X

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

รายชื่อผู้โชคดีสำหรับแคมเปญ อิออนครบรอบ 25 ปี


รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Yaris รุ่น 1.2S จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 619,000 บาท รวมมูลค่า 15,475,000บาท

1. Mr.HIDENAO TANAKA จ.ชลบุรี
2. คุณจันทิรา สุวรรณสาม จ.นครศรีธรรมราช
3. คุณจิตรลดา ทิพย์เกิด จ.สุราษฏร์ธานี
4. คุณชลดา อาโป๋ จ.สตูล
5. คุณดาวดำ แนบเนียน จ.สุพรรณบุรี
6. คุณทัศจรี จันชู จ.พัทลุง
7. คุณเทพบุตร กิมจันทร์ จ.ชลบุรี
8. คุณนาซีฮะห์ ยามาดิบุ จ.ภูเก็ต
9. คุณนิภา โนนวล จ.นครพนม
10. คุณนูไรดา ดอเลาะ จ.ปัตตานี
11. คุณบังออน ทบมาตร จ.สมุทรสาคร
12. คุณปริศนา เส้งถั่น จ.นนทบุรี
13. คุณปารจรีย์ ทวยชน จ.ชุมพร
14. คุณภิญณภัทร พิริยานันต์ จ.กรุงเทพฯ
15. คุณมณฑิรา เปี่ยมศักดิ์ จ.สตูล
16. คุณมลพิลา ราโชติ จ.ปทุมธานี
17. คุณวสันต์ พูลเพิ่ม จ.สุพรรณบุรี
18. คุณวิชชุนัย เชื้อผู้ดี จ.พิจิตร
19. คุณสุชาวดี ถิ่นเกาะยาว จ.ภูเก็ต
20. คุณสุทธิชัย รอดอุไร จ.กรุงเทพฯ
21. คุณสุภาภรณ์ ติ้นเส้ง จ.สงขลา
22. คุณสุภาภรณ์ สุดสอาด จ.สุราษฎร์ธานี
23. คุณสุวีณา สุริยะ จ.สมุทรปราการ
24. คุณเสาวนีย์ พลายมี จ.กำแพงเพชร
25. คุณเอกรินทร์ อินทรทูต จ.พระนครศรีอยุธยารางวัลที่ 2 iPhone X 256GB จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 47,000 บาท รวมมูลค่า 1,175,000 บาท

1. Mr.TSUTOMU ASANO จ.กรุงเทพฯ
2. คุณกรพัฒน์ นันทะยาวงศ์ จ.กรุงเทพฯ
3. คุณกรพิสิษฐ สว่างดี จ.สมุทรสาคร
4. คุณกรฤทธิ ธนกรธนิกกุล จ.ชลบุรี
5. คุณกัลยรัตน์ ยืนรา จ.ปราจีนบุรี
6. คุณจิราพร ทองเกลียด จ.กรุงเทพฯ
7. คุณจุฑาวัตร มีผล จ.นครสวรรค์
8. คุณชัชฎา แสงชมภู จ.อุดรธานี
9. คุณชัญญาพัทธ์ สิงห์เถื่อน จ.สมุทรปราการ
10. คุณณวัชร์ วิริยะสุนทร จ.กรุงเทพฯ
11. คุณณัฐชา คูนาแสง จ.สมุทรปราการ
12. คุณทนงศักดิ์ กล่อมกล่ำนุ่ม จ.พิษณุโลก
13. คุณนภัสสร โสมา จ.กรุงเทพฯ
14. คุณปรียานุช ธรรมนิยมดี จ.เชียงราย
15. คุณพรรณทิพย์ กาลจักร จ.ยโสธร
16. คุณพลเชษฐ์ ศรีคุรุวาฬ จ.กรุงเทพฯ
17. คุณภาคภูมิ กฤษฏี จ.นนทบุรี
18. คุณรริส อยู่วิทยา จ.กรุงเทพฯ
19. คุณรักชาติ ชะอุ่ม จ.ลำปาง
20. คุณรัตนา ธรรมคุณ จ.สมุทรปราการ
21. คุณลำใย บริสุทธิ์ จ.กรุงเทพฯ
22. คุณสุปราณี พยัคฆเดช จ.กรุงเทพฯ
23. คุณสุรีรัตน์ ธูปอินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
24. คุณอรอนงค์ สุวรรณทา จ.สมุทรปราการ
25. คุณอุบลวรรณ ส่งสุข จ.กรุงเทพฯรางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 11,000 บาท รวมมูลค่า 2,200,000 บาท

1. Mr.KAZUHIRO MASUICHI  จ.กรุงเทพฯ 101. คุณภูเบธศ์ ช่างเกวียน  จ.นครปฐม
2. Mr.MUNENORI TAKAYA  จ.กรุงเทพฯ 102. คุณมงคล คันโทแก้ว  จ.กาญจนบุรี
3. Mr.NOBUHIRO ISHIKAWA  จ.อยุธยา 103. คุณมนิตา ปทุมมณี  จ.สุราษฎร์ธานี
4. Mr.NOBUYOSHI KURAMOTO  จ.กรุงเทพฯ 104. คุณมารุฒ ไชยานนท์  จ.ลำปาง
5. Mr.SHUHEI MAKINO  จ.กรุงเทพฯ 105. คุณมาลัย สันโคตร  จ.สระบุรี
6. Mr.TATSUTO AOYAGI  จ.กรุงเทพฯ 106. คุณมาลัย ผลเจริญ  จ.กรุงเทพฯ
7. คุณกมลทิพย์ จำปาเกศ  จ.เพชรบูรณ์ 107. คุณมูฮัมมัดอาริฟ สือแม็ง  จ.ปัตตานี
8. คุณกมลเทพ มาโลตรา  จ.ชลบุรี 108. คุณยารีนา ตาเดอิน  จ.สตูล
9. คุณกมลลักษณ์ อุ่นใจ  จ.เชียงใหม่ 109. คุณยุทธพงษ์ หงษ์ใหญ่  จ.อุดรธานี
10. คุณกรกฤต ภักดีคุณานนท์  จ.เชียงใหม่ 110. คุณยุพิน โพนสิงห์  จ.มหาสารคาม
11. คุณกรรณ์นิกา พุทธา  จ.ราชบุรี 111. คุณเย็นจิตร นิติธรรม  จ.กรุงเทพฯ
12. คุณกรสิริ ฟองสายทอง  จ.กรุงเทพฯ 112. คุณรติรัตน์ รัศมี  จ.กรุงเทพฯ
13. คุณกลชัย อุดม  จ.สระแก้ว 113. คุณรสลิน สิทธิวงษ์  จ.กรุงเทพฯ
14. คุณกัญจ์ฌิชา ปัญญากุลรุ่งโรจน์  จ.กรุงเทพฯ 114. คุณรอสน๊ะ แปเฮาะฮีเล  จ.ยะลา
15. คุณกาญจนา มะโนลา  จ.นนทบุรี 115. คุณรัฐวิทย์ เหมอัครพัฒน์  จ.นครปฐม
16. คุณกิตติอนันท์ แก้วกูล  จ.พะเยา 116. คุณรัตนณาพร ศรีวะลา  จ.นครพนม
17. คุณกิติยา เทพศิริ  จ.ปทุมธานี 117. คุณรัตนา ทิพย์สุวรรณ  จ.สุราษฎร์ธานี
18. คุณเกศรา ชาวน้ำวน  จ.สมุทรสาคร 118. คุณรัตนาภรณ์ กั้นกางกูล  จ.อุดรธานี
19. คุณเกสรา ภูฆัง  จ.ปทุมธานี 119. คุณรุ้งณภา ดวงบุบผา  จ.อุบลราชธานี
