X

โปรโมชั่นสินเชื่อผ่อนชำระ (อิออนแฮปปี้ เพย์)

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 30 ส.ค. 2561 – 30 พ.ย. 2561AEON Happy Pay อิออน แฮปปี้ เพย์

ระยะเวลา : 30 ส.ค. – 30 พ.ย. 61 (62 วัน)
ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ

สถานที่ร่วมรายการ : ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ อิออน แฮปปี้ เพย์
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ : REGISTER NOW


APPLY NOW

รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย :

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561
 2. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช เท่านั้น

  • ต่อที่ 1  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชครบ 30,000 บาทขึ้นไป

  รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดการผ่อนชำระสินค้าและบริการ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชสะสม ครบตามที่บริษัทฯ กำหนด

    - รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระสินค้าและบริการสะสม 30,000 บาท ขึ้นไป
    - รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระสินค้าและบริการสะสม 100,000 บาท ขึ้นไปรับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระสินค้าและบริการสะสม 100,000 บาท ขึ้นไป
  (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท /บัตร/ตลอดส่งเสริมการขาย)

  บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ในรอบบัญชีเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   

  สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนร่วมรายการทาง SMS ผ่านระบบ dtac, AIS และ TrueMove H เท่านั้น อัตราค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ AHP ตามด้วยเลขที่บัตรสมาชิกอิออน 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรคและส่งมาที่ 4589123 หรือ ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายและได้รับข้อความตอบรับจากระบบ

  • ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ลุ้นทองคำและบัตรกำนัล เมื่อใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ทุก 3,000 บาท รับ 1 สิทธิ์  

  รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท
  รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 9,825 บาท รวมมูลค่า 196,500 บาท
  รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลบิ๊กซี มูลค่า 900 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 90,000 บาท
  รวมทั้งสิ้น 123 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 586,500 บาท

 3. บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายและยอดอนุมัติสินเชื่อไม่รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 4. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายนั้น
 5. บริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ เว็บไซด์ของบริษัทฯ www.aeon.co.th 
 6. ได้รับรางวัลในต่อที่ 2 มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและวิธีการับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่วันที่ประกาศรายชื่อ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล, ไม่สามารถติดต่อได้, ไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล หรือไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
 7. บริษัทฯ จะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นได้
 8. มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือนกรกฎาคม 2561
 9. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของของรางวัลตามรายการดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 10. พนักงานในกลุ่มบริษัทอิออน (1) ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในต่อที่ 2 ได้
 11. บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และ/หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัล และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 13. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
 14. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
 15. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  (1) กลุ่มบริษัทอิออน หมายความรวมถึง บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด