มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้บุตรของข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง ประจำปี 2566

8 มิถุนายน 2566 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทยและผู้บริหาร มอบทุนการศึกษามูลค่า 200,000 บาท ให้บุตรของข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรข้าราชการไทย โดยมี พลโท วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นตัวแทนรับมอบ

กิจกรรมนี้เป็นไปตาม SDGs 4 เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต