มอบเครื่องฟอกอากาศให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อบรรเทาฝุ่น PM 2.5

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 209,000 บาท รับมอบโดย พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เครื่องฟอกอากาศทั้งหมดจะถูกนำไปช่วยบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ในมูลนิธิฯ และในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อไป

มูลนิธิอิออนประเทศไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนไทย จึงได้ให้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (SDG Goals) ข้อ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย