X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

ประวัติอิออน

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 โดยบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (ชื่อเดิม บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด) ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเครดิตเซอร์วิส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 250,000 บาท ต่อมาในช่วงเดือนธันวาคม 2535 บริษัทฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ โดยการร่วมทำธุรกิจกับห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นที่เปิดให้บริการในประเทศไทย และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามเอ็นซีเอส จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 5 ล้านบาท และหลังจากนั้นในช่วงเดือนตุลาคม 2537 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (“อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส”) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่นๆ จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ซึ่งเป็น Holding Company และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส มีการการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้การประกอบธุรกิจการให้บริการทางการเงินสามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดตั้งบริษัท AFS Corporation เพื่อแยกการบริหารจัดการธุรกิจกลุ่มธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนของ อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ที่ถืออยู่ใน AEON Specialized Bank (Cambodia) ร้อยละ 50 จะถูกโอนไปยังบริษัท AFS Corporation ที่ถือหุ้นในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจธนาคารตามโครงสร้างใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติให้ความยินยอมในการโอนหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ กับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย ลาว และพม่า ตามลำดับ

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจทางด้านการเงินในแต่ละภูมิภาคจะมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินแก่ประชากรในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกล่าวไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันแต่อย่างใด


ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Finance) แก่ลูกค้า อันประกอบด้วย สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเช่าซื้อ ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจบัตรเครดิต และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 30 และร้อยละ 52 ของรายได้รวม ตามลำดับ ส่วนธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 5 ของรายได้รวม

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อทั้งหมดมากกว่า 2 ล้านรายต่อเดือน และมีจำนวนบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่ออื่นๆ ถึง 9.2 ล้านบัตร แบ่งเป็นบัตรเครดิต 2.95 ล้านบัตร และบัตรสมาชิก 6.24 ล้านบัตร

สำหรับช่องทางการให้บริการ บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 103 สาขาทั่วประเทศ และมีห้องรับรองลูกค้าอีก 13 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตอิออนโกลด์ และแพลทินัม และเครื่องเบิกและชำระเงินสดอัตโนมัติ (ATMs) 411 เครื่อง ตลอดจนมีร้านค้าสมาชิก 6,463 แห่ง อีกทั้ง เครือข่ายร่วมกับธนาคาร และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ เซเว่น อีเลฟเว่น