Loading...

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการอิออนไทยโมบายแอปพลิเคชันและบริการอิออนออนไลน์

1. ลักษณะทั่วไปของบริการ

บริการอิออนไทยโมบายแอปพลิเคชันและบริการอิออนออนไลน์ (รวมเรียกว่า “บริการออนไลน์”) เป็นบริการออนไลน์สำหรับลูกค้าของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อิออน”) ในการใช้บริการตรวจสอบข้อมูลและทำรายการต่างๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันของอิออนบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต (รวมเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”) และเว็บไซต์ของอิออน (“เว็บไซต์”)

2. ข้อตกลงการใช้บริการ

ในการใช้บริการออนไลน์ ลูกค้ารับทราบ ยอมรับ และตกลงกับอิออนดังนี้

2.1 ลูกค้าตกลงผูกพันรับผิดต่ออิออนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อิออนจะได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่เห็นสมควร ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2.2 ลูกค้าตกลงว่าการทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ โดยการใช้บัตรเครดิต หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีบัตรเครดิต บัตรสมาชิก หมายเลขบัตรสมาชิก หมายเลขบัญชีบัตรสมาชิก เลขที่สัญญา หรือเลขประจำตัวประชาชน และการระบุตัวบุคคล คำขอใช้บริการ ความตกลง ความยินยอม และการทำรายการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลเสียง (Voice Record) ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) และข้อมูลการทำรายการซึ่งบันทึกในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ควบคู่กับการใช้รหัสประจำตัว (PIN) รหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) การสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของอิออน รหัสทุกประเภท หรือวิธีการระบุตัวบุคคลลูกค้าอื่นใดที่อิออนกำหนดหรือออกให้ หรือลูกค้ากำหนดขึ้น (รวมเรียกว่า “รหัสผ่าน” ) ให้ถือเสมือนว่าเป็นการลงลายมือชื่อและ/หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาโดยลูกค้าที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อในสัญญา และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสมัคร การแสดงความตกลง การให้ความยินยอม การทำรายการ และการรับเงินสินเชื่อไปจากอิออน (แล้วแต่กรณี) และสามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายได้

2.3 อิออนสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการออนไลน์ทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างช่วงเวลาที่อิออนกำหนดบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของอิออน ซึ่งวิธีการใช้งานบริการออนไลน์และประเภทของบริการที่ลูกค้าสามารถใช้งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอาจมีความแตกต่างกัน อนึ่ง อิออนอาจพิจารณาปรับ แก้ ลด หรือเพิ่มประเภทของบริการออนไลน์ได้ตามที่อิออนเห็นสมควร

2.4 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าอิออนอาจไม่สามารถให้บริการออนไลน์ได้เป็นการชั่วคราวในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และ/หรือระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ขัดข้องได้รับความเสียหาย อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบ หรือในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่นใด

2.5 อิออนสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการออนไลน์เป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามความจำเป็นหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของลูกค้า

เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการออนไลน์ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

3.1 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือเว็บเบราว์เซอร์ ที่นำมาใช้บริการออนไลน์ว่ามีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการใช้งานบริการออนไลน์ และได้รับการป้องกันจากไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือโปรแกรมที่มีคุณสมบัติในการทำลายหรือปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลและภัยคุกคามอื่นๆ โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่อิออนกำหนด

3.2 ใช้ความระมัดระวังในการเข้าดูและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตรสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใดของลูกค้าในระหว่างการใช้งานและการทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ทุกครั้ง

3.3 เก็บรักษาเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใดของลูกค้า รวมถึง User name, Password, PIN และรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) ทั้งที่อิออนกำหนดให้ และที่ลูกค้ากำหนดขึ้นเองในภายหลัง และรับทราบว่าอิออนไม่มีนโยบายในการสอบถาม User name, Password, PIN และรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) ในทุกกรณี

3.4 ควบคุมและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่นำมาใช้บริการออนไลน์ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว ขณะที่กำลังอยู่ในระบบบริการออนไลน์ และจะต้องออกจากระบบบริการออนไลน์ (Log Off) ทุกครั้ง เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อยและครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้าแล้ว

3.5 กรณีที่ลูกค้าใช้บริการออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานร่วมกับบุคคลอื่น และ/หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งต่อตนเอง อิออน และ/หรือบุคคลอื่นใด ถ้าหากมีกรณีที่บุคคลอื่นสามารถเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ ทำรายการ ตลอดจนข้อมูลของลูกค้าและ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นลูกค้าของอิออนถูกเปิดเผย แฮ็กข้อมูล หรือข้อมูลรั่วไหล ทั้งนี้ อิออนสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการออนไลน์ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดทันที ตราบเท่าที่ลูกค้าใช้บริการออนไลน์ในลักษณะดังกล่าว หรือผ่านการเชื่อมต่อใดที่อิออนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มั่นคงปลอดภัย

3.6 เมื่อ User name, Password และ/หรือ PIN ของลูกค้าสูญหาย ถูกขโมย หรือเมื่อลูกค้าคาดหมายได้ว่าบุคคลอื่นอาจล่วงรู้หรือคาดเดา User name, Password และ/หรือ PIN ของลูกค้าได้ ลูกค้าจะต้องเปลี่ยน User name, Password หรือ PIN ใหม่ตามวิธีการที่อิออนกำหนดทันที โดยถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว มิฉะนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในรายการใดๆ รวมทั้งความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

3.7 กรณีที่มีความผิดพลาดขณะใช้บริการหรือทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้อิออนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับแต่วันที่เกิดความผิดพลาด มิฉะนั้นให้ถือว่าการทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์นั้นถูกต้องและมีผลสมบูรณ์แล้ว ในการแจ้งความผิดพลาดดังกล่าว ลูกค้าจะจัดเตรียมและส่งหนังสือซึ่งแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยให้แก่ อิออน

3.7.1 วันและเวลาที่ทำรายการ

3.7.2 สถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่นำมาใช้บริการออนไลน์ และประเภทของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน

3.7.3 หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิก 16 หลัก ชื่อและนามสกุลของลูกค้า รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

3.7.4 ประเภทของรายการ

3.7.5 รายละเอียดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และรหัสอ้างอิง (ถ้ามี)

4. การรักษาความปลอดภัย

อิออนสงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการออนไลน์แก่ลูกค้าหากมีการใส่ User name Password PIN และ/หรือ รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) ผิดพลาดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด การระงับการให้บริการออนไลน์ดังกล่าวจะส่งผลให้รายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการใดๆ ที่ลูกค้ามีคำสั่งไว้ในบริการออนไลน์ถูกยกเลิกทันที โดยลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากการระงับการให้บริการออนไลน์ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของอิออนเพื่อยกเลิกการระงับบริการออนไลน์ได้ที่หมายเลข 02-665-0123 ในวันและเวลาทำการของอิออน

5. การไม่รับประกัน

ข้อมูลและสื่อต่างๆ ที่แสดงบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของอิออน รวมถึงข้อความ ภาพกราฟิก ลิงค์หรือรายการอื่นๆ เป็นไปตามที่เป็นและมีอยู่ อิออนไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอหรือความครบถ้วนของข้อมูลและสื่อต่างๆ และไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นมิได้ให้ข้อมูลใด อิออนไม่รับประกันไม่ว่าในทางใด โดยแจ้งชัด โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่ละเมิดสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก การมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้งาน ความเหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ และปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์

6. ข้อยกเว้นความรับผิด

อิออนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความรับผิดอื่นใดๆ หรือเหตุขัดข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในการใช้งานหรือทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ในทุกกรณี รวมถึงในกรณีดังต่อไปนี้

6.1 กรณีที่ลูกค้าเปิดเผย User name Password PIN และ/หรือ OTP ให้แก่ผู้อื่นเพื่อเข้าสู่ระบบและทำรายการต่างๆ แทนตนเอง รวมทั้งมีการใช้บริการออนไลน์ในทางที่ผิดกฎหมาย

6.2 กรณีที่เหตุนั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า

6.3 กรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการออนไลน์ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่อิออนได้ประกาศบังคับใช้กับบริการออนไลน์ และในกรณีที่มีการละเมิดต่อกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์

6.4 กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งและ/หรือข้อมูลที่ได้ส่งเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ หรือกรณีที่มีความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ความผิดพลาด การละเลย การชะงัก ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือส่งข้อมูลของระบบและ/หรือเว็บเบราว์เซอร์ และ/หรือบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ของลูกค้าหรืออิออน

6.5 กรณีที่มีการเจาะข้อมูล และ/หรือเข้ามาทำลายระบบฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ และ/หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อระบบเช่น Virus, Trojan Horses, หรือ Worms อันอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบบริการออนไลน์

6.6 กรณีที่มีความเสียหายและ/หรือไม่สามารถใช้การได้ของระบบ โปรแกรม และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการใช้บริการออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นของอิออนและ/หรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหาย และ/หรือความผิดพลาดของระบบ โปรแกรม ระบบเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ ระบบจ่ายไฟ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และ/หรือระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบอิเล็กทรอนิกส์

6.7 การสูญหายของข้อมูลในระหว่างส่งผ่านข้อมูล ไม่ว่าจะเกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์หรือ ระบบอื่นของอิออน หรือระบบใดๆ ของลูกค้า หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

6.8 ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุบัติเหตุ การจลาจล การประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง สงคราม การปิดงานหรือนัดหยุดงาน เหตุขัดข้องจากระบบไฟฟ้า หรือบริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นที่อยู่เหนือการควบคุมของอิออน ซึ่งทำให้บริการออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้

6.9 ในกรณีตามข้อ 6.1 – 6.3 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่อิออนและบุคคลอื่นใดทั้งหมด

7. ค่าบริการ

ลูกค้าตกลงชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการออนไลน์ตามอัตราที่ อิออนกำหนด (ณ ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถใช้บริการออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

8. ข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 ลูกค้าตกลงให้อิออนมีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลผลข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ประวัติการใช้บริการ การติดต่อสื่อสาร การบันทึกรายการ Log file บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อการให้บริการออนไลน์ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบและดำเนินการตามใบสมัครและคำร้องขอของลูกค้า การตรวจสอบ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามความจำเป็นหรือที่เหมาะสมต่อการให้บริการออนไลน์ของอิออน

8.2 ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอิออนเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy Statement) ที่ https://www.aeon.co.th/aeon/privacy-policy/

9. การติดต่อ

อิออนจะติดต่อลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ หรือทาง SMS, แอปพลิเคชัน, จดหมายหรืออีเมลที่ให้ไว้แก่อิออน หรือที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้อิออนทราบครั้งล่าสุดเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการออนไลน์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

10. การยกเลิกการใช้บริการ

10.1 อิออนมีสิทธิยกเลิกการให้บริการออนไลน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ลูกค้าไม่มีการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการออนไลน์เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีนับแต่วันที่การสมัครใช้บริการออนไลน์เสร็จสิ้น หรือวันที่ลูกค้าได้เข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ครั้งล่าสุด (2) ลูกค้าปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการออนไลน์ไม่ว่าข้อใด รวมถึงการที่ลูกค้าไม่ชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของอิออนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (3) ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เป็นความจริง เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือการใช้บริการออนไลน์ของลูกค้ามีลักษณะที่เป็นอันตรายต่อระบบการให้บริการออนไลน์ หรือเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อันทุจริต ฉ้อฉล หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใด (4) ลูกค้าทำการโจรกรรมข้อมูลซึ่งแสดงอัตลักษณ์บุคคล สวมรอยเป็นบุคคลอื่น หรือปลอมแปลงข้อมูลของบุคคลอื่นหรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัครใช้บริการออนไลน์ ไม่ว่าบุคคลที่ถูกปลอมแปลงหรือใช้ข้อมูลจะรู้เห็น ยินยอมหรือสมคบคิดด้วยไม่ก็ตาม (5) ผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าใช้งานถูกยกเลิกทั้งหมด หรือลูกค้าเสียชีวิต

