COOPERATION

ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

เพื่อเพิ่มให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมไทยมีครอบคลุมได้มากขึ้น มูลนิธิฯ จึงร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น สภากาชาดไทย เป็นต้น