X
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น

 • ดอกเบี้ย
 • - % ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
 • 18% ต่อปี
 • ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด
 • - % ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น
 • - % ต่อปี
 • วันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
 • เริ่มคิดจาก
  [X] วันที่จ่ายเงินให้ร้านค้า
  [ ] วันที่สรุปยอดรายการ conclusion
  [ ] วันที่ครบกำหนดชำระ

2. อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ


• บัตรทั่วไป บัตรทอง บัตรสนามกอล์ฟ

รายละเอียดจำนวนเรียกเก็บ (บาท) กรณีซื้อสินค้า (บาท) กรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า (บาท)
1-5,000 500 500
5,001 ขึ้นไป ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

• บัตรรอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด บัตรรอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม บัตรบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ และบัตรอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

รายละเอียดจำนวนเรียกเก็บ (บาท) กรณีซื้อสินค้า (บาท) กรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า (บาท)
1-10,000 1,000 1,000
10,001 ขึ้นไป ร้อยละ 10 ร้อยละ 10


*ยอดเงินเรียกเก็บยังไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีชำรุด/สูญหาย และค่าธรรมเนียมการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม ซึ่งจะต้องชำระเต็มจำนวนในแต่ละงวด

3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

 • 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

4. ระยะเวลาการชำระคืน
โดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระ ตามกำหนด

 • สูงสุด 52 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ
  (กรณีชำระเต็มจำนวน)

5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท
(บาทต่อปี)

ค่าธรรมเนียม
ในการดำเนินงาน
บัตรทั่วไป
บัตรหลัก บัตรเสริม
ภายใน
ประเทศ
ต่าง
ประเทศ
ภายใน
ประเทศ
ต่าง
ประเทศ
แรกเข้า - - - -
รายปี 200 200 100 100
ค่าธรรมเนียม
ในการดำเนินงาน
บัตรทอง, บัตรอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
บัตรหลัก บัตรเสริม
ต่างประเทศ
แรกเข้า - -
รายปี 500 250
ค่าธรรมเนียม
ในการดำเนินงาน
บัตรรอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด
บัตรหลัก บัตรเสริม
ต่างประเทศ
แรกเข้า - -
รายปี 12,000 6,000
ค่าธรรมเนียม
ในการดำเนินงาน
บัตรรอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม
บัตรหลัก บัตรเสริม
ต่างประเทศ
แรกเข้า - -
รายปี 3,000 1,500
ค่าธรรมเนียม
ในการดำเนินงาน
บัตรบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ
บัตรหลัก บัตรเสริม
ต่างประเทศ
แรกเข้า - -
รายปี 500 500
ค่าธรรมเนียมของ
บัตรแต่ละประเภท
(บาทต่อปี)
บัตรสนามกอล์ฟ
บัตรหลัก บัตรเสริม
ต่างประเทศ
แรกเข้า - -
รายปี 1,200 1,200
ค่าธรรมเนียมของ
บัตรแต่ละประเภท
(บาทต่อปี)
บัตรองค์กร
บัตรหลัก
ต่างประเทศ
แรกเข้า -
รายปี 500
ค่าธรรมเนียมของ
บัตรแต่ละประเภท
(บาทต่อปี)
บัตรเอชไอเอส
บัตรหลัก
ต่างประเทศ
แรกเข้า -
รายปี 3,000

6. ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

ชำระโดยหัก
บัญชีธนาคาร
ไม่มี ชำระผ่าน
เครื่อง ATM
ตามอัตราที่
แต่ละธนาคาร
กำหนด
ชำระที่
เคาน์เตอร์ของ
ธนาคาร
ตามอัตราที่แต่
ละธนาคาร
กำหนด
ชำระผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติ
-
ชำระที่
เคาน์เตอร์สาขา
ของบริษัท
ไม่มี ชำระที่ตู้รับ
ชำระเงินของ
บริษัท
ไม่มี
ชำระโดยเช็ค
หรือธนาณัติ
ทางไปรษณีย์
ไม่มี ชำระผ่าน
ระบบ
อินเตอร์เน็ต
ไม่มี
ชำระผ่านที่ทำ
การไปรษณีย์
ตามอัตราที่ที่
ทำการไปรษณีย์
กำหนด
ชำระผ่าน
เคาน์เตอร์
เซอร์วิส
ตามอัตรา
ที่เคาน์เตอร์
กำหนด

7. ค่าปรับกรณีเช็คคืน

 • ไม่มี

8. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่
กรณีหาย/ชำรุด

 • 200 บาท/ครั้ง

9. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี

 • ไม่มี

10. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี

 • ไม่มี

11. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว
บัตร เครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม

 • 200 บาท/ครั้ง

12. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ

 • ไม่มี

13. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ

 • 100 บาท/รอบบัญชี

14. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

 • สูงสุดไม่เกิน 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนกลางที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิตที่บริษัทฯ เป็นสมาชิก
หมายเหตุ:
 • กรณีผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ประกอบธุรกิจ และ/หรือผู้ให้บริการในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องเบิกถอนเงินสดหรือ ATM ในต่างประเทศ เป็นต้น
 • กรณีผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะ ถูกแปลงเป็นเงินบาทไทย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลางที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิตของบัตรนั้นๆ ที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียก เก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 • หากค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนแล้วจึงแปลงเป็นสกุลเงินบาทไทย
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนกลางได้จาก
   กรณีบัตร VISA: http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp
   กรณีบัตร MasterCard: http://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html
   กรณีบัตร JCB: http://www.jcb.jp/rate/usd.html
 • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม