มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการกองพลทหารราบที่ 11 ประจำปี 2566

8 มิถุนายน 2566 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทยและผู้บริหาร มอบทุนการศึกษามูลค่า 200,000 บาท ให้บุตรของข้าราชการกองพลทหารราบที่ 11 เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรข้าราชการไทย โดยมี พล.ต. เอกอนันท์ เหมะบุตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นผู้แทนรับมอบ

กิจกรรมนี้เป็นไปตาม SDGs 4 เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต