มูลนิธิอิออนประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวนห้าแสนบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิอิออนประเทศไทย และได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดี ขึ้น ทั้งนี้ มูลนิธิอิออน ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอิออน อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้บริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป
 
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้
  • เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดจนการให้ทุนการศึกษาและ/หรือเงินบริจาคแก่นักเรียนและ/หรือโรงเรียนต่างๆ
  • เพื่อพัฒนาสังคมไทยและส่งเสริม สนับสนุนสาธารณประโยชน์โดยทั่วไป
  • เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ  เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
  1. คิโยะยะซึ อะซะนุมะ ประธานกรรมการมูลนิธิ
  2. นางสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิและเหรัญญิก
  3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  4. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการ

 
English Speech Contest 2016

มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดการแข่งขัน English Speech Contest 2016 ในหัวข้อ “Water Pollution” ขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 คน ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันได้แก่

1.   นางสาวกัญญาณัฐ ปัญญาทรง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2.   นางสาวจรัสลักษณ์ ตระกูลยิ่งยง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3.   นางสาวณัฏฐ์นรี วชิรพิเชฐ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
4.   นายธิติพันธ์ ศรีนามวงศ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5.   นายปุญญวิชญ์ ปุญญาภิบาล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
6.   นางสาวรมิตา รัษฐานุวัติ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
7.   นางสาวลลิตา ทองเอี่ยม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
8.   นายอริน ชิณณะเสถียร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
9.   นายเอกมงคล จีนแสง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
10.   นายพร้อม พุทธิศรี  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มัธยม)

นักเรียนทั้ง 10 คนจะเป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2016 ในระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติ ระหว่างตัวแทนเยาวชนจาก 6 ประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย กว่า 130 คน

 
กิจกรรม อิออน กอล์ฟ 2016

วันที่ 5 มีนาคม 2559 คุณยาซูฮิโกะ คอนโดะ ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม AEON Golf Match 2016 จำนวน 121,400 บาท เพื่อสนับสนุน “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ” โดยมี คุณฉันทนา ดาวราย รองประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ รับมอบ ณ ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ

 
มอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คุณยาซูฮิโกะ คอนโดะ และคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคเงินมูลค่า 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี พ.ศ. 2560” ซึ่งสามารถช่วยชีวิตเด็กได้ถึง 25 คน

 
กิจกรรมวันเด็ก

วันที่ 7-9 มกราคม 2559 มูลนิธิอิออนประเทศไทย และอาสาสมัครของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์/สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า เพื่อมอบความสุขและให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของพวกเขา กิจกรรมนี้จัดขึ้น 5 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 321 คน ตามรายละเอียดดังนี้
1) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย จ. นครปฐม
2) มูลนิธิพรสวรรค์ จ. เชียงใหม่
3) โรงเรียนบ้านแม่ทอม จ. สงขลา
4) โรงเรียนบ้านกระเดื่อง จ. ขอนแก่น
5) โรงเรียนบ้านหมื่นจิต จ. ศรีราชา

 
อิออนพาน้องเที่ยว

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 มูลนิธิอิออนประเทศไทย เชิญชวนพนักงาน บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จัดกิจกรรมอิออนพาน้องเที่ยว ด้วยการพาน้องๆ ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการทัศนศึกษาในสถานทื่ที่น่าสนใจของแต่ละจังหวัดทั้งหมด 5 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ทั้งสิ้น 340 คน

  1. โรงเรียนโรงเรียนคลองบ้านระกาศ จ. สมุทรปราการ พาไปที่นานมีบุ๊คส์ เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  2. โรงเรียนบ้านลวงเหนือ จ. เชียงใหม่ พาไปที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  3. โรงเรียนโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม จ. สงขลา พาไปที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4. โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ จ. ขอนแก่น พาไปที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร
  5. โรงเรียนบ้านมาบประชัน จ. ชลบุรี พาไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
 
อิออนมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณยาซูฮิโกะ คอนโดะ และคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับบริษัทอิออน
(ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณมาซามิสึ อิกุตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ มูลนิธิ AEON 1% Club จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 จำนวน 32 ทุน มูลค่า 2,240,000 บาท ให้แก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
มูลนิธิอิออนประเทศไทยร่วมสร้างรอยยิ้มให้เด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณยาซูฮิโกะ คอนโดะ และคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคเงินมูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นปีที่ 2 ในโครงการ Bright Smiles & Happy Hearts เพื่อช่วยเพิ่มรอยยิ้มให้เด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศ โดยมีคุณเควิน เจ บูเว่ส์ ประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นผู้รับมอบ

