X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญในเรื่องของการดำรงรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นปัจจัยในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และช่วยเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นส่งเสริมการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม มีการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้ว บริษัทฯได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1.บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงผ่านทาง E-mail Address ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

2.) บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีโดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง และในระหว่างปี ไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีบัญชี 2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมโดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมและขั้นตอนเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 15 วัน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ฉบับภาษาอังกฤษและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติอีกด้วย 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูล เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทฯ ได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

3.ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยมีการนำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 15 วัน

4.) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนจากสำนักกฎหมายและอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นมาเป็นพยานในการนับคะแนนด้วยเพื่อความโปร่งใสและจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับ แต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ การนับคะแนนจะถือเสียงข้างมากเป็นมติยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ตามลำดับอีกทั้งมีผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้ง ประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม 

6.)บริษัทฯ ได้เผยแพร่สรุปผลการลงมติในที่ประชุม พร้อมผลคะแนนของแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนทุกสถาบัน ผู้ถือหุ้นชาวไทย หรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติผู้ถือหุ้นทุกคนถือเป็นเจ้าของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ สัญชาติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ แจ้งข่าวการดำเนินงานอันมีนัยสำคัญต่างๆให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในการมีส่วนร่วมบริหารบริษัทฯ ดังนี้

1.) ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

2.)  ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้โดยมีการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมดในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง

3.)  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม

4.) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม

5.บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารจะนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

 • ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว
 • ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่าย มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 • คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯต่อเลขานุการของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย นอกจากนี้ผู้บริหารและกรรมการ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท

7.) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสำเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำลังศึกษากระบวนการในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการเพื่อเข้ารับเลือกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

1)  แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

 • ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นในด้านการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2544 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส เป็นธรรม และเชื่อถือได้  ตลอดจนดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่

 • พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจ จึงสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน โดยพนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงได้รับรางวัลในผลการทำงานเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะและการศึกษาอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างมาตรฐานในด้านการบริการลูกค้า รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เอื้อต่อการทำงาน 

โดยในปี 2562 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน และอัตราการหยุดงาน ดังนี้

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการทำงาน
 • ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการทำงาน -
 • อัตราการหยุดงาน

ประเภทการหยุดงาน

จำนวนพนักงาน

จำนวนวัน

ลาป่วย

4,028

20,894

ลากิจ

3,653

11,450

ลาพักผ่อน

5,269

44,430

ลาวันเกิด

4,252

4,252

ลาคลอด

237

16,913

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่อย่างใด

 

 • ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นลำดับแรก โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงยึดมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารควบคุมความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบงานบริการลูกค้าในด้านการรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และแก้ไขอย่างระมัดระวัง รวมถึงการปกป้องข้อมูลของลูกค้า บนพื้นฐานในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีการประเมินผลและรายงานผลแก่ผู้บริหารเป็นรายเดือน (รายละเอียดสามารถดูได้จากหัวข้อการดูแลข้อมูลของบริษัทฯและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า)

 • คู่แข่ง

บริษัทฯ ทำธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม และไม่แสวงหาข้อมูลซึ่งเป็นความลับของคู่แข่งโดยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบทางกฎหมาย หรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยไร้มูลความจริง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

 • คู่ค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าเสมอมา เนื่องจากความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจฯ ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้า โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาทางธุรกิจต่างๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าในระยะยาว

 • เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่นเจ้าหนี้ทางธุรกิจผู้ถือหุ้นกู้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ (พ.ศ.2540) ตามที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งและใช้บริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจระดมทุนโดยออกหุ้นกู้

 • สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ประโยชน์ต่อสังคม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม) 

2.) ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารกิจการที่ดี (Good Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกลำดับชั้นให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม และพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีวิทยากรภายในและภายนอก รวมทั้ง ผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่อง Corporate Governance จากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นมาบรรยายและแนะนำแนวทาง รวมทั้ง ข้อกำหนดและการจัดทำรายงานส่งไปยังหน่วยงานโดยตรง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด สำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยสามารถแจ้งได้หลายช่องทาง ได้แก่ 

 • สาขาทั้ง 105 สาขาทั่วประเทศ
 • Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-0123
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail): [email protected]
 • นักลงทุนสัมพันธ์: [email protected]

 

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรับเรื่องร้องเรียน โดยข้อมูลเรื่องร้องเรียนรวมถึงชื่อผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกปิดตัวตนไว้เป็นความลับพนักงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะมีการบันทึกข้อมูล และดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมโดยไม่ชักช้า รวมถึงรายงานผลการดำเนินการให้กับผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯทราบตามแต่กรณีด้วย

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดทำช่องทางการร้องเรียนในกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเกิดจากการดำเนินการของบริษัทฯ ผู้บังคับบัญชา หรือ พนักงานด้วยกัน และเมื่อได้รับเรื่องราวดังกล่าวแล้ว หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นมีหน้าที่ตรวจสอบ สอบสวน และพิจารณาผล โดยไม่ชักช้า พร้อมทั้ง รายงานผลตรงต่อผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกปิดตัวตนไว้เป็นความลับอย่างดี โดยบริษัทมีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย อันประกอบไปด้วย ช่องทางผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือโทรสารของบริษัทฯ

3.) การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุจริตการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงบทลงโทษทางวินัย โดยบริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน กำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการของการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้ได้รับโทษตามกฎหมายโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นความผิด และบริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงานหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น

เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการห้ามจ่ายสินบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกระดับชั้น ในเรื่องการรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้พนักงานทุกตำแหน่ง หรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เรียกร้องทรัพย์สิน เงินทอง ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใดโดยเด็ดขาด รวมถึงการรับของขวัญ หรือสิ่งของจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการเรียกร้องเงินทอง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับพนักงานเองหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานเอง อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิบัติงานที่ไม่ชอบธรรม อันนำมาสู่ช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่น หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ในกรณีที่พนักงานไม่อาจหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ สิ่งของ หรืออื่นๆ ห้ามมิให้พนักงานนำสิ่งของเหล่านั้นเป็นประโยชน์เพื่อตน หรือบุคคลในครอบครัว หรือนำกลับบ้าน หากแต่พนักงานมีหน้าที่ต้องบันทึกรายละเอียดของขวัญ หรือสิ่งของทุกรายการในแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดอย่างครบถ้วน และนำเสนอแบบฟอร์มดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อรับทราบโดยทางเอกสารที่ลงรายมือชื่อของผู้รับของขวัญหรือสิ่งของ และผู้บังคับบัญชาตามสายงานแก่แผนกบริหารงานทั่วไป ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ ได้รับของขวัญ หรือสิ่งของดังกล่าว

 

4.) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT/WMD)

เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดรับกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction: AML/CFT/WMD) บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

 1. บริษัทฯ สนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยจะดำเนินการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรม รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
 2. บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายลำดับรอง และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับนโยบายหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยคลอบคลุมถึงเรื่องการรับลูกค้า การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การประเมินและการบริหารความเสี่ยง การบันทึกข้อเท็จจริงและการรายงานธุรกรรม การไม่รับเป็นลูกค้าหรือการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า และกำหนดให้มีกระบวนการปรับปรุงนโยบายลำดับรองรวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
 3. บริษัทฯ กำหนดให้มีการกำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฎิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมตามนโยบายการฝึกอบรมของบริษัท เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 4. บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการตามนโยบายหลัก นโยบายรอง และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน โดยให้อำนาจการตรวจสอบภายในเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากหน่วยงานใด
 5. บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนันสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่าย

บริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจำกัด

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวดเร็ว และมีความเท่าเทียมกัน ของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)  และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการเผยแพร่ธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน รวมทั้งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ (http://www.aeon.co.th) ตลอดจนให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามนักลงทุนและสื่อมวลชนผ่านทางโทรศัพท์ และทางอีเมลเป็นประจำ

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย สำหรับข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้แก่รายการระหว่างกัน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ อาทิ ประวัติกรรมการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ สามารถดูได้จากในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ที่บริษัทฯ เปิดเผยเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม (การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร"

 

 • งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทที่เป็นประโยชน์ ให้แก่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันนักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นๆ ซึ่งนักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลงบการเงิน รายงานประจำปี คำอธิบายและวิเคราห์ของผ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ฯลฯ ได้โดยตรงจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์.

ที่อยู่ : บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 388 ชั้น 27 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เว็บไซต์  :  http://www.aeon.co.th เลือกเมนู นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์  :  0-2302-4720-1 

โทรสาร  :  0-2302-4470

E-Mail   :  [email protected]

บริษัทฯ จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit) อย่างต่อเนื่อง และได้เดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ และในประเทศเป็นประจำทุกปี โดยในปีบัญชี 2562 ได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ

จำนวนครั้ง

จำนวนราย

จำนวนบริษัท

การเดินทางพบนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show )

13

176

114

การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)

20

9

9

การเข้าพบโดยนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Company visit)

34

107

74

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยการจัดประชุมแถลงผลการดำเนินงานประจำปี (Analyst Meeting)

2

133

74

รวม

69

425

271


 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการจัดการโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างให้คณะกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจดำเนินงานต่างๆเพื่อกำหนดทิศทางให้แก่บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  การจัดวางโครงสร้างคณะกรรมการซึ่งพิจารณาจากกลยุทธ์ความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยประกอบไปด้วยกรรมการผู้มีประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีความแตกต่างกันในด้านความเชี่ยวชาญ ทักษะวิชาชีพ การศึกษา สัญชาติ และเพศ

โดย ณ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน

 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน (กรรมการตัวแทนจากบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (ญี่ปุ่น) 1 คน และ กรรมการจากภายนอก 1 คน)
 • กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ หรือ นายเคนจิ ฟุจิตะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการ  ที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะลาออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกก็ได้

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริหารจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ เป็นจำนวนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ทางสำนักงานกำกับดูแลกิจการได้กำหนดไว้ โดยการกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยไว้ในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดเผยรายละเอียดวัตถุประสงค์ จำนวน รายชื่อสมาชิก และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัทฯ มาจากบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการบริษัทฯมีหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสรุปดังนี้

 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
 2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทO
 4. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนด
 5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการงานของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และปฏิบัติตามแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมทั้งการดำเนินการและ/หรือจัดการงานประจำตามปกติของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจตามนโยบาย แผนทางธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการสามารถมอบอำนาจหน้าที่ของตนให้บุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนตนได้

กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการจะไม่อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงจัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ

เมื่อบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2544 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ  (Code of Best Practices) ให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน และอนุมัติหลักการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน และเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • จัดให้มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการและผู้บริหารในแต่ละส่วนงานภายใต้ระบบควบคุมและตรวจสอบเพื่อสร้างสมดุลซึ่งกันและกัน
 • ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อ
 • มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • จัดประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเวลาการประชุมตามข้อบังคับ และปฏิบัติตามระเบียบ อีกทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมที่ครบถ้วน

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนดำเนินธุรกิจประจำปี การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน รวมถึงรายการระหว่างกันที่สำคัญ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยเอกสารประกอบการประชุมได้ถูกส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยเฉพาะวาระสำคัญที่มีเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้เวลาศึกษาล่วงหน้าจะส่งเอกสารในวาระนั้นๆ ก่อนเพื่อให้มีระยะเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอโดยคณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหาร หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรง ในระหว่างการประชุม

อนึ่ง ในการลงมติประชุม กำหนดให้องค์ประชุมของคณะกรรมการขณะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

ที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและ เป็นอิสระ ทำให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ ทำให้การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งดำเนินการไปด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมตามแต่วาระการประชุมในแต่ละครั้ง และบริษัทฯได้จัดให้มีระบบการประชุมผ่านทาง TV Conference สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ครั้ง (รายละเอียดจำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการ

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน อุปสรรคต่างๆ และกำหนดแนวทางการปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป ในส่วนของผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานโดยพิจารณาถึงผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทฯ และผลงานเป็นรายบุคคล ประกอบกัน  โดยบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้บริหารระดับรอง จะมีคณะกรรมการที่เรียกว่า “Personnel Management Committee” ที่ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาร่วมกัน  เพื่อกำหนดค่าตอบแทนในแต่ละปี

ค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราที่เหมาะสม โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว (รายละเอียดค่าตอบแทนอยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการ)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และหน้าที่ของกรรมการ พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ สำหรับปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้นเพื่อกรรมการภายในบริษัทฯ และสถาบันอบรมชั้นนำอื่นๆ ดังนี้

รายชื่อ

หลักสูตรอบรม/สมนา

 1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ

- AFS Compliance Awareness-raising Training
- AEON Top Seminar
- AFS Group Director and Management Training Programme 2019

 2. นายเคนจิ ฟุจิตะ

- AEON Top Seminar
- AFS Group Director and Management Training Programme 2019

 3. นางสุพร วัธนเวคิน

- AFS Group Director and Management Training Programme 2019

 4. นายมะซะโนริ โคะซะคะ

- AFS Group Director and Management Training Programme 2019

 5. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร

- AFS Group Director and Management Training Programme 2019

 6. นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์

- AFS Group Director and Management Training Programme 2019

 7. นายคาซึมาซะ โอชิมา

- AFS Group Director-Management Training Programme 2019
- TLCA CFO Professional Development Program จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- TFRS version2019 & 2020 : Practical Implication จัดโดยดีลอยต์ทูชโทมัตสุ

 8. นายนพพันธป์ เมืองโคตร

- สัมมนาประจำปีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อ “ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล : “รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น” จัดโดยสำนักงาน อีวาย

 9. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

- Thai Standard on Auditing (FY2019) จัดโดยสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Thai Financial Reporting Standard จัดโดยสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Internal Control and Internal Audit

แผนสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารให้พร้อมสำหรับการโยกย้ายตำแหน่งภายใน สำหรับการสืบทอดงานของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 • การสรรหาคณะกรรมการอิสระ

บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระจากคุณสมบัติ “กรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะ ต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 1. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 4. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

 

 • การสรรหาคณะกรรมการ

ปัจจุบันกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมและความหลากหลายในคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความความเชี่ยวชาญ ทักษะวิชาชีพความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ สัญชาติ และเพศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อการอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ประวัติและการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการมีการเปิดเผยรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 1

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะดำเนินการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น จะเป็นผู้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ วิธีการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
 2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากกลุ่ม อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือหุ้นร้อยละ 54.32 ของหุ้นทั้งหมด โดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระอีก 4 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานในการบริหารงาน

 • การคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ครบถ้วน ตรงตามสายงานเป็นสำคัญ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะดำเนินการสรรหาบุคคลากรดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกตามดุลยพินิจต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้สามารถควบคุมการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีการส่งตัวแทนซึ่งเป็นบุคคลากรของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมถึงกำหนดให้มีกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มี อิออน จรรยาบรรณธุรกิจ (AEON Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และมีการจัดอบรมทบทวนจากบริษัท อิออน จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจกคู่มือหลักปฏิบัติพื้นฐานทางธุรกิจ (Business Manner Handbook) ให้แก่พนักงานทุกคนในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสำหรับใช้เป็นแนวทางและแนะนำพนักงานให้รู้ถึงพื้นฐานหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มี การจัดช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับ AEON Code of Conduct ผ่านทาง ระบบอินทราเน็ต ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบงานในด้านการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารเป็นรายเดือน ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการ TV Conference ร่วมกับบริษัทในเครือในต่างประเทศ และบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนงานตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน Internal Control Office เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ต้นจนจบของบริษัทฯ และมีการจัดประชุมของหน่วยงานกับผู้บริหารในทุกๆเดือน ระบบการควบคุมภายในนี้เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย Sarbanes Oxley ฉบับประเทศญี่ปุ่น (J-SOX) ซึ่ง Financial Service Agency (FSA) เป็นผู้ออกกฎหมายเพื่อนำมาบังคับใช้กับทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น ภาระกิจหลักของหน่วยงานนี้คือ เพื่อจัดตั้งการควบคุมภายในระดับองค์กร วิเคราะห์และทำให้เห็นภาพของกระบวนการหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุถึงความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายของ J-SOX ตั้งแต่ปี 2551

จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม คลิกที่ี่นี่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยได้พัฒนาระบบภายในและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน เมษายน 2550 มูลนิธิอิออนประเทศไทย (มูลนิธิฯ) ได้ก่อตั้งขึ้นเนื่องในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือพัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอิออนอย่างต่อเนื่องในการประกอบกิจกรรมการกุศลตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การดูแลข้อมูลของบริษัทฯและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ มีหน่วยงานสนับสนุนงานคุณภาพองค์กร หรือ Corporate Quality Secretariat (CQS) เพื่อให้ความรู้และตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ในสถานที่ทำงาน และจัดระเบียบการบริหารความ ปลอดภัยในข้อมูลต่างๆ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน การฝึกอบรม พนักงาน การทบทวนแผนการปฏิบัติงาน การวัดระดับความเสี่ยงในการบริหารงานในทุกส่วนงานเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงในทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัทฯ และการจัดระเบียบและระบบควบคุม การเข้าออกสถานที่ทำงานในแต่และส่วนงาน รวมถึงการส่งข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกองค์กร ฯลฯ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นที่รู้จักในฐานะกรอบการทำงานที่ระบุถึงข้อกำหนดในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สินด้านข้อมูล ซึ่งเปรียบเสมือน การรับประกันว่า บริษัทฯ ได้ปกป้องคุ้มครองข้อมูลด้วยวิธีการที่ดีที่สุดเฉกเช่นเดียวกับองค์กรชั้นนำระดับโลก และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเป็นอันดับแรกเสมอ

นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 อันเป็นมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการรับรองดังกล่าว เปรียบเสมือนการรับประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถให้การบริการที่สอดคล้องต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 บริษัทในกลุ่มอิออนมีนโยบายหลักในการตอบแทนสังคมซึ่งเป็นฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงทศวรรษนี้ได้เกิดภาวะโลกร้อนและภาวะอากาศแปรปรวนไปทั่วโลก กลุ่มบริษัทอิออนจึงให้มีนโยบายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนและภาวะอากาศแปรปรวน เช่น การปลูกต้นไม้และรักษาแหล่งน้ำ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิเช่น กิจกรรมปลูกป่าที่กำแพงเมืองจีนซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิอิออน เพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกต้นไม้มูลนิธิอิออนประเทศไทย ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ อาทิเช่น มอบเงินบริจาคให้กับ “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งในช่วงเกิดเหตุและฟื้นฟูอาชีพหลังเกิดเหตุ โดยการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และบริจาคเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกให้กับเกษตรกรที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอิออน ร่วมกับมูลนิธิอิออนประเทศไทย ยังคงให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ “ปลูกป่ารวมใจภักดิ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา” ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาสาสมัครทั้งจากบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอิออน และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 : 2004 อันเป็นมาตรฐานสากลของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้กับพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชนได้รับทราบ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

  บริษัทฯ มีนโยบายในการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2550 และยังคงจัดให้มีต่อเนื่องไปทุกปี อาทิเช่น กิจกรรม “อิออนร่วมร้อยหัวใจไทยร่วมสมทบทุนเพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กิจกรรมบริจาคโลหิตทุกไตรมาส  กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบทุนการศึกษาและของขวัญให้กับเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสและพิการทางการได้ยิน กิจกรรมบริจาคพจนานุกรมให้แก่เด็กนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลน มอบเงินบริจาคให้กับสภากาชาดไทยเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐเฮติ บริจาคอุปกรณ์กันหนาวให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาว ณ จังหวัดหนองคายร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ AEON We Care โดยบริจาครถพยาบาลฉุกเฉินให้กับสภากาชาดไทย และบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ฯ

ในปี 2555 นอกเหนือจากกิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ และการบริจาคอุปกรณ์กันหนาวแล้ว บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอิออน ร่วมกับมูลนิธิอิออนประเทศไทยได้สานต่อโครงการ “ห้องสมุดอิออน” เป็นปีที่ 2 ณ จังหวัดลพบุรีและและบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนในจังหวัดอยุธยา โดยมีเป้าหมายหลักในเพื่อการฟื้นฟูสถานศึกษาหลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 รวมถึงการคืนชีวิตให้กับห้องสมุดในโรงเรียนระดับประถมถึงมัธยมศึกษาที่ยังขาดแคลน นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องมอบให้ตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนกระทั่งจบการศึกษาในปีที่ 4

และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 773 ผู้ที่บริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยมูลนิธิฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการหักลดหย่อนภาษีได้ในปลายปี
 มูลนิธิอิออนประเทศไทย คลิกที่นี่ รายงานความรับผิดชอบคลิกที่ี่