Loading...

เครื่องปั่นไร้สายจิ๋ว

รหัส :
1780500006
คะแนน :
4,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด


* เครื่องปั่นไร้สาย บด ปั่น สับ อาหาร ใช้งานได้ทุกที่
* ใส่วัตถุดิบได้หลากหลาย พริก กระเทียม ผักอื่นๆ เครื่องแกง หรือ เนื้อสัตว์
* เครื่องเล็ก ใช้งานง่าย ปั่นเร็ว ปั่นละเอียด

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น