X
ประวัติอิออน
ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 โดยบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (ชื่อเดิม บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ) ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเครดิตเซอร์วิส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 250,000 บาท ต่อมาในช่วงเดือนธันวาคม 2535 บริษัทฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ โดยการร่วมทำธุรกิจกับห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นที่เปิดให้บริการในประเทศไทย และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามเอ็นซีเอส จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 5 ล้านบาท และหลังจากนั้นในช่วงเดือนตุลาคม 2537 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด


บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (“อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส”) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่นๆ จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหุ้นโตเกียว โดยบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการจัดโครงสร้างใหม่เป็น Holding Company และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด เป็น บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส”) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 อย่างไรก็ตาม ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน และสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ยังคงเหมือนเดิม ปัจจุบัน บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน ไต้หวัน เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย ลาว และพม่า ตามลำดับ

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Finance) แก่ลูกค้า อันประกอบด้วย สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเช่าซื้อในรอบบัญชีที่ผ่านมา ธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจบัตรเครดิต และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 51 ของรายได้รวม ตามลำดับ ส่วนธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ มีสัดส่วนร้อยละ 2 ของรายได้รวม


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อทั้งหมดอยู่ 3.26 ล้านบัญชี (รวมสินเชื่อที่อยู่ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) ในขณะที่สมาชิกที่ใช้บริการสินเชื่อมีจำนวน 2.14 ล้านราย และมีจำนวนบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่ออื่นๆ ถึง 8.15 ล้านบัตร แบ่งเป็นบัตรเครดิต 2.50 ล้านบัตร และบัตรสมาชิก 5.65 ล้านบัตร สำหรับสาขาของบริษัทฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จึงได้มีการปิดสาขา 6 สาขา และเปิดใหม่ 2 สาขา ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯมีสาขารวมทั้งสิ้นจำนวน 107 แห่ง แบ่งเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 35 แห่งและสาขาในต่างจังหวัดจำนวน 72 แห่ง และยังมีห้องรับลูกค้าอีก 12 แห่ง นอกจากนี้บริษัทยังมีการติดตั้งเครื่องอนุมัติวงเงินสินเชื่ออัตโนมัติผ่านบัตร (EDC) อีกกว่า 3,000 เครื่อง ตามห้างสรรพสินค้า และดิสเคานท์สโตร์ ต่างๆ อาทิ เดอะมอลล์, แม็กซ์แวลู, เทสโก้ โลตัส, แม็คโคร, บิ๊กซี, ไอที ซิตี้, เพาเบอร์บาย และอื่นๆ ตลอดจนร้านค้าชั้นนำต่างๆ รวมทั้งมีเครื่องเบิกและชำระเงินสดอัตโนมัติจำนวน 472 เครื่องติดตั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด อีกทั้ง เครือข่ายร่วมกับธนาคาร และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ เซเว่น อีเลฟเว่น รวมกว่า 60,000 แห่ง