สนใจเป็นตัวแทนร้านค้า


นำพาธุรกิจของคุณ เดินหน้าไปพร้อมกับเรา

เรามีลูกค้าจำนวนมากรอคุณอยู่.

ชื่อบริษัท :
ประเภทสินค้า:
ชื่อของคุณ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
จังหวัด :
รหัสไปรณีย์ :

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาร้านค้า
  เพื่อเป็นร้านค้าสมาชิก กับบริษัทอิออนฯ
 • เปิดกิจการมาไม่ต่ำกว่า 9 เดือน
 • จดทะเบียนการค้ามาไม่ต่ำกว่า 9 เดือน
 • ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ในกรณีที่เปิดเป็น หจก. / บจก. / บมจ.
 • มีหน้าร้านที่สะดวกในการติดต่อซื้อขายสินค้า
 • ชนิดของสินค้าและยี่ห้อของสินค้าต้องเป็นที่นิยมในตลาด
 • บริษัท อิออนฯ จะทำการโอนเงินให้กับบริษัทคู่ค้าผ่านบัญชีธนาคาร โดยที่บริษัทคู่ค้าจะต้อง เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกสิกรไทย ในนามชื่อของกิจการเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เปิดเป็นคู่ค้ากับบมจ.อิออนฯ

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด(อายุไม่เกิน 6 เดือน)ในกรณีที่ จดทะเบียนเป็นร้านค้าพาณิชย์บุคคลธรรมดาให้ใช้ ใบทะเบียนพาณิชย์ แนบ
 • สำเนาใบ ภพ. 20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของกิจการร้านค้าพาณิชย์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของกิจการร้านค้าพาณิชย์
 • หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งจากผู้ผลิต (ในกรณีที่ จดทะเบียนการค้าไม่ถึง 9 เดือน หรือมีทุนจดทะเบียนไม่ถึง 1 ล้านบาท)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • นามบัตรผู้ที่ติดต่อประสานงาน
 • แผนที่ตั้งหน้าร้านค้า หรือ แผนที่ตั้งบริษัท (อย่างชัดเจน)
 • รูปถ่ายหน้าร้าน, รูปถ่ายสินค้าภายในร้าน, ใบปลิวหรือแผ่นพับ (เพื่อให้ทราบประเภทของ สินค้าที่จำหน่าย)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้บริษัทอิออนฯ โอนเงินเข้า (ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกสิกรไทย ในนามชื่อของกิจการเท่านั้น)
**เอกสารทุกฉบับจะต้องมีลายเซ็นต์ของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมกับประทับตราบริษัท (ทุกฉบับ)**
ติดต่อส่งเอกสารได้ที่สาขาอิออน ทุกสาขาทั่วประเทศ