 
บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบอุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ และตู้กดน้ำดื่มมมูลค่าทั้งสิ้น 1,802,946.25 บาท โดยมี พล. ท. นพ. อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

 
บริจาคเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับสำนักงานจัดหารายได้ เพื่อสนับสนุน “โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” โดยมีม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ (ฝ่ายการจัดหารายได้) และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้เป็นผู้รับมอบ โครงการนี้เป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาคนไข้ให้ได้มากขึ้น

 
“บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล” วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับสำนักงานจัดหารายได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน “English Speech Contest” ในหัวข้อ Waste Management จำนวน 20 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวบุญจิรา ชาติสุวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล
2. นายนนท์นพันธ์ จันทโร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
3. นางสาวศุภนิดา เฉิน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
4. นางสาวณัฏฐณิชา หฤรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5. นางสาวนันท์นภัส ยี่สุ่นเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
6. นางสาวปรียานุช ปรีชามาตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
7. นายพงศ์อมร บุญญาธิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
8. นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
9. นางสาวพิชญาภา อภิธรรมสุนทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
10. นางสาวพิมพ์บุญ สถิตมั่นในธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11. นางสาวลลิตา ทองเอี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12. นายวิศรุต วาดเขียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
13. นางสาวศวรรณรัตน์ ธรรมชัยโสภิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
14. นางสาวเหมือนแพร รัตนดิษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
15. นางสาวอชิรญา ศุภธีรเวทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
16. นางสาวอภิชนา นัยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
17. นายอริน ชิณณะเสถียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
18. นางสาววิชชุลดา สุวรรณสุขโรจน์ โรงเรียนราชินีบน
19. นางสาวธีรญา ส่องทางธรรม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
20. นางสาวสิริกร แสงกระจ่าง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
(การประกาศรายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน)

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ติดต่อแผนกสื่อสารองค์กร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม M Academy ชั้น 6 อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แผนกสื่อสารองค์กร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน): 02-689-6733, 02-689-6786

 
30 สิงหาคม 2557 : โครงการปลูกป่าฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา ประชาร่วมใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน

วันที่ 30 สิงหาคม 2557 มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดยคุณวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา นำผู้บริหาร พนักงานของ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ ร่วมกันปลูต้นไม้ 87 ไร่สร้างฝายชะลอน้ำ 5 แห่ง ในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิฯได้สนับสนุนเงินจำนวน 500,000 บาท

 
25 สิงหาคม 2557 : มูลนิธิอิออนประเทศไทยลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand )

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณยาซุฮิโกะ คอนโดะและคุณสุพร วัธนเวคิน และอีก 16 องค์กร ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วม สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ในโครงการ “Bright Smiles & Happy Hearts” เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เกิดมาพร้อมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่แบบยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรมโอกุระ เพลสทีส กรุงเทพฯ

 
23 สิงหาคม 2557 : โครงการปลูกป่า ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

วันที่ 23 สิงหาคม 2557 มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และกรมทหารม้าที่ 6 นำผู้บริหาร พนักงานของ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ ปลูกต้นไม้ 8,000 ต้นพร้อมทั้งสร้างฝายชะลอน้ำ 10 ฝาย ในกิจกรรมปลูกป่า ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา โดยสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 500,000 บาท

 
22 สิงหาคม 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ณ ศุนย์ขอนแก่น ซี.พี.ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
6 สิงหาคม 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 
1 สิงหาคม 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ อาคารจุลดิศ พลาซ่า หาดใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
7 กรกฎาคม 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

 
2 มิถุนายน 2557 : “บริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ ผ่านทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ”

คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อสนับสนุน“โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ” โดยมีคุณภัทรา พลเสน ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิเด็กโรค หัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.57 ที่ผ่านมา

 
“บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา และศิลปะเพื่อเยาวชน สมาคมวงดนตรีเยาวชนสยามมิตร ดรัม แอนด์ บิวเกอ คอร์”

มูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท ให้แก่สมาคมวงดนตรีเยาวชนสยามมิตร ดรัม แอนด์ บิวเกอ คอร์ สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา และศิลปะเพื่อเยาวชน ซึ่งมีการแสดงปิดฤดูกาล Siamyth 2014 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

