X
ชำระผ่านบัตรเครดิตอิออน

บริการชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตอิออน

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการชำระค่าไฟฟ้าของท่านทางบริษัทฯได้เปิดบริการให้สมาชิกบัตรเครดิตอิออนสามารถชำระค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวงในเขตกรุงเทพฯ,นนทบุรีและสมุทรปราการท่านั้นโดยหักจากวงเงินบัตรเครดิตอิออนของท่านเองและถ้าท่านสนใจใช้บริการนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตอิออนได้ จากนั้นให้ส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้านครหลวง เดือนล่าสุดได้ที่สาขาของอิออนในพื้นที่เขตกรุงเทพฯนนทบุรีและสมุทรปราการ


สิทธิประโยชน์

  • ทางเลือกง่ายๆ ชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านบัตรเครดิตอิออน เฉพาะในเขตกรุงเทพ, นนทบุรี, และสมุทรปราการ เท่านั้น
  • ตรวจสอบรายละเอียดก่อนจ่าย ด้วยใบแจ้งยอดค่าใช้บริการ ที่ส่งตรงถึงคุณ ก่อนทำการหักบัญชี
  • สะดวกไม่ต้องเสียเวลาไปชำระด้วยตนเอง
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ พร้อมทั้งยืดเวลาการชำระเงิน นานสูงสุด 52 วัน และสามารถเลือกชำระเพียงบางส่วน จากยอดค้างชำระได้
  • ให้คุณวางแผนการจับจ่ายได้ล่วงหน้า เพราะทราบยอดค่าใช้จ่ายและวันหักบัญชีที่แน่นอน