แบบแสดงความคิดเห็น

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


ร่วมแสดงความคิดเห็นกับอิออนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาในการประเมินความพึงพอใจ "ทุกความคิดเห็นของท่าน....ช่วยพัฒนาการบริการของเรา" โดยคะแนนระดับความพึงพอใจ :
5= ดีมากที่สุด 4= ดีมาก 3= ปานกลาง 2= น้อย 1= น้อยที่สุด
1. กรุณาเลือกเพศ
2. กรุณาเลือกอายุ
3. ประเภทบัตรที่ถือ
4. ความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ดีมากที่สุด ดีมาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5. ขั้นตอนในการใช้บริการสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซ้ำซ้อน
ดีมากที่สุด ดีมาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
6. เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
ดีมากที่สุด ดีมาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
7. ท่านจะแนะนำเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาใช้สินค้าและบริการอิออนฯในระดับใด ตั้งแต่ 0-10 โดยที่ 10 หมายถึง จะแนะนำอย่างแน่นอน , 0 หมายถึง ไม่แนะนำอย่างแน่นอน
ไม่แนะนำ
0
แนะนำ