X

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 มี.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561Cash Advance Promotion March, 2018

ระยะเวลา : 1 – 31 มี.ค. 61 (31 วัน)
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)

สถานที่ : ตู้ ATM ทุกตู้ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ Visa, Master, Cirrus หรือ JCB
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ : REGISTER NOW


APPLY NOWรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อสะสมยอดเบิก ถอน เงินสดผ่านบัตรเครดิตอิออนตามเงื่อนไขที่กำหนด

ยอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 49,999 บาท 200 บาท
50,000 – 99,999 บาท 1,200 บาท
100,000 – 149,999 บาท 2,800 บาท
150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท

หมายเหตุ : • โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง (1) SMS โดยพิมพ์ CAP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ (2) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.aeon.co.th (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความหรืออีเมลตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

 
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อสะสมยอดเบิก ถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตอิออนจากทุกช่องทางบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 61 (31 วัน)
 2. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนดังนี้

   ยอดเบิก ถอนเงินสดสะสมระหว่าง 10,000 – 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
   ยอดเบิก ถอนเงินสดสะสมระหว่าง 50,000 – 99,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
   ยอดเบิก ถอนเงินสดสะสมระหว่าง 100,000 – 149,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 2,800 บาท
   ยอดเบิก ถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท
  (สูงสุด 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยคำนวณจากอัตราสูงสุด และยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัญชีบัตรหลัก)

 1. ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง (1) SMS โดยพิมพ์ CAP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ (2) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.aeon.co.th (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความหรืออีเมลตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
 2. ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดเงินต้นคงค้างในบัญชีบัตรไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้ของรอบบัญชีเดือนมิถุนายน 2561
 3. บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดเบิก ถอนเงินสดจากทุกช่องทางการบริการ คือ ตู้ ATM ทุกตู้ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ Visa, Master, Cirrus หรือ JCB ผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน
 4. บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในรอบบัญชีเดือนกรกฎาคม 2561 ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่เครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 5. ยอดเบิก ถอน เงินสดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
 6. เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะลูกค้าอิออนที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
 10. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย เว็บไซต์ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