X
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

แจ้งการปรับอัตราชำระคืนขั้นต่ำสินเชื่อยัวร์แคช

บริษัทฯ จะปรับอัตราชำระคืนขั้นต่ำสินเชื่อยัวร์แคช ดังนี้
ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 3% ของยอดเรียกเก็บเต็มจำนวนแต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 300 บาท

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 กันยายน 2560 เป็นต้นไป