สินค้าและบริการ


ระบบชำระเงินออนไลน์

AEON Payment Gateway

บริการใหม่จากอิออนที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซของท่าน ด้วยการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตหลากหลายช่องทาง ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าของท่านในการเลือกชำระค่าสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างมั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมระบบแจ้งผลการชำระเงินกลับให้ร้านค้าทราบทันทีแบบ Real-Time ที่จะทำให้ท่านสามารถตรวจสอบและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของบริการ

 • สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ดที่ออกโดยธนาคารต่างๆ ทั่วโลก
 • ข้อมูลปลอดภัยด้วยระบบ Secure Socket Layer (SSL) 256 bit ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงระดับสากล และปลอดภัยกว่า SSL 128 bit
 • สนับสนุนการบริการ Verified by Visa และ MasterCard SecureCode เพื่อให้ลูกค้าของท่านอุ่นใจยิ่งขึ้น
 • ผู้ชำระเงินมั่นใจด้วยการใช้รหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP-One Time Password) ซึ่งจะส่งรหัสทาง sms ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ชำระเงินที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท
 • ระบบแจ้งเตือนการทุจริตทุกครั้งเมื่อพบธุรกรรมน่าสงสัย
 • สามารถเลือกทำรายการได้ 2 สกุลเงินพื้นฐาน คือ บาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับราคาสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
 • เป็นระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ ร้านค้าและลูกค้าจึงสามารถทราบผลการทำธุรกรรมได้ทันที

เงื่อนไขการให้บริการ

 • เป็นร้านค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน และดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 2 ล้านบาท
 • ผู้มีอำนาจลงนามร่วมในข้อตกลงและสั่งจ่ายในบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คนและเป็นผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดี หรือภาพพจน์ของบริษัท
 • หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารสำหรับการขอใช้บริการ AEON Payment Gateway ทั้งนี้จำนวนวงเงินค้ำประกันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท
 • มี URL และเว็บไซต์ที่พร้อมต่อระบบ AEON Payment Gateway
 • สามารถรองรับภาษา HTML ด้วยวิธีการเชื่อมต่อแบบ HTTP Form Post

รายละเอียดของระบบเพื่อเชื่อมต่อกับ
ระบบ AEON Payment Gateway

 • ในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูล กับระบบ AEON Payment Gateway นั้น ใช้การเชื่อมต่อแบบ http from post จึงอำนวยความสะดวกสบายให้กับร้านค้าในการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ SSL ที่น่าเชื่อถืออีกด้วย
 • สามารถรองรับโปรแกรมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Browser Internet Explorer version 5.0 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Google Chrome หรือ Safari และอื่นๆ
 • เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งของร้านค้าและผู้ถือบัตร ตลอดจนในกรณีที่ร้านค้าต้องการรายละเอียดข้อมูลการอนุมัติรายการบัตรเครดิตของลูกค้า ดังนั้นเว็บไซต์ของร้านค้าควรจะรองรับการเข้ารหัสแบบ SSL ขั้นต่ำ 128 บิตขึ้นไป

 • หมายเหตุ :
  การเชื่อมต่อระบบ AEON Payment Gateway ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบของร้านค้า

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาภพ.20 และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่เป็นชื่อบริษัท สำหรับโอนเงิน (เฉพาะธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น)
 • เอกสารการชำระเงินค่าบริการโดยโอนผ่านธนาคาร (เฉพาะธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น)
 • เอกสารแต่งตั้งให้อิออนเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
 • งบกำไร/ขาดทุน งบดุลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารและมีตราประทับเท่านั้น
 • เอกสารหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในประเทศไทย (อิออนจะแจ้งจำนวนเงินหลังจากได้รับเอกสารงบกำไร/ขาดทุนและงบดุล)
 • แผนที่และรูปถ่ายด้านหน้าและภายในสถานที่ประกอบการ
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ตั้งกิจการ หรือ สัญญาเช่าที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • หลักฐานการจดทะเบียนเว็บไซต์ (ชื่อผู้จดทะเบียนจะต้องเป็นชื่อบริษัท หรือกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องตรงกับเว็บไซต์ที่กรอกในใบสมัคร)
 • ตัวอย่างหน้าเว็บไซด์ หน้าแสดงสินค้า และหน้ายืนยันการสั่งซื้อเพื่อทำการชำระเงิน
 • หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า หรือผู้ผลิต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือใบรับรองสำหรับธุรกิจบางประเภท
 • ใบรับรองการติดตั้งโปรแกรม SSL Certificate (ถ้ามี)
 • หนังสือแนะนำบริษัท
 • ประวัติกิจการ
 • นโยบายการคืนสินค้า, นโยบายการคืนเงินและนโยบายการเปลี่ยนแปลงสินค้า
 • แผนที่สถานที่ตั้งกิจการ
 • ราคาสินค้า (เฉลี่ยต่อชิ้น) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องจ่าย
 • ประมาณการยอดขายใน 6 เดือนล่วงหน้า
 • วิธีการจัดส่งสินค้าหรือบริการ ระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าหรือบริการ และวิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 • หมายเหตุ :
  เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท และส่งเอกสารกลับมาที่บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่ หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ กรุณาติดต่อส่วนบริการร้านค้ารับชำระสินค้าและบริการผ่าน AEON Payment Gateway หมายเลข (66) 0-2689-6642 หรือ pgwservice@aeon.co.th