แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ "อิออน ห่วงใย"

มาตรการที่ 2 พักชำระหนี้
ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาคำร้องของท่าน กรุณากรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

Valid first name is required.
Valid last name is required.
หมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
Valid Email is required.
Please select a valid business type.
Please select a valid effected.
กรุณาระบุรายละเอียด

Upload สำเนาบัตรประชาชน
กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือรูปถ่ายบัตรประชาชน
  • เอกสารยืนยันผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น
    หนังสือเลิกจ้าง หนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือรูปถ่ายบัตรประชาชน

* uploadได้เฉพาะสกุลไฟล์ jpg,jpeg,pdf,png ขนาดไม่เกิน 5 MB.เท่านั้น


กรุณาเลือกโครงการช่วยเหลือตามประเภทของสินเชื่อ*
บัตรเครดิต
บัตรสมาชิกอิออน(สินเชื่อยัวร์แคช)
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • เพื่อความคุ้มครองประกันภัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะหักบัญชีบัตรเครดิตและ/หรือบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่อไปในระหว่างที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการและจะเรียกเก็บเมื่อพ้นกำหนดการพักชำระหนี้ตามโครงการ
  • ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

  • การขอพักชำระหนี้หมายความว่าลูกค้าสามารถหยุดการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่หยุดพักชำระ
  • การอนุมัติเข้าร่วมโครงการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของบริษัท