สมัครตัวแทนจำหน่าย

นำพาธุรกิจของคุณเดินหน้าไปพร้อมกับเรา เรามีลูกค้าจำนวนมากรอคุณอยู่

JOIN WITH US

ร้านค้าเปิดใหม่ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาร้านค้าเพื่อเป็นคู่ค้ากับบริษัท อิออนฯ

 • เปิดกิจการมาไม่ต่ำกว่า 9 เดือน
 • จดทะเบียนการค้ามาไม่ต่ำกว่า 9 เดือน
 • ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ในกรณีที่เปิดเป็น หจก. / บจก. / บมจ.
 • มีหน้าร้านที่สะดวกในการติดต่อซื้อขายสินค้า
 • ชนิดของสินค้าและยี่ห้อของสินค้าต้องเป็นที่นิยมในตลาด
 • บริษัท อิออนฯ จะทำการโอนเงินให้กับบริษัทคู่ค้าผ่านบัญชีธนาคาร โดยที่บริษัทคู่ค้าจะต้อง เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกสิกรไทย ในนามชื่อของกิจการเท่านั้น
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 (ถ้ามี) สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อ ต้องมี ภพ.20ทุกกรณี

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเปิดเป็นคู่ค้ากับ บมจ.อิออนฯ

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด(อายุไม่เกิน 6 เดือน)ในกรณีที่ จดทะเบียนเป็นร้านค้าพาณิชย์บุคคลธรรมดาให้ใช้ ใบทะเบียนพาณิชย์ แนบ
 • สำเนาใบ ภพ. 20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของกิจการร้านค้าพาณิชย์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของกิจการร้านค้าพาณิชย์
 • หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งจากผู้ผลิต (ในกรณีที่ จดทะเบียนการค้าไม่ถึง 9 เดือน หรือมีทุนจดทะเบียนไม่ถึง 1 ล้านบาท)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • นามบัตรผู้ที่ติดต่อประสานงาน
 • แผนที่ตั้งหน้าร้านค้า หรือ แผนที่ตั้งบริษัท (อย่างชัดเจน)
 • รูปถ่ายหน้าร้าน, รูปถ่ายสินค้าภายในร้าน, ใบปลิวหรือแผ่นพับ (เพื่อให้ทราบประเภทของ สินค้าที่จำหน่าย)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้บริษัทอิออนฯ โอนเงินเข้า (ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกสิกรไทย ในนามชื่อของกิจการเท่านั้น)
 • สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล (ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป) และสำเนาหนังสือเดินทาง (Copy Passport) ของบุคคลที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ
 • จดหมายยืนยันการใช้ชื่อหน้าร้าน ในกรณีชื่อกิจการไม่ตรงกับหน้าร้านที่จำหน่ายสินค้า
 • แบบ บอจ.5 (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) กรณีที่จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด (บจก.),หรือ แบบหส.2 กรณีที่จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.) (ออกให้ไม่เกิน 6เดือน)
 • สำเนาใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า สำหรับกิจการค้ารถมือสอง

**เอกสารทุกฉบับจะต้องมีลายเซ็นต์ของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมกับประทับตราบริษัท (ทุกฉบับ)**

ติดต่อส่งเอกสารได้ที่สาขาอิออน ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายร้านค้า

  ชื่อ บริษัท :
  ประเภทสินค้า :
  ชื่อของคุณ :
  อีเมล์ :
  โทรศัพท์ :
  จังหวัด :
  รหัสไปรษณีย์ :