แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ "อิออน ห่วงใย"

มาตรการที่ 2 พักชำระหนี้และ/หรือลดค่างวด
ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาคำร้องของท่าน กรุณากรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

Valid first name is required.
Valid last name is required.
หมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
Valid Email is required.
Please select a valid business type.
Please select a valid effected.
กรุณาระบุรายละเอียด

กรุณาระบุรายละเอียด
กรุณาระบุรายละเอียด
กรุณาระบุรายละเอียด

Upload สำเนาบัตรประชาชน
กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือรูปถ่ายบัตรประชาชน

เอกสารประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ

  กรณีพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารยืนยันผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อรายได้ อาทิ หนังสือเลิกจ้าง,หนังสือแจ้งลดเงินเดือนหรือลดรายได้อื่นๆ(ค่าล่วงเวลา ค่าตำแหน่ง),สลิปเงินเดือนย้อนหลังจนถึงสลิปเงินเดือนในรอบที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น
 • *หมายเหตุ:ท่านสามารถยื่นเอกสารตามที่ระบุในข้อ2.อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาการได้รับผลกระทบของท่าน

  กรณีอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ภาพถ่ายลูกค้า ณ สถานประกอบกิจการ
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6เดือน
 • ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

* uploadได้เฉพาะสกุลไฟล์ jpg,jpeg,pdf,png ขนาดไม่เกิน 5 MB.เท่านั้น


กรุณาเลือกโครงการช่วยเหลือตามประเภทของสินเชื่อ*
บัตรเครดิต
บัตรสมาชิกอิออน(สินเชื่อยัวร์แคช)
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์
สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • เพื่อความคุ้มครองประกันภัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะหักบัญชีบัตรเครดิตและ/หรือบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่อไปในระหว่างที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการและจะเรียกเก็บเมื่อพ้นกำหนดการพักชำระหนี้ตามโครงการ
 • ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
 • ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการลดค่างวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

 • การขอพักชำระหนี้หมายความว่าลูกค้าสามารถหยุดการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่หยุดพักชำระ
 • การอนุมัติเข้าร่วมโครงการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของบริษัทฯEnter the code here: