โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

promotion packages
สมัครบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ที่สาขาอิออน (ทั่วประเทศ)

ระยะเวลา : 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 62
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน
สถานที่ : สาขาอิออนทั่วประเทศ


  card สมัครบัตรสมาชิกอิออนยัวร์แคชและได้รับอนุมัติ รับกระเป๋า Valentino Rudy Third มูลค่า 1,290 บาท จำนวน 1 ใบ
หมายเหตุ: รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่สาขาอิออนทั่วประเทศเท่านั้น สมัครออนไลน์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้*

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

 1. รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562
 2. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช (“บัตรสมาชิกอิออนฯ”) เท่านั้น
 3. เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนฯ และได้รับอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่สาขาอิออนทั่วประเทศ รับของสมนาคุณกระเป๋า Valentino Rudy Third จำนวน 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ของสมนาคุณ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ / ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่ยื่นสมัครบัตรสมาชิกตามลำดับการอนุมัติ หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
 6. ลูกค้าสามารถรับของสมนาคุณได้ที่สาขาอิออนที่ทำการอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ เท่านั้น
 7. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของสมนาคุณตามรายการดังกล่าว กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 8. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิ หรือบริการอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th