ติดต่ออิออน

ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทอิออน เพื่อสอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะติชมบริการของเรา

ดูรายละเอียดการใช้งาน Application AEON THAI MOBILE

อายัดบัตรเครดิต

  กรณีบัตรสูญหาย

  1. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิกอิออนออนไลน์ สามารถอายัดได้ที่ อายัดบัตร
  2. ติดต่อศูนย์บริการอายัดอิออนที่เบอร์ 0-2665-0123 กด 5

  กรณีบัตรชำรุดและออกบัตรใหม่

  ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาอิออนทั่วประเทศเพื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้อง ขอออกบัตรใหม่


  กรณีอายัดบัตรเครดิตท่านสามารถแจ้งผ่านช่องทางตามที่บริษัทกำหนด

แจ้งเปิดใช้งานบัตร

  ภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับบัตรเครดิตแล้วสามารถเปิดบัตรได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  1. ผ่าน Application AEON THAI MOBILE ในเมนู เปิดใช้งานบัตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App store / Google Play หรือ Scan QR Code เพื่อดาวน์โหลด
  2. ผ่านช่องทางเว็บไซต์ บริการเปิดใช้งานบัตรเครดิตอิออน
  3. ผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) เบอร์โทร 0-2665-0123 กด 4
  4. ผ่าน Smart Phone กรุณา Scan Code QR code;
  หมายเหตุ บัตรเครดิตจะสามารถใช้งานได้เมื่อมีการเปิด ใช้งานบัตรที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

  1. ติดต่อกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สาขาอิออนทั่วประเทศ
  2. ทำรายการผ่านระบบออนไลน์ที่เมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ

  1. ผ่าน Application AEON THAI MOBILE ในเมนู สรุปยอดการใช้บัตร เพื่อตรวจสอบวงเงินคงเหลือ ซื้อสินค้า และกดเงินสด ในหน้าจอเดียวกัน และยังสามารถตรวจสอบข้อมูล การใช้จ่ายของผู้ถือบัตร โดยจะแสดงวงเงินบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด วงเงินที่ใช้บริการและวงเงินคงเหลือ
   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App store / Google Play หรือ Scan QR Code เพื่อดาวน์โหลด
  2. ผ่านระบบ อิออนออนไลน์ ตรวจสอบวงเงิน
  3. ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ ( IVR ) โทร 0-2665-0123 กด 1

ตรวจสอบยอดการชำระเงิน

  การตรวจสอบยอดการชำระเงิน

  1. ผ่าน Application AEON THAI MOBILE ในเมนู สรุปยอดการชำระ เพื่อตรวจสอบยอดชำระขั้นต่ำ และยอดชำระเต็มจำนวน และยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดยอดใช้จ่ายและประวัติการชำระ ของบัตรและสัญญาต่างๆ หรือ เมนู ใบแจ้งการชำระเงิน
   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App store / Google Play หรือ Scan QR Code เพื่อดาวน์โหลด
  2. ผ่านระบบ บริการอิออนออนไลน์ ตรวจสอบยอดชำระ
  3. ผ่านตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ ( Depositor ) ของอิออน
  4. ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ ( IVR ) ที่เบอร์โทร 0-2665-0123 กด *
  5. ใบแจ้งการชำระเงินประจำเดือน

แบบฟอร์ม

  1. แบบฟอร์มขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการเรียกเก็บ


  กรณีลูกค้าต้องการ ขอตรวจสอบ / ปฏิเสธรายการเรียกเก็บ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ (pdf)

  - หลังจากดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้ว ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  กรอกแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน

  เอกสารประกอบการตรวจสอบรายการ

  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร
  2. แบบฟอร์มขอตรวจสอบ / ปฏิเสธรายการเรียกเก็บ พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร
  3. พร้อมแนบหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

  - ท่านสามารถส่ง แบบฟอร์มคำร้อง ตามช่องทางที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา AEON Contact Center

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือข้อมูลทั่วไป สามารถติดต่อเราที่ฝ่ายบริการลูกค้า
Messenger chat
ตรวจสอบวงเงิน ยอดชำระและข้อมูลอื่นๆ ด้วย Live chat
โทร
0-2665-0123

สอบถามข้อมูลผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

กด 2 3 ขอรับ sms แจ้งยอดชำระ
กด * เช็คยอดคงเหลือ
/ตรวจสอบการชำระเงิน

ติดต่อเรา AEON Contact Center

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือข้อมูลทั่วไป สามารถติดต่อเราที่ฝ่ายบริการลูกค้า
Messenger chat

ตรวจสอบวงเงิน ยอดชำระและข้อมูลอื่นๆ ด้วย Live chat
โทร
0-2665-0123

สอบถามข้อมูลผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

กด 2 3 ขอรับ sms แจ้งยอดชำระ
กด * เช็คยอดคงเหลือ
/ตรวจสอบการชำระเงิน

เสนอแนะหรือติชมบริการของเรา

ชมเชย
แนะนำ
ร้องเรียน
ประเมินความพึงพอใจ

กรณีอายัดบัตรเครดิตท่านสามารถแจ้งผ่านช่องทางตามที่บริษัทกำหนดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "หัวข้ออายัดบัตรเครดิต"