แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ "อิออน ห่วงใย"

มาตรการที่ 3 เปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว
ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาคำร้องของท่าน กรุณากรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

Valid first name is required.
Valid last name is required.
หมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
Valid Email is required.
Please select a valid business type.
Please select a valid effected.
กรุณาระบุรายละเอียด

กรุณาระบุรายละเอียด
กรุณาระบุรายละเอียด
กรุณาระบุรายละเอียด

Upload สำเนาบัตรประชาชน
กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือรูปถ่ายบัตรประชาชน

เอกสารประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ

  กรณีพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารยืนยันผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อรายได้ อาทิ หนังสือเลิกจ้าง,หนังสือแจ้งลดเงินเดือนหรือลดรายได้อื่นๆ(ค่าล่วงเวลา ค่าตำแหน่ง),สลิปเงินเดือนย้อนหลังจนถึงสลิปเงินเดือนในรอบที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น
 • *หมายเหตุ:ท่านสามารถยื่นเอกสารตามที่ระบุในข้อ2.อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาการได้รับผลกระทบของท่าน

  กรณีอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ภาพถ่ายลูกค้า ณ สถานประกอบกิจการ
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6เดือน
 • ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

* uploadได้เฉพาะสกุลไฟล์ jpg,jpeg,pdf,png ขนาดไม่เกิน 5 MB.เท่านั้น


เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • ลูกค้ามีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการต่อเมื่อเป็นลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ คือ ไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 • ลูกค้าต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมีรายได้ลดลง

หมายเหตุ

 • มูลหนี้ที่สามารถขอเปลี่ยนประเภทสินเชื่อ จำกัดเฉพาะมูลหนี้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน(สินเชื่อยัวร์แคช)เท่านั้น ไม่รวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
 • สินเชื่อใหม่เป็นสินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% โดยสัญญาจัดทำตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระ 48 เดือน, อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 2.7% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี
 • หากลูกค้าได้รับอนุมัติคำร้องโอนหนี้ตามบัตรเครดิตและ/หรือบัตรสมาชิกอิออน(สินเชื่อยัวร์แคช) มูลหนี้เดิมจะถูกโอนไปเป็นหนี้สินเชื่อระยะยาวใหม่ โดยบริษัทฯ จะระงับการใช้งานบัตรเครดิตและ/หรือบัตรสมาชิกอิออนเป็นการชั่วคราว ภายหลังลูกค้าชำระหนี้ปิดบัญชีสินเชือระยะยาวครบถ้วนแล้ว ลูกค้าจะสามารถใช้งานบัตรเครดิตและ/หรือบัตรสมาชิกอิออนได้ดังเดิม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินของลูกค้าEnter the code here: