X
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

แจ้งการปรับอัตราชำระคืนขั้นต่ำสัญญาเงินกู้

บริษัทฯ จะปรับอัตราชำระคืนขั้นต่ำสัญญาเงินกู้ ดังนี้
ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติแต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 300 บาท

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป