่านได้ระบุไว้
– ข้อมูลอื่น เช่น จำนวนหุ้น และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะหรือหนังสือมอบอำนาจ

2.3 แหล่งที่มาของข้อมูล

อิออนอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขั้นตอนการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ
– การจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของอิออน เป็นต้น

(2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
– บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
– นายหน้า ตัวแทนของท่าน ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์อื่น ผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่ท่านเป็นผู้แทน

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

อิออนดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับอิออน ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับอิออน เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น เตรียมพร้อมและบริหารจัดการการเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อการจัดการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการดำเนินการภายในต่างๆ การรับหรือส่งเอกสารระหว่างท่านกับอิออน รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น เช่น การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ
 • การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย (กรณีที่จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (กรณีที่จัดประชุมทั่วไป)
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

อิออนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่อิออนดำเนินความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของอิออน

5. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ อิออนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

5.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย

5.2 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น
– ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใดๆ

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่อิออนในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่อิออนก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอิออนได้จำนวนหนึ่งชุด รวมถึงขอให้อิออนเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม อิออนอาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลที่ท่านขอตามดุลยพินิจของเรา หากท่านขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายชุด อิออนอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการได้ตามสมควร

(3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ในกรณีที่อิออนได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากอิออนได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(ก) ขอให้อิออนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อิออนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

(4) สิทธิในการคัดค้าน (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เราจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่เรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่สำคัญยิ่งกว่าประโยชน์และสิทธิของท่าน หรือเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(5) สิทธิในการลบ (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้อิออนลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุบางประการได้ เว้นแต่เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(6) สิทธิในการระงับการประมวลผล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้อิออนระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เมื่อท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่เป็นกรณีที่เราไม่สามารถลบข้อมูลนั้นได้เนื่องจากการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือท่านไม่ประสงค์จะให้เราลบข้อมูลดังกล่าว

(7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

อิออนพยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่อิออนมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้อิออนแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.2 ช่องทางการใช้สิทธิ

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
– การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่)
– การตั้งค่าการแจ้งเตือน (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่)
– Call Center ที่เบอร์ 02-665-0123 (สำหรับการใช้สิทธิการเพิกถอนความยินยอมและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง)
– ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ตามข้อ 8 ด้านล่าง

อย่างไรก็ตาม หากเราปฏิเสธคำขอของท่าน เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

6.3 ระยะเวลาการดำเนินการ

อิออนจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วันนับจากได้รับคำขอที่สมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบโดยครบถ้วน จนกระทั่งเมื่อมีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกประมวลผลอยู่ หรือท่านอาจได้รับการติดต่อจากเรา พันธมิตรของเรา หรือบุคคลผู้ซึ่งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ณ วันที่ท่านยื่นคำขอมา

7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

อิออนได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล

อิออนจะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งอิออนมอบหมายให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของอิออนอย่างเหมาะสม

8. รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่ออิออนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นายทะคะชิ ฮิซาเอะ (Takashi Hisae))

สถานที่ติดต่อ: 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์: ที่ทำการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Office) 02-302-4656
อีเมล: [email protected]

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่ออิออนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบ หรือประกาศอื่นๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

9. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่น

เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และบัญชี LINE (LINE Account) ของอิออนเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์อิออน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอิออน

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

อิออนมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อิออนจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของอิออน การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขของอิออน

[ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565]

นโยบายความเป็นส่วนตัว (สำหรับลูกค้า)

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

1.1 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อิออน”) ได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อเป็นแนวทางของเราในการชี้แจงรายละเอียดว่าเรา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตอย่างไร รวมถึงพนักงาน กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลดังกล่าวข้างต้น และเรามีวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เมื่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) มีผลบังคับใช้

1.2 อิออนตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบภายในของอิออนและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และอิออนมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม

1.3 อิออนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย และเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

1.4 อิออนมีการระบุวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็น ในกรณีที่วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกจำกัดโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อิออนจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเกินกว่าข้อจำกัดดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.5 อิออนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับการนั้น หรือเป็นกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

1.6 อิออนได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ในกรณีที่อิออนมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของอิออน อิออนจะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

1.7 อิออนมีการทบทวนเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความจำเป็น และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงระบบและวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.8 อิออนได้จัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและบุคลากรของเราเกี่ยวกับความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานและบุคลากรของอิออนจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

1.9 อิออนจะตอบสนองต่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว โปรดดูรายละเอียดได้ในนโยบายฉบับนี้หรือติดต่ออิออนได้ที่รายละเอียดการติดต่อที่แสดงไว้ด้านล่าง

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อิออนเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล และแหล่งที่มาของข้อมูล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อิออนเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล

อิออนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ ประสบการณ์ทำงานและรหัสพนักงาน (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น กรณีประกันกลุ่ม) สัญชาติ สถานภาพการสมรส และในบางกรณีอิออนอาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพสำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
– ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์ (Online Identity/Electronic Identifier) เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) คุกกี้ (Cookie) หรือ Software Development Kit (SDK) หรือเทคโนโลยีในลักษณะใกล้เคียงกัน รหัสเฉพาะเครื่องอุปกรณ์ (Device ID)
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
– ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรสมาชิก ข้อมูลรายได้ ข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของอิออน ประวัติสินเชื่อ ข้อมูลการชำระหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
– ข้อมูลการติดต่อกับอิออน (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือบันทึกเสียงเมื่อมีการติดต่อกับเราลดังต่อไปนี้
– ข้อมูลการทำประกันและข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน เช่น หมายเลขกรมธรรม์และรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหม รวมถึงข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ เกี่ยวกับประกันภัยของท่าน
– ข้อมูลความสนใจทางการตลาดของท่าน (Marketing preferences) รวมถึงแผนความคุ้มครองที่ท่านสนใจ
– ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ประเภททรัพย์สิน มูลค่า ข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน สถานที่ตั้ง หมายเลขทะเบียนรถยนต์
– ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ข้อมูลศาสนาและ/หรือหมู่โลหิตที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการรักษาพยาบาล ข้อมูลที่ปรากฏในประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

2.3 แหล่งที่มาของข้อมูล

อิออนอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ
– การติดต่ออิออนผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
– อิออนอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของอิออน เป็นต้น

(2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
– ลูกค้าของอิออน ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของอิออน
– บริษัทในกลุ่มอิออน หรือพันธมิตรทางธุรกิจของอิออน หรือบริษัทประกันภัย
– หน่วยงานราชการ เช่นบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ลิงค์อิน (LinkedIn) เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

อิออนดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับอิออน ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
1. เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของอิออน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติคำขอข้างต้น (เช่น เพื่อการพิจารณาอนุมัติการออกบัตรเครดิต การพิจารณาให้สินเชื่อ เป็นต้น)
 • การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
2. เพื่อดำเนินการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (KYC) และการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (e-KYC) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนลูกค้า
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ความยินยอม
3. เพื่อแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของอิออน รวมถึงการแนะนำและนำเสนอแผนประกันที่เหมาะสม
 • การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
4. เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของอิออน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
5. เพื่อการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของอิออน รวมถึงสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยกับท่านหรือลูกค้านิติบุคคลของอิออน โดยมีอิออนเป็นนายหน้าประกันภัย
 • การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
6. เพื่อการให้บริการหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านเข้าทำกับบริษัทประกันภัยผ่านการช่วยเหลือชี้ช่องของอิออน เช่น การช่วยดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ การช่วยดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์และประวัติการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมเพื่อช่วยเจรจาต่อรองเบี้ยประกันกับบริษัทประกันตามความประสงค์ของท่าน
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
7. เพื่อการปฏิบัติตามกระบวนการภายในของอิออน การบริหารจัดการภายในองค์กร การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างลูกค้ากับอิออน รวมถึงการจัดเก็บและสำรองข้อมูล และ/หรือ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูล และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับการทำประกันภัยของท่านหรือผู้เอาประกันเพื่อบริหารจัดการภายในของอิออน (รวมถึง ข้อมูลการทำประกันภัย ข้อมูลการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหม ข้อมูลการวิเคราะห์ประวัติการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม)
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
8. เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของอิออน
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
9. เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ หรือศาล
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
10. เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายตามมาตรา 26 (4) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีการประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (ถ้ามี)
11. เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
12. เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อฉล การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
13. เพื่อการติดตามทวงถามหนี้
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
14. เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างลูกค้ากับอิออน รวมถึงการโอนหรือขายหนี้ การโอนเนื่องมาจากการแปลงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
15. เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
16. เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ สำนักงานภูมิภาค สำนักงานสาขา หรือสถานที่ของอิออน รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และการบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อด้วยตนเองด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
17. เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
18. เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของอิออน เช่น การจัดการข้อร้องเรียน (ซึ่งรวมถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวแทนประกัน ตัวแทนอื่น หรือผู้กระทำการแทนอิออน) การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
19. เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของอิออนให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
20. เพื่อการวิเคราะห์ประวัติการใช้จ่ายหรือการใช้บริการ และความสนใจของท่าน เพื่อการเพิ่มสิทธิประโยชน์และการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของอิออนที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นในอนาคต
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
21. เพื่อแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ความยินยอม
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
22. เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าใช้อิออน เลาจน์
 • การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • ความยินยอม
23. เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ
 • การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
24. เพื่อการเปิดเผยให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) และพันธมิตรทางธุรกิจของอิออน เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของอิออนและพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) และพันธมิตรทางธุรกิจของอิออนที่มีร่วมกันอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นร่วมกันในอนาคต แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
 • ความยินยอม
25. เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่มอิออนและพันธมิตรทางธุรกิจของอิออนเพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
 • ความยินยอม

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

อิออนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่อิออนดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของอิออน

5. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ อิออนอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

5.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว

5.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความจำเป็นของอิออนเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

5.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น
– ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดทำหรือทำลายบัตร ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ (ในกรณีที่อิออนมอบหมายให้สำนักงานติดตามและเร่งรัดหนี้สิน เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ติดตามและเร่งรัดหนี้สินและ/หรือดำเนินการบังคับคดี)
– บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
– ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใดๆ
– ผู้ให้บริการวิเคราะห์และ/หรือเปรียบเทียบข้อมูล

5.4 ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ จากอิออน รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ โอนทรัพย์สิน โอนหรือขายหนี้ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นต้น

5.5 พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) พันธมิตรทางธุรกิจของอิออน หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

5.6 บริษัทประกันภัย

5.7 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำหรับการจดทะเบียนกรมธรรม์ภาคบังคับ

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

อิออนอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนบริการของอิออนด้านเทคโนโลยีและ/หรือเพื่อการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอิออนจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้ง อิออนจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ต่างประเทศมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

7. การใช้คุกกี้

อิออนอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และ/หรือเทคโนโลยีในลักษณะใกล้เคียงกัน (เช่น Software Development Kit (SDK)) เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ของอิออน รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และ/หรือเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้อิออนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ จดจำ ทราบถึงความชื่่นชอบและหรือพฤติกรรมของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ของอิออน การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่ออิออนจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาวิธีการที่อิออนจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อความต้องการของท่าน

นอกจากนี้ อิออนอาจใช้คุกกี้และ/หรือเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกในการใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐาน ช่วยให้อิออนเข้าใจท่านและสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ท่านผ่านช่องทางออนไลน์หรือสามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่อิออนในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่อิออนก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจได้รับความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการน้อยลง หรือพลาดสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ในอนาคต

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอิออนได้จำนวนหนึ่งชุด รวมถึงขอให้อิออนเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม อิออนอาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลที่ท่านขอตามดุลยพินิจของเรา หากท่านขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายชุด อิออนอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการได้ตามสมควร

(3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ในกรณีที่อิออนได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากอิออนได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(ก) ขอให้อิออนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อิออนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดย สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

(4) สิทธิในการคัดค้าน (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เราจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่เรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่สำคัญยิ่งกว่าประโยชน์และสิทธิของท่าน หรือเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(5) สิทธิในการลบ (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้อิออนลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุบางประการได้ เว้นแต่เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(6) สิทธิในการระงับการประมวลผล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้อิออนระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เมื่อท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่เป็นกรณีที่เราไม่สามารถลบข้อมูลนั้นได้เนื่องจากการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือท่านไม่ประสงค์จะให้เราลบข้อมูลดังกล่าว

(7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

อิออนพยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่อิออนมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้อิออนแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.2 ช่องทางการใช้สิทธิ

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
– การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่)
– การตั้งค่าการแจ้งเตือน (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่)
– Contact Center เบอร์ 02-665-0123 (ใช้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม และสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง)
– ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ตามข้อ 10 ด้านล่าง (ใช้สิทธิข้อ (2) – (6))

8.3 ระยะเวลาการดำเนินการ

อิออนจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วันนับจากได้รับคำขอที่สมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบโดยครบถ้วน จนกระทั่งเมื่อมีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกประมวลผลอยู่ หรือท่านอาจได้รับการติดต่อจากเรา พันธมิตรของเรา หรือบุคคลผู้ซึ่งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ณ วันที่ท่านยื่นคำขอมา

9. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

อิออนได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

9.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล

อิออนจะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งอิออนมอบหมายให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของอิออนอย่างเหมาะสม

10. รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่ออิออนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นายทะคะชิ ฮิซาเอะ (Takashi Hisae))

สถานที่ติดต่อ: 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์: ที่ทำการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Office) 02-302-4656
อีเมล: [email protected]

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่ออิออนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบ หรือประกาศอื่นๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

11. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่น

เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และบัญชี LINE (LINE Account) ของอิออนเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์อิออน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอิออน

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

อิออนมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อิออนจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของอิออน การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขของอิออน

[ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 12 กันยายน 2566]

 

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT/WMD)

        บริษัทและบริษัทในเครือมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท AEON Financial Service Co., Ltd หรือ AFS Group ในฐานนะบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน จึงพิจารณาภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย จึงกำหนดเป็นภารกิจหลักที่สำคัญระดับสูงสุดของผู้บริหารในการบริหารองค์กร เพื่อป้องกันมิให้บริษัทถูกใช้เป็นเครื่องมือและเส้นทางการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

 1. บริษัทสนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรม รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
 2. บริษัทจะกำหนดให้พนักงานระดับบริหารมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และพนักงานระดับบริหารอาจจัดตั้งหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัท หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. บริษัทจะกำหนดให้มี แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติในการรับลูกค้า โดยกำหนดกระบวการเพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรม หรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรมกับลูกค้านับแต่เมื่อได้รับความประสงค์หรือการแจ้งจากลูกค้าเพื่อขอเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมที่บริษัทให้บริการทุกประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 4. บริษัทจะกำหนดให้มีมาตรการและวางหลักเกณฑ์เพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของลูกค้าอย่างสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด โดยครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มและทุกประเภทบริการและทุกช่องทาง และรวมถึงกรณีที่บริษัทจะมีการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือกำหนดรูปแบบใหม่ ในการดำเนินธุรกิจหรือช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือกรณีที่จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนามาใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นในอนาคต
 5. บริษัทจะรายงานธุรกรรมไปยังสำนักงาน ปปง. โดยกำหนดประเภทธุรกรรม วิธีการ และขั้นตอนการรายงานธุรกรรมให้ชัดเจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 6. บริษัทจะกำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นอิสระ เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดของนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อตรวจสอบระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 7. บริษัทจะกำหนดมาตราการในการดำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างบริษัทกับสาขาหรือบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
 8. บริษัทจะกำหนดให้เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ต้องรายงาน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 9. บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และสำนักงานผู้ดำเนินการแทน ของบริษัทมีส่วนข้องเกี่ยว หรือสนับสนุน หรือช่วยเหลือ หรือมีส่วนรู้เห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามที่กฎหมายกำหนด และห้ามมิให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และสำนักงานผู้ดำเนินการแทนเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรม หรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังสำนักงาน ปปง. เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
 10. บริษัทจะกำหนดให้มีการกำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฎิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมตามนโยบายการฝึกอบรมของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 11. บริษัทกำหนดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการตามนโยบายหลัก นโยบายรอง และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยให้อำนาจการตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากหน่วยงานใด
 12. บริษัทจะกำหนดให้มีมาตรการในการกำกับดูแลให้สำนักงาน สาขา บริษัทในเครือที่ตนถือหุ้นใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศที่สำนักงาน สาขา บริษัทในเครือตั้งอยู่ มีความเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการตามกฎหมายไทย ให้สำนักงาน สาขา บริษัทในเครือถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดกว่า
 13. บริษัทกำหนดให้มีแนวทางการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการของบุคคลที่สาม ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

นโยบายความเป็นส่วนตัว (สำหรับพนักงาน)

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

1.1 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อิออน” หรือ “เรา”) ได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อเป็นแนวทางของเราในการชี้แจงรายละเอียดว่าเรา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (รวมถึงพนักงานภายนอก หรือ outsource) อดีตพนักงาน รวมถึงสมาชิกครอบครัว ผู้ติดต่อ บุคคลอ้างอิง ผู้ค้ำประกัน เพื่อน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและอดีตพนักงาน และเรามีวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเมื่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) มีผลใช้บังคับ

1.2 อิออนตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบภายในของอิออนและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และอิออนมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม

1.3 อิออนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย และเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

1.4 อิออนมีการระบุวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และจะ เก็บข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็น ในกรณีที่วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลถูกจำกัดโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อิออนจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเกินกว่าข้อจำกัดดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.5 อิออนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับการนั้น หรือเป็นกรณีที่ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

1.6 อิออนได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ในกรณีที่อิออนมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ อิออน อิออนจะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

1.7 อิออนมีการทบทวนเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความจำเป็น และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงระบบ และวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.8 อิออนได้จัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและบุคลากรของเราเกี่ยวกับความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานและบุคลากรของอิออนจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างเหมาะสม

1.9 อิออนจะตอบสนองต่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว โปรดดูรายละเอียดได้ในนโยบายฉบับนี้หรือติดต่อ อิออนได้ที่รายละเอียดการติดต่อที่แสดงไว้ด้านล่าง

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อิออนเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อิออนเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล

อิออนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

– ข้อมูลระบุตัวตน (Identity Data) (เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ สัญชาติ)
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) (เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล)
– ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) (เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
– ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของท่าน เช่น รายละเอียดการทำงาน รายละเอียดใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลการลา ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการทำงาน เช่น รายละเอียดการทำงาน การประเมินผลการทำงาน ผลคะแนนการสอบ และในบางกรณี อิออนอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน และประวัติอาชญากรรม โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
– ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวของท่าน ในกรณีที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
– ข้อมูลจากการบันทึกวีดีโอและเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ภาพที่บันทึกโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
การบันทึกเสียงสนทนาของท่านกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก

2.3 แหล่งที่มาของข้อมูล

อิออนอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ได้แก่

(1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขั้นตอนภายในของอิออนสำหรับสัญญาจ้างงานของท่าน เมื่อท่านลงนามในสัญญาจ้างงาน และขั้นตอนการทำประกันภัยสำหรับพนักงานและการเรียกร้องประโยชน์สินไหมทดแทน
– การติดต่ออิออนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
– ระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ของอิออน เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือระบบภายในของเรา เป็นต้น

(2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
– หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานตำราจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และศาล
– โรงพยาบาลที่ทำการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานใหม่
– บริษัทนายจ้างของท่าน (สำหรับพนักงาน outsource)

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

อิออนดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับอิออน ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างงานระหว่างอิออนกับท่าน รวมถึงสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น สัญญาไม่เปิดเผยความลับ เป็นต้น
 • การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาจ้างงาน และขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น การจัดทำเงินเดือน การบันทึกประวัติพนักงาน [การจ้างงานผู้มีความพิการ] การจัดทำรายงานการลาทุกประเภท การประเมินผลการทำงาน การประเมินและยืนยันการทำงานในระยะทดลองงาน การสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน และการทำบัตรจอดรถ เป็นต้น
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเพื่อรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หรือหมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ หรือศาล เป็นต้น
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาจ้างงานในฐานะพนักงานของอิออน รวมถึงการใช้ข้อมูลสแกนเส้นเลือด เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลของอิออน สำหรับการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานของท่าน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
เพื่อบริหารจัดการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการประกันภัย เช่น การจัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ประกันประเภทอื่น ๆ และการเรียกร้องค่าสินไหมประกัน เป็นต้น
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับพนักงานตามที่ได้ตกลงหรือกำหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน และนโยบายของบริษัท กฎระเบียบ และข้อบังคับการทำงาน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในหรือบริเวณสำนักงานใหญ่ สำนักงานภูมิภาค สำนักงานสาขา หรือสถานที่ของอิออน ผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนการกู้เงิน และ/หรือการสมัครบัตรเครดิตของท่าน โดยการให้ข้อมูลสถานะการจ้างงานแก่ธนาคารพาณิชย์
 • ความยินยอม
เพื่อจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างงาน รวมถึงการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
เพื่อเก็บรักษาข้อมูลของท่านหลังจากสัญญาจ้างงานของท่านได้สิ้นสุดลง เพื่อเป็นการอ้างอิงสำหรับการสมัครงานอีกครั้งของท่านกับอิออนในอนาคต
 • ความยินยอม
เพื่อเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอกอื่น ๆ อันเนื่องมาจากสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างช่วงสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของอิออน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

อิออนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บรักษา ได้แก่ อิออนเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่อิออนดำเนินความสัมพันธ์การจ้างงานกับท่าน และอิออนอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือเพื่อการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ของตนสำหรับการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของเรา

5. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ อิออนอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

5.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงพาณิชย์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

5.2 บริษัทแม่ของอิออนที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการบริหารงานภายในต่าง ๆ เช่น การจัดการข้อเรียกร้องของพนักงาน

5.3 ลูกค้า ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ เนื่องมาจากสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

5.4 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือ ผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใด ๆ เป็นต้น

5.5 สถาบันฝึกอบรมภายนอก

5.6 ธนาคาร หรือบริษัทบัตรเครดิตที่มีนิติสัมพันธ์กับท่าน

5.7 โรงพยาบาล สำหรับการตรวจสุขภาพของท่าน

5.8 บริษัทประกันภัย

5.9 บริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่อิออนในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่อิออนก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจได้รับความสะดวกในการทำงานกับอิออนน้อยลง หรืออาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานและข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอิออนได้จำนวนหนึ่งชุด รวมถึงขอให้อิออนเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม อิออนอาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลที่ท่านขอตามดุลยพินิจของเรา หากท่านขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายชุด อิออนอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการได้ตามสมควร

(3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ในกรณีที่อิออนได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากอิออนได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(ก) ขอให้อิออนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

(ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อิออนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

(4) สิทธิในการคัดค้าน (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด เราจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่เรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่สำคัญยิ่งกว่าประโยชน์และสิทธิของท่าน หรือเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(5) สิทธิในการลบ (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้อิออนลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุบางประการได้ เว้นแต่เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(6) สิทธิในการระงับการประมวลผล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้อิออนระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เมื่อท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่เป็นกรณีที่เราไม่สามารถลบข้อมูลนั้นได้เนื่องจากการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือท่านไม่ประสงค์จะให้เราลบข้อมูลดังกล่าว

(7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

อิออนพยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่อิออนมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้อิออนแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.2 ช่องทางการใช้สิทธิ

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
– ระบบ SAP SuccessFactors ของอิออน (เพื่อการถอนความยินยอม)
– ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ตามข้อ 8 ด้านล่าง

อย่างไรก็ตาม หากเราปฏิเสธคำขอของท่าน เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

ทั้งนี้ พนักงาน Outsource ที่ประสงค์จะเพิกถอนความยินยอม โปรดแจ้งไปยังหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของท่าน

6.3 ระยะเวลาการดำเนินการ

อิออนจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วันนับจากได้รับคำขอที่สมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบโดยครบถ้วน จนกระทั่งเมื่อมีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกประมวลผลอยู่ หรือท่านอาจได้รับการติดต่อจากเรา พันธมิตรของเรา หรือบุคคลผู้ซึ่งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ณ วันที่ท่านยื่นคำขอมา

7. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

อิออนได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล

อิออนจะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งอิออนมอบหมายให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของอิออนอย่างเหมาะสม

8. รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่ออิออนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นายทะคะชิ ฮิซาเอะ (Takashi Hisae))

สถานที่ติดต่อ: 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์: ที่ทำการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Office) 02-302-4656
อีเมล: [email protected]

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่ออิออนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบ หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

9. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่น

เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และบัญชี LINE (LINE Account) ของอิออนเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์อิออน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอิออน

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

อิออนมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อิออนจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของอิออน หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขของอิออน

[ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565]