X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 ก.ย. 2561 – 31 ต.ค. 2561เบิกเงินสดทันใจ รับโบนัสคุ้มโดนใจ

ระยะเวลา : 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 61
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) 

สถานที่ : ตู้ ATM ทุกตู้ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ Visa, MasterCard, Plus, Cirrus หรือ JCB
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ : REGISTER NOW


APPLY NOW 1. รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมื่อสะสมยอดเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตอิออนครบทุก 30,000 บาท
 2. พิเศษ : รับเพิ่มโบนัสเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป
  (สูงสุด 5,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย)

ยอดเบิกถอนเงินสดสะสม รับเครดิตเงินคืน
ครบทุก 30,000 บาท 900 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 4,500 บาท + โบนัส 1,000 บาท

หมายเหตุ : • โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง (1) SMS โดยพิมพ์ CAS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 หรือ (2) เว็บไซต์ www.aeon.co.th ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความหรืออีเมลตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย)

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อสะสมยอดเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตอิออนตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 61
 2. ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนดังนี้

  • ยอดเบิกถอนเงินสดสะสมครบทุก 30,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
  • พิเศษ เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท และโบนัสเครดิตเงินคืนอีก 1,000 บาท รวมเป็น 5,500 บาท
  (สูงสุด 5,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณจากอัตราสูงสุด และยอดเบิกถอนเงินสดจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัญชีบัตรหลัก)

 3. ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง (1) SMS โดยพิมพ์ CAS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ (2) เว็บไซต์ www.aeon.co.th (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความหรืออีเมลตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย) โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
 4. ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดเงินต้นจากการเบิกถอนเงินสดคงค้างในบัญชีบัตรไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 61
 5. บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดเบิกถอนเงินสดจากทุกช่องทางการบริการ คือ ตู้ ATM ทุกตู้ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ Visa, MasterCard, Plus, Cirrus หรือ JCB ผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ไม่รวมถึงดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ, การชำระค่าสินค้าหรือบริการ และสินค้าผ่อนชำระทุกประเภท, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, และรายการที่มีการยกเลิก
 6. บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้องโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
 7. ยอดเบิกถอน เงินสดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
 8. เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะลูกค้าอิออนที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