โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

promotion packages
$URLMapContent.promotionTitle


 ข้อกำหนดและเงื่อนไข : 

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 2. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ (“บัตรสมาชิกฯ) ที่ใช้บริการเบิกถอนเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
 3. รายละเอียดของรางวัล
  เมื่อเบิกถอนเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช 1,000 บาท/เซลส์สลิป ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย K-ATM ร่วมลุ้นรับรางวัล 2 ต่อ ดังนี้ 

  ลุ้นต่อที่1 รางวัลสร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 19,470 บาท จำนวน 27 รางวัล รวมมูลค่า 525,690 บาท

  • เมื่อเบิกถอนเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชด้วย QR Code รับ 3 สิทธิ์
  • เมื่อเบิกถอนเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชด้วย บัตรสมาชิกฯ รับ 1 สิทธิ์

  ลุ้นต่อที่2 รางวัลที่1 ทองคำแท่ง มูลค่า 100,000บาท จำนวน 1 รางวัล
               รางวัลที่2 สร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 19,470 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 389,400บาท
               เมื่อเบิกถอนเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชด้วย QR Code รับ 1 สิทธิ์

  รางวัลรวมทั้งสิ้น 48 รางวัล รวมมูลค่า 1,015,090 บาท

 4. บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายและยอดอนุมัติสินเชื่อไม่รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 5. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายนั้น
 6. บริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 และจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ เว็บไซด์ของบริษัทwww.aeon.co.th
 7. ผู้ได้รับรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดแต่ละรางวัล เพียงรายการเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและวิธีการรับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล, ไม่สามารถติดต่อได้, ไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
 8. บริษัทฯ จะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิ หรือบริการอื่นได้
 9. มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 
 10. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของของรางวัลตามรายการดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 11. พนักงานในกลุ่มบริษัทอิออน (1) ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระที่ดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของสมนาคุณ และยกเว้นการมอบของสมนาคุณในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนและ/หรือของสมนาคุณ
 13. บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และ/หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัล และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 14. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 15. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
 16. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

เบิกถอนเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชด้วย QR Code :

 • คือ บริการเบิกถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรสมาชิกฯ ในการทำรายการ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรสมาชิกฯ วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช เท่านั้น โดยเป็นการเบิกถอนเงินสดจากวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับ ซึ่งต้องทำรายการผ่าน Aeon Thai Mobile Application ก่อน จากนั้นสแกน QR Code เพื่อเบิกถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย โดยใช้บริการผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย อัตราค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสด 13 บาท / รายการ
 • สามารถเบิกถอนเงินสด 3 รายการต่อวัน รายการละไม่เกิน 30,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทต่อวัน ด้วยบริการ "เบิกถอนเงินสดวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชด้วย QR Code" บน Aeon Thai Mobile Application โดยหลังจากทำรายการสำเร็จ รายการจะมีอายุการใช้งาน 60 นาทีนับจากทำรายการสำเร็จ


ขั้นตอนการเบิกถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร

icon-AEON-THAI-MOBILE2