X
ค่าธรรมเนียมสินเชื่อประเภทต่างๆ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

1. ดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ

  • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (อัตราต่ำสุดถึงสูงสุด)
  • 26.07 % ถึง 28 % ต่อปี (Effective Rate)

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

  • ค่าอากรแสตมป์
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก
หรือบุคคลอื่น

3.1 ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่มี ชำระผ่านเครื่อง ATM ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด ชำระผ่านจุดบริการรับชำระเงิน ตามอัตราที่จุดชำระแต่ละแห่งกำหนด
ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ตามอัตราที่ที่ทำการไปรษณีย์กำหนด    
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
กรณีพบข้อมูล 12 บาท / ครั้ง
กรณีไม่พบข้อมูล 5 บาท / ครั้ง
3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
ไม่มี
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
100 บาท/รอบบัญชี
3.5 ค่าใช้จ่ายในการถอนเงินจากตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและธนาคารไทยพาณิชย์
13 บาท/รายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.6 ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกร่วม อิออน แรบบิท
แรกเข้า 100 บาท
3.7 ค่าใช้จ่ายการเบิกถอนเงินสดที่ทำการไปรษณีย์ไทยและจุดบริการรับชำระเงิน
20 บาท/รายการ

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงาน
ของบริษัท

4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
100 บาท/รอบบัญชี
4.2 ค่าธรรมเนียมกรณีเช็คคืน
200 บาท/ครั้ง
4.3 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด
100 บาท/ใบ
4.4 ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี
ไม่มี
4.5 ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่
ทดแทนรหัสเดิม
50 บาท/ครั้ง
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ
ไม่มี
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (ต่อปี)
ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวม
สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนพร้อมใช้ สินเชื่อยัวร์แคช 15.00% 13.00% 28.00%
สินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ อิออนแฮปปี้ เพย์ 15.00% 13.00% 28.00%
ประเภทสินเชื่อ ยอดจัดสินเชื่อเงินกู้ขั้นต่ำ
สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนพร้อมใช้ สินเชื่อยัวร์แคช 3,000
สินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ อิออนแฮปปี้ เพย์ 3,000
ประเภทสินเชื่อ ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ
สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนพร้อมใช้ สินเชื่อยัวร์แคช 3% ของยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 300 บาท
สินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ อิออนแฮปปี้ เพย์ ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 300 บาท
ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
สินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ อิออนแฮปปี้ เพย์ 3, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 36, และ 48