แบบฟอร์มติดต่ออิออน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

หมายเลขบัตรประชาชน

ชื่อ-นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

หน่วยงาน

สาขา

ชื่อ - สกุลพนักงาน

วันที่ใช้บริการ

ข้อความ


รหัสยืนยัน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

1. ฝ่ายบริการลูกค้า

   • ทางโทรศัพท์ 0-2665-0123

   • ช่องทาง Social Media (LINE, Facebook Messenger, Mobile Chat)

2. เว็บไซต์ www.aeon.co.th >> ติดต่ออิออน >> เสนอแนะหรือติชมบริการ

3. ติดต่อผ่านทางสาขาอิออนทั่วประเทศ

4. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศคง.) โทร 1213