 
21 พฤษภาคม 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ณ ศุนย์ขอนแก่น ซี.พี.ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม 7 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 
30 April 2014 : Blood Donation Activity @ Hatyai Center

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ อาคารจุลดิศ พลาซ่า หาดใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
11 มีนาคม 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

 
8 กุมภาพันธ์ 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ณ ศุนย์ขอนแก่น ซี.พี.ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2014

วันที่ 9-10 มกราคม 2557 มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมวันเด็ก 13 โรงเรียนใน 13 ภูมิภาค

 
12 ธันวาคม 2556 : กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 12 ธันวาคม 2556 คุณคันธรส วิจิตรนาวิน ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำโดยพันโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช มอบอุปกรณ์กันหนาว เครื่องคอมพิวเตอร์และตู้กดน้ำดื่ม รวมมูลค่า 965,400 บาท

 
29 พฤศจิกายน 2556 : อิออนชวนน้องท่องโลกใต้น้ำ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มูลนิธิอิออนประเทศไทยนำโดย คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมพาน้องที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมน์ฯ ท่องโลกใต้น้ำที่สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล พร้อมมอบเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูระบบดิจิตอล จำนวน 20 เครื่อง และเลี้ยงอาหารกลางวัน มูลค่ากิจกรรมและของที่มอบให้รวมทั้ง 350,000 บาท

 
29 พฤศจิกายน 2556 : กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ตบิสซิเนสปาร์ค

เมื่อวันที่ 29 พศจิกายน 2556 ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

 
19 พฤศจิกายน 2556 : กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ณ ศุนย์ขอนแก่น ซี.พี.ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
12 พฤศจิกายน 2556 : “มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ปีที่ 4”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับบริษัทอิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ AEON 1% Club จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2556 จำนวน 32 ทุน มูลค่า 2,240,000 บาท ให้แก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีครั้งนี้

 
21 กันยายน 2556 : กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 กันยายน 2556 คุณสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทในเครือ ร่วมกันปลูกต้นไม้ 86 ไร่ ในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยานแห่งชาติ
ศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิฯได้สนับสนุนเงินจำนวน 400,000 บาท

 
31 สิงหาคม 2556 : กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2556 คุณสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทในเครือ ร่วมกันปลูกต้นไม้ 86 ไร่ ในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยานแห่งชาติ
ศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิฯได้สนับสนุนเงินจำนวน 400,000 บาท

 
3 กรกฎาคม 2556 : พิธีเปิด “ห้องสมุดอิออน” ณ โรงเรียนบ้านทับกี่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 นางสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทำพิธีเปิด “ห้องสมุดอิออน” ณ โรงเรียนบ้านทับกี่ พร้อมกับมอบหนังสือและตู้กดน้ำเย็นให้กับโรงเรียนบ้านตูบค้อ, โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น และโรงเรียนบ้านนาทอง ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนหนังสือ ชั้นวางหนังสือ คอมพิวเตอร์ สิ่งจำเป็นสำหรับห้องสมุด และตู้กดน้ำเย็น โดยมีมูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท

 
3 มิถุนายน 2556 : “บริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการผ่านทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ”

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 56 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ สนับสนุน “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจให้แก่เด็กที่มีภาวะโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมีคุณภัทรา พลเสน ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบร่วมกับ นท.นพ.ณัฎฐ์ฑิพัฒน์ จุฑาเจริญวงศ์ นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 
29 มีนาคม 2556 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
24 มีนาคม 2556 : ร่วมโครงการ ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ รวมใจจิตอาสา พัฒนาชายหาด อำเภอหัวหิน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ พัฒนาชายหาดอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมูลนิธิอิออนประเทศไทยให้กับการสนับสนุนเงินจำนวน 200,000 บาท สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้

 
7 กุมภาพันธ์ 2556 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
7 กุมภาพันธ์ 2556 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
1 กุมภาพันธ์ 2556 : บริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
9 พฤศจิกายน 2555 : มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ให้กับนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับบริษัทอิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ AEON 1% Club จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2555 จำนวน 24 ทุน มูลค่า 1,680,000 บาท ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีครั้งนี้

 
2 พฤศจิกายน 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
28 กันยายน 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
12 กันยายน 2555 : โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ประชาร่วมใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 คุณสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทยร่วมกับผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ประชาร่วมใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิอิออนประเทศไทยให้การสนับสนุนเงินจำนวน 400,000 บาท สำหรับพื้นที่ปลูก 85 ไร่

 
31 กรกฎาคม 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
23 กรกฎาคม 2555 : บริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
12 กรกฎาคม 2555 : มอบชั้นวางหนังสือและหนังสือให้กับ ห้องสมุดโรงเรียนวัดจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 นางสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบชั้นวางหนังสือ พร้อมหนังสือมูลค่า 150,000 บาท ให้กับ ห้องสมุดโรงเรียนวัดจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา

 
29 มิถุนายน 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
22 มิถุนายน 2555 : พิธีเปิด “ห้องสมุดอิออน” ณ โรงเรียนวัดมุจลินท์ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 นางสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทำพิธีเปิด “ห้องสมุด
อิออน” ณ โรงเรียนวัดมุจลินท์ จ.ลพบุรี ซึ่งมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนหนังสือ ชั้นวางหนังสือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด โดยมีมูลค่ารวมกว่า 433,000 บาท

 
17 พฤษภาคม 2555 : บริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการผ่านทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2555 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ สนับสนุน “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ” เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจให้แก่เด็กที่มีภาวะโรคหัวใจพิการ แต่กำเนิด โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ

 
03 พฤษภาคม 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
29 มีนาคม 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
08 มีนาคม 2555 : บริจาคเครื่องเล่น DVD และ CD สื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2555 มูลนิธิอิออนประเทศไทยและอีก 58 องค์กรพันธมิตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชุมพร ที่จัดขึ้นโดยอินโฟเซฟ และเอสซีจี เปเปอร์ ภายใต้โครงการ “Shred2Share เปลี่ยนความลับ ให้เป็นความรัก” ครั้งนี้มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้ร่วมบริจาคเครื่องเล่นดีวีดี และ ซีดีสื่อการเรียนรู้จำนวน 10 ชุด ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งหมด 10 โรงเรียน

 
08 มีนาคม 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
02 กุมภาพันธ์ 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
27 มกราคม 2555 : บริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
26 มกราคม 2555 : มอบอุปกรณ์กันหนาวเพื่อผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดยคุณสุวิภา ลังการ์สิทธิ์ ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับพนักงานบมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) มอบอุปกรณ์กันหนาวเพื่อผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดนครราชสีมา มูลค่า 150,000 บาท โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

 
29 ธันวาคม 2554 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
21 ธันวาคม 2554 : มอบคอมพิวเตอร์ให้กับสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 คุณจุมพล ฐิตาริยกุล ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 14 ชุด ให้กับ คุณ พัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนต่อไป

 
09 ธันวาคม 2554 : มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) มอบเงินบริจาคจำนวน 103,000 บาท ในนามพนักงาน บมจ.อิออนกรุ๊ป ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราภิชาน นายแพทย์ ดร. พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ

 
20 ธันวาคม 2554 : มอบเงินบริจาคให้แก่กองบัญชากองทัพบก กระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) พร้อมด้วยผู้บริหารอิออนกรุ๊ป มอบเงินบริจาคจำนวน 3,600,000 บาท ให้แก่กองบัญชาการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม โดยมี พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

 
20 ธันวาคม 2554 : มอบเงินบริจาคให้แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) พร้อมด้วยผู้บริหาร อิออนกรุ๊ป มอบเงินบริจาคจำนวน 3,600,000 บาท ให้แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจโท วินัย ทองสอง ผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

 
22 พฤศจิกายน 2554 : มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดย คุณคอนโดะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และ คุณฮิราโอะ กรรมการผู้จัดการ บจก.อิออน (ไทยแลนด์) มอบน้ำดื่มจำนวน 55,400 ขวดให้กับ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 
15 พฤศจิกายน 2554 : มอบเครื่องกรองน้ำให้กับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดย คุณคอนโดะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์), คุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการบริหาร บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และ คุณฮิราโอะ กรรมการผู้จัดการ บจก.อิออน (ไทยแลนด์) มอบเครื่องกรองน้ำจำนวน 100 เครื่องให้กับ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 
09 ธันวาคม 2554 : มอบเงินบริจาคให้แก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์), คุณเคนอิจิ ฮิราโอะ กรรมการผู้จัดการ บจก.อิออน (ไทยแลนด์) พร้อมด้วยผู้บริหาร อิออนกรุ๊ป มอบเงินบริจาคจำนวน 3,958,000 บาท ให้แก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป