X
บริการผ่านอินเตอร์เน็ท

บริการผ่านอินเตอร์เน็ท

หากคุณมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารก็สามารถชำระเงินผ่าน Internet ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแต่ละ ธนาคาร
ธนาคาร เว็บไซต์
ธนาคารยูโอบี www.uob.co.th
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา www.krungsri.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com
ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com
เงื่อนไข
1. กรุณาเปิดบัญชีกับธนาคารเหล่านี้
2. กรุณาเตรียมเงินให้เพียงพอกับยอดการชำระขั้นต่ำ