สินค้าและบริการ


การขออนุมัติสินเชื่อผ่านระบบอัตโนมัติ
( IVR System )

"เป็นการให้บริการทางด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตอิอน และบัตรสมาชิกอิออนเพื่อสอบถาม วงเงิน ขออนุมัติสินเชื่อ และสอบถามผลการพิจารณาสินเชื่อ ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ โดยที่ตัวแทนร้านค้ายังสามารถใช้วิธีการขออนุมัติสินเชื่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อควบคู่กันไป

สิทธิประโยชน์

  • ตัวแทนร้านค้าสมาชิกอิออนสามารถทำรายการได้ตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น.ทุกวัน ซึ่งระบบ IVR มีความคล่องตัวในการติดต่อเพื่อขออนุมัติสินเชื่อ ไม่ต้องกังวลกรณีที่คู่สายโทรศัพท์ไม่เพียงพอ ในการให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน