X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

promotion packages
เบิกเงินสด ที่ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ลุ้นสร้อยทองคำกับอิออนยัวร์แคช

ระยะเวลา : 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 63
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
สถานที่ : ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทั่วประเทศ


  card  card  card ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2563
 2. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ (บัตรสมาชิกฯ) ที่ใช้บริการวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ณ ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทั่วประเทศ เท่านั้น
 3. รายละเอียดของรางวัล : รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับรางวัล เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดผ่านตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทุก 1,000 บาท ต่อ สลิปเอทีเอ็ม
  ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2563
  • รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท รางวัลละ 26,520 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 132,600 บาท
  • รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 0.25 บาท (1 สลึง) รางวัลละ 6,780 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 101,700 บาท รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล มูลค่า 234,300 บาท
 4. บริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 กันยายน 2563 และประกาศผลรางวัลในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ทาง www.aeon.co.th  
 5. ผู้ได้รับรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดแต่ละรางวัลเพียงรายการเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและวิธีการรับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล, ไม่สามารถติดต่อได้, ไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
 6. บริษัทฯ จะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นได้
 7. มูลค่าของรางวัลจะถูกคำนวณตามราคาตลาด ณ เดือน มิถุนายน 2563 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากราคาจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ชดเชยส่วนต่างราคาของรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆ
 8. ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งการกำหนดสีและรูปแบบของกำนัล
 10. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของของรางวัลตามรายการดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 11. พนักงานในกลุ่มบริษัทอิออน ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพ เสียง ข้อมูลหรือสื่อใดๆ ของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ข้อมูล สื่อใดๆ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริษัทฯสามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 13. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของกำนัลและสิทธิประโยชน์และยกเว้นการมอบของกำนัลและสิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ในกรณีหากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของกำนัลและสิทธิประโยชน์
 14. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดย จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง www.aeon.co.th  และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 15. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th 
 16. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 17. รายการชิงโชคได้รันอนุญาตจากสำนักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง ดุสิต กรุงเทพมหานคร เลขที่ 732/2563