10.2 อิออนมีสิทธิยกเลิกการให้บริการออนไลน์ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.3 ลูกค้าสามารถยกเลิกบริการออนไลน์ได้ตามวิธีการที่อิออนกำหนด และเมื่อการยกเลิกดังกล่าวมีผล รายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการใดๆ ที่ลูกค้ามีคำสั่งไว้ในบริการออนไลน์จะถูกยกเลิกทันที

11. เงื่อนไขอื่น ๆ

11.1 ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่มีผลใช้บังคับ ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ จะไม่กระทบหรือทำให้เสื่อมเสียแก่ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เหลืออยู่ที่ยังชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับได้

11.2 ในกรณีที่มีการตกลงเกี่ยวกับบริการเสริมสำหรับการใช้บริการออนไลน์ระหว่างลูกค้าและอิออนไม่ว่าประเภทใด ลูกค้าตกลงว่าบริการเสริมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบริการออนไลน์ รวมถึงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นหลักในการใช้บังคับกับบริการออนไลน์ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการเสริมเป็นหลักในการใช้บังคับกับบริการเสริมแต่ละบริการ ในการนี้ ลูกค้าและอิออนตกลงให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มาใช้บังคับกับบริการเสริมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการเสริมดังกล่าว

11.3 ลูกค้าสามารถเก็บภาพหน้าจอหรือพิมพ์เอกสารยืนยันการทำรายการของลูกค้าเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้

11.4 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์นี้แตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่นๆ ของอิออน ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์นี้บังคับกับบริการออนไลน์เท่านั้น

11.5 ความล่าช้า การงดเว้นหรือสละสิทธิในการใช้สิทธิหรือการได้รับการชดเชยเยียวยาตามสิทธิของอิออนตามกฎหมายและข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือการได้รับการชดเชยเยียวยา หรือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว ความล่าช้า การงดเว้นหรือสละสิทธิครั้งใดครั้งหนึ่งหรือบางส่วน ไม่ตัดสิทธิอิออนที่จะใช้สิทธิหรือได้รับการชดเชยเยียวยาในครั้งอื่นๆ ส่วนอื่นๆ หรือในสิทธิอื่นๆ หรือการได้รับการชดเชยเยียวยาอื่นๆ และไม่ถือว่าอิออนสละสิทธิหรือให้ความยินยอมแก่ลูกค้าในการดำเนินการใดๆ แต่ประการใด

11.6 ลูกค้าและอิออนตกลงให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และให้ตีความตามกฎหมายไทย ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการออนไลน์และบริการเสริมภายใต้บริการออนไลน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการเพย์นาว (PAYNOW)

1. บริการ PAYNOW เป็นบริการเสริมของบริการออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงิน อิออน รวมทั้งชำระเงินอื่นใดที่อิออนอาจให้บริการเพิ่มเติมต่อไป โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ PAYNOW ผ่านทาง แอปพลิเคชันเท่านั้น

2. การชำระเงินผ่านบริการ PAYNOW จะใช้วิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่อิออนกำหนด (“ธนาคาร”) โดยอาศัยช่องทางการชำระเงินของธนาคาร เช่น บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์ (Online Direct Debit) หรือช่องทางอื่นใดที่อิออนกำหนด ดังนั้น ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการ PAYNOW ต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคาร และต้องเปิดใช้งานบริการชำระเงินกับธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก ทั้งนี้ วงเงินสูงสุดในการชำระเงินต่อครั้งและต่อวัน รวมถึงค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า

3. ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การยืนยันคำสั่งชำระเงินผ่านบริการ PAYNOW ตามวิธีการที่อิออนกำหนดเป็นการแสดงเจตนาของลูกค้าในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า โดยอิออนจะส่งคำสั่งชำระเงินของลูกค้าไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก และลูกค้าจะต้องยืนยันคำสั่งชำระเงินของลูกค้ากับธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากอีกครั้งตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้รายการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ในกรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากน้อยกว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าประสงค์จะชำระ ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากเป็นผู้มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำรายการชำระเงินบางส่วนหรือไม่ทำรายการชำระเงินนั้นๆ ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายการชำระเงินกับธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากโดยตรง

4. อิออนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดในการใช้บริการ PAYNOW อันเนื่องมาจากความบกพร่องหรือความผิดพลาดในคำสั่งชำระเงินของลูกค้า หรือจากอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้งาน ความขัดข้องจากเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ธนาคาร ผู้ให้บริการภายนอก หรือบุคคลภายนอกใดๆ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของลูกค้าไม่เพียงพอที่จะชำระสินเชื่อหรือค่าบริการรายการใดจนครบถ้วน รวมทั้งสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของอิออน

5. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์ใช้บังคับกับบริการ PAYNOW เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ PAYNOW

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการจัดสรรการชำระเงิน (Payment Allocation)

1. บริการ Payment Allocation เป็นบริการเสริมของบริการออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดสรรการชำระเงินที่ลูกค้าได้ชำระให้แก่อิออนโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการชำระสินเชื่อหรือบริการใด หรือระบุสินเชื่อหรือบริการไม่ถูกต้อง โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ Payment Allocation ผ่านทางแอปพลิเคชันเท่านั้น

2. เมื่ออิออนตรวจพบรายการชำระเงินที่อิออนไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการชำระสินเชื่อหรือบริการใด อิออนจะแจ้งเตือนลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าจัดสรรการชำระเงินดังกล่าวผ่านบริการ Payment Allocation

3. ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การจัดสรรการชำระเงินของลูกค้าผ่านบริการ Payment Allocation เป็นการแสดงเจตนาของลูกค้าที่จะชำระสินเชื่อหรือบริการตามรายการที่ลูกค้าได้จัดสรรไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดสรรการชำระเงิน หรือจัดสรรไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อิออนกำหนด อิออนจะจัดสรรการชำระเงินให้ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่อิออนกำหนด ในการนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้ามีสิทธิในการจัดสรรเงินที่ได้ชำระให้แก่อิออนว่าเป็นการชำระเงินเพื่อสินเชื่อหรือบริการรายใด และจำนวนเท่าใดเท่านั้น อิออนสงวนสิทธิ์ในการนำเงินที่ได้รับชำระสำหรับสินเชื่อหรือบริการแต่ละรายมาจัดสรรเพื่อชำระต้นเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เห็นสมควร

4. อิออนอาจระงับการให้บริการ Payment Allocation เป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่อิออนทำการสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือน หรือในกรณีที่อิออนได้จัดสรรการชำระเงินให้แก่ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร

5. อิออนสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการ Payment Allocation แก่ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการออนไลน์ทางแอปพลิเคชันเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป หรือในกรณีอื่นใดตามที่อิออนเห็นสมควร

6. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์ ใช้บังคับกับบริการ Payment Allocation เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Payment Allocation

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการเบิกถอนเงินสินเชื่อไม่ใช้บัตร (Cardless Cashing)

1. ลูกค้าตกลงทำรายการ Cardless Cashing ตามวิธีการ ขั้นตอน และภายในระยะเวลาที่อิออนกำหนดผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของอิออนหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และรับเงินสินเชื่อที่เครื่องเอทีเอ็มของอิออน ธนาคาร หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่อิออนกำหนด

2. ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสินเชื่อได้ไม่เกินจำนวนเงินและจำนวนครั้งต่อวันตามที่อิออนกำหนด

3. ลูกค้าตกลงว่าเมื่อลูกค้าทำรายการเบิกถอนเงินสินเชื่อตามวิธีการ ขั้นตอน และภายในระยะเวลาที่อิออนกำหนดและได้รับเงินสินเชื่อไปจากอิออนแล้วให้ถือว่ารายการเบิกถอนเงินสินเชื่อนั้นถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกับการใช้บัตรสมาชิกควบคู่กับ PIN ในการเบิกถอนเงินสินเชื่อ

4. ลูกค้าสามารถยกเลิกรายการเบิกถอนเงินสินเชื่อตามวิธีการและขั้นตอนที่อิออนกำหนด นอกจากนี้ หากลูกค้าไม่เบิกถอนเงินสินเชื่อภายในระยะเวลาที่อิออนกำหนด รายการเบิกถอนเงินสินเชื่อดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

5. ลูกค้าตกลงชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคาร หรือผู้ให้บริการ

6. เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์ใช้บังคับกับบริการ Cardless Cashing เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Cardless Cashing