X

บัตรเครดิตทีดีพีวีซ่า

วงเงินสินเชื่อ ขึ้นกับฐาน รายได้ของผู้ถือบัตร สิทธิประโยชน์สูงสุดด้วย 3 วงเงิน ในบัตรเดียว

 • วงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต เพื่อการซื้อสินค้า และเบิกเงินสด
 • วงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อสินค้าเงินผ่อน
 • วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล

พิเศษ! สมัครออนไลน์วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ*
1 ก.ย. – 30 พ.ย. 61

พิเศษ! สมัครออนไลน์วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ*
1 ก.ย. – 30 พ.ย. 61

สิทธิประโยชน์

 • รับส่วนลด 5 - 10% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ ณ กลุ่มห้าง สรรพสินค้าไทย (Thai Department Stores Pool)
 • รับส่วนลดพิเศษในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสำหรับสมาชิกบัตร อาทิ ร้านอาหาร, โรงแรม, โรงพยาบาล และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ฟรี
  1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
- บัตรหลัก
200 บาท
- บัตรเสริม
100 บาท

2.ค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
18% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
3% ของจำนวนเงินที่เบิก
2.3 การขอสำเนาใบบันทึกรายการขาย
   -
2.4 การขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี
   -
2.5 การขอตรวจสอบรายการ
   -
2.6 การติดตามทวงถามชำระหนี้
ตามค่าใช้จ่ายจริง
2.7 การออกบัตรใหม่
200 บาท ต่อครั้ง

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทอิออนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์อิออน
 • 2. รอการยืนยันอีเมล์จากบริษัทอิออน
 • 3. ส่งเอกสารการสมัคร
 • 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • 5. รับบัตรเครดิตอิออน

สมัครด้วยไปรษณีย์

 • 1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
 • 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
 • 3. รอการอนุมัติ
 • 4. รับบัตรเครดิตอิออน

ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่เคาน์เตอร์อิออนพร้อมเอกสารการสมัคร
 • 2. รอการอนุมัติ
 • 3. รับบัตรเครดิตอิออน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาท / เดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของอิออนฯ
document
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนเพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick

หมายเหตุ:

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติ
  สินเชื่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