มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจปีที่ 12

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบเงิน 400,000 บาท สนับสนุนโครงการ “รักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยการผ่าตัดและการใช้สายสวนหัวใจนอกเวลาราชการ” ให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 รับมอบโดย ผศ.นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เงินบริจาคในครั้งนี้สามารถนำไปช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดให้แก่เด็กโรคหัวใจได้จำนวน 11 ราย มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้เริ่มให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่าเงินสนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 5,200,000 บาท ทำให้ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจได้ถึง 199 ราย

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวตามเป้าหมายการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อต่อชีวิตให้เด็กที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกกลุ่มต่อไป

กิจกรรมนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 3 ส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