Loading...

บัตร Samurai Pocket Wifi 4 วัน

รหัส :
0590900001
คะแนน :
8,500 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

เงื่อนไข

  1. บัตรนี้สามารถใช้เช่าพอคเกต ไวไฟ สำหรับใช้งานในประเทศญี่ปุ่นสำหรับ 4 วัน
  2. บัตรนี้ไม่รวมเเพคเกจประกันสินค้า เเละเเบตเตอรี่สำรอง
  3. บัตรนี้สามารถใช้ Samurai Wifi ได้ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
  4. ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ปฏิเสธการใช้คูปองที่ชำรุด ลบเลือน เเละบัตรที่ถูกทำสำเนา
  5. กรุณาเเจ้งเเละเเสดงบัตรแก่พนักงานก่อนใช้สิทธิ์
  6. บัตร 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/1เครื่อง
  7. บัตรมีอายุการใช้งาน 1 ปี (31 ธ.ค.2564)
  8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123