20. คุณโกวิทย์ ชูโลก  จ.นครศรีธรรมราช 120. คุณรุ่งพิพัฒน์ ชะดี  จ.นนทบุรี
21. คุณไกรวิชญ์ สมัครพงศ์  จ.กรุงเทพฯ 121. คุณละเอียด คำวอน  จ.พิษณุโลก
22. คุณคำรณ สีแนม  จ.ชลบุรี 122. คุณวณิช สง่าบ้านโคก  จ.สงขลา
23. คุณเครือวัลย์ โมฬา  จ.ขอนแก่น 123. คุณวนิดา อาบกิ่ง  จ.นครราชสีมา
24. คุณจงจิตต์ บานสันเทียะ  จ.ภูเก็ต 124. คุณวรพรรณ อยู่ในธรรม  จ.กรุงเทพฯ
25. คุณจตุพล มหา  จ.นนทบุรี 125. คุณวรรณภา โยงรัมย์  จ.กรุงเทพฯ
26. คุณจรัล ชูหมื่นไวย  จ.กรุงเทพฯ 126. คุณวรรณศิริ คงมั่น  จ.กรุงเทพฯ
27. คุณจันจิรา วงษ์นาค  จ.สุรินทร์  127. คุณวรรณษา กำลังทรัพย์  จ.กำแพงเพชร
28. คุณจันทนา ปิยะวาทิน  จ.กรุงเทพฯ 128. คุณวราภรณ์ เงินกาไร  จ.ชลบุรี
29. คุณจันทนีย์ แย้มโอภาส  จ.พิจิตร  129. คุณวริศ แซ่ลี้  จ.กรุงเทพฯ
30. คุณจันทนีย์ อิงชาติเจริญพร  จ.พิษณุโลก   130. คุณวลารัตน์ ปฏิเวศ  จ.สกลนคร
31. คุณจิรวัฒน์ สอนผา  จ.นนทบุรี   131. คุณวัชราภรณ์ ปลื้มเจริญ  จ.กรุงเทพฯ
32. คุณจิราภรณ์ กาทอง  จ.สมุทรปราการ    132. คุณวัชรีวรรณ หมั่นจิต  จ.สมุทรปราการ
33. คุณจิราภรณ์ ทรงสิทธิ์  จ.ลำพูน  133. คุณวัฒนา แก้วนามชัย  จ.ปทุมธานี
34. คุณจิรารัตน์ จันทรปิฎก  จ.ระยอง 134. คุณวัฒนา ยะรังวงษ์  จ.กรุงเทพฯ
35. คุณจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่  จ.สุราษฎร์ธานี 135. คุณวาสนา จันทร์แจ่มใส  จ.กรุงเทพฯ
36. คุณเจตน์ เยาวภา  จ.สมุทรปราการ 136. คุณวิชิต ปิระภา  จ.สมุทรปราการ
37. คุณเจริญ จามจุรี  จ.กรุงเทพฯ 137. คุณวิภาดา ใจคนึง  จ.เชียงราย
38. คุณเฉลิมพรนุพล มังคสิงห์  จ.กรุงเทพฯ 138. คุณวิภารักษ์ บุญปลูก  จ.มหาสารคาม
39. คุณเฉลิมรัตน์ วงศ์เฉลิมรัตน์  จ.กรุงเทพฯ 139. คุณวิรัญญา ดีน้ำจืด  จ.สมุทรปราการ
40. คุณชยุต กาญจนนิรันดร์  จ.กรุงเทพฯ 140. คุณวิโรจน์ โพธิ์ชัย  จ.ชัยนาท
41. คุณชัยสิทธิ์ บุดดาวงษ์  จ.อุบลราชธานี 141. คุณวิลัย มะณีแสง  จ.สมุทรปราการ
42. คุณชานนท์ จงจิตรนันท์  จ.ปทุมธานี 142. คุณวิไลณา ชุ่มเรือน  จ.เชียงราย
43. คุณชุลีพร อินทร์เจริญ  จ.สมุทรปราการ  143. คุณวิสูตร ยี่สาคร  จ.ระยอง
44. คุณชุลีพร ตามูล  จ.ลำปาง  144. คุณวีรวุธ คร้ามฤทธิ์  จ.ปราจีนบุรี
45. คุณซูกิฟลี มะสามัน  จ.ปัตตานี 145. คุณแวรุสนี สามะ  จ.ปัตตานี
46. คุณญาณกรณ์ มณีรัตนะลาภ  จ.ชลบุรี 146. คุณศศิประภา ฉิมภู  จ.ราชบุรี
47. คุณญาธิดา ทุนอินทร์  จ.ลำพูน  147. คุณศักดิ์ชาย เกรียงไกรเจริญ  จ.กรุงเทพฯ
48. คุณฐิติภัทร์ จันทศร  จ.ปทุมธานี  148. คุณศักดิ์ดา ตรีช่วย  จ.ปทุมธานี
49. คุณณรงค์ศักดิ์ ศรีมี  จ.สกลนคร 149. คุณศักดิ์สิทธิ์ เจริญธรรม  จ.ฉะเชิงเทรา
50. คุณณัฏฐกัลย์ ตั้งชัยวรรณา  จ.ลพบุรี 150. คุณศุภกิตติ์ วิลาศรี  จ.นครพนม
51. คุณณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร  จ.สกลนคร 151. คุณศุภัคชญา โชคอัศวกุล  จ.สมุทรสาคร
52. คุณณัฐพงศ์ แสงสุริยะ  จ.หนองบัวลำภู 152. คุณสมปอง มัชบรรดิษ  จ.กรุงเทพฯ
53. คุณณัฐพัชร์ เครือสุวรรณ  จ.กรุงเทพฯ 153. คุณสมพงษ์ ทรเทพ  จ.ลำพูน
54. คุณณิชากร ช้างต่อ  จ.อ่างทอง 154. คุณสมพร พิจิตตโร  จ.สงขลา
55. คุณณิชาภา ภาระกุล  จ.กรุงเทพฯ 155. คุณสวพร สิทธิสมวงศ์  จ.ขอนแก่น
56. คุณดวงชีวัน น้อยคูณ  จ.กรุงเทพฯ 156. คุณสหชัย ธนปฐมสินชัย  จ.นครปฐม
57. คุณดาริกา ขันทอง  จ.นนทบุรี 157. คุณสันติภาพ อ้นอินทร์  จ.พระนครศรีอยุธยา
58. คุณดาวทิวา จิตรบุญ  จ.ตรัง 158. คุณสายธิยา คำอินตา  จ.เชียงใหม่
59. คุณดำเนินยุทธ สง่าปู  จ.ชุมพร 159. คุณสำราญ บุญมี  จ.สระบุรี
60. คุณถนอม สายแก้ว  จ.อุบลราชธานี 160. คุณสุกัญญา สุวรรณรัตน์  จ.สุราษฎร์ธานี
61. คุณทรงวุฒิ ปัดตะนุ  จ.สงขลา 161. คุณสุทวิบาล ไชยโกฎิ  จ.อุบลราชธานี
62. คุณทองสุข สุขสุวานนท์  จ.กรุงเทพฯ 162. คุณสุพร ชีหมื่อ  จ.ปทุมธานี
63. คุณทัชพิชา เตชธนโสภณ  จ.สมุทรปราการ 163. คุณสุพรัตน์ ภูธร  จ.ปราจีนบุรี
64. คุณทานตะวัน โทเพชร  จ.ชลบุรี 164. คุณสุพัฒน์ ศรีสุวอ  จ.สมุทรปราการ
65. คุณธงชัย บุญตาแสง  จ.มหาสารคาม 165. คุณสุพัตรา อยู่แก้วกิ่ง  จ.กรุงเทพฯ
66. คุณธนากร แก้วเนตร  จ.ระยอง 166. คุณสุภกานต์ แซ่อุ่ย  จ.เชียงใหม่
67. คุณธัญญานุช รัตนสุวรรณทวี  จ.กรุงเทพฯ 167. คุณสุภัสสรา ศรีทิพย์  จ.เชียงใหม่
68. คุณธัญยกันต์ ศรีเสน่ห์  จ.ปทุมธานี 168. คุณสุภา จันทกูล  จ.กรุงเทพฯ
69. คุณนพดล แก้วหน่อ  จ.ชลบุรี 169. คุณสุภาพร นุชประหาร  จ.สงขลา
70. คุณนพัทธ์อร ศรีจันทร์วิจิตร์  จ.กรุงเทพฯ 170. คุณสุรเดช ยีหมะ  จ.สงขลา
71. คุณนฤมล พุทธศรี  จ.ยะลา 171. คุณสุรพล ฟักทองพรรณ  จ.ชลบุรี
72. คุณนันทภัค วิชชาบุญศิริ  จ.เชียงใหม่ 172. คุณสุรสิทธิ์ สุวรรณชู  จ.สงขลา
73. คุณนันทิกร เมธามนันท์  จ.กรุงเทพฯ 173. คุณสุรีรัตน์ เสือทรงงาม  จ.สระบุรี
74. คุณนันทิดา หมวกเหล็ก  จ.กรุงเทพฯ 174. คุณสุลักษณา สิมมา  จ.สุรินทร์
75. คุณนันธิกา สายน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 175. คุณสุวรรณ ชาวเวียง  จ.อุดรธานี
76. คุณนิธี ผดุงศรี  จ.กรุงเทพฯ 176. คุณเสริมศรี ลาวัน  จ.นครราชสีมา
77. คุณนุชจรีย์ ตาปิ๋วเครือ  จ.เชียงใหม่ 177. คุณเสาวคนธ์ นิลมณี  จ.ชลบุรี
78. คุณบรรจง คลี่หมื่นไวย  จ.นครราชสีมา 178. คุณเสาวรส แก้วนาค  จ.นครศรีธรรมราช
79. คุณบัญชา อิ่มเอิบ  จ.ชลบุรี 179. คุณเสาวลักษณ์ จิตต์บุญ  จ.ภูเก็ต
80. คุณบัวบุญ วรวานิช  จ.พระนครศรีอยุธยา 180. คุณเสาวลักษณ์ มิสาโท  จ.สมุทรปราการ
81. คุณบุญช่วย มาวิน  จ.ปทุมธานี 181. คุณหล่าย ใจเย็น  จ.ลำปาง
82. คุณปพนวัฒน์ ไชยอัครพงศ์  จ.อุดรธานี 182. คุณหิรัญ พันมณฑา  จ.กรุงเทพฯ
83. คุณปรีชา ฟักประไพ  จ.กรุงเทพฯ 183. คุณอนิตย์ตา หนูเพชร  จ.สุราษฎร์ธานี
84. คุณปรีชา สงภู่  จ.สงขลา 184. คุณอภิชญา ตันแปง  จ.แพร่
85. คุณปัญญา สร้อยเสนา  จ.สมุทรปราการ 185. คุณอภิชาติ ธารนพ  จ.นนทบุรี
86. คุณปัณณทัต รอดพ่วง  จ.นนทบุรี 186. คุณอมรรัตน์ ศรียางค์  จ.สมุทรปราการ
87. คุณปัทมา คล้ายสอน  จ.สมุทรสงคราม 187. คุณอรณี มณีโรจน์  จ.ขอนแก่น
88. คุณปัทรินทร์ญา พลีตา  จ.ภูเก็ต 188. คุณอรรคพล สุกรินทร์  จ.นครศรีธรรมราช
89. คุณปิยะนันท์ เจนรอบ  จ.ฉะเชิงเทรา 189. คุณอรวรรณ ดาบลาอำ  จ.สกลนคร
90. คุณพรพิทูร เหล่าเรืองโรจน์  จ.กรุงเทพฯ 190. คุณอังคณา สมสุข  จ.ชลบุรี
91. คุณพรอนงค์ วิเศษพงษ์  จ.สมุทรปราการ 191. คุณอัญพัชญ์ ศิริโรจนกิตติคุณ  จ.กรุงเทพฯ
92. คุณพลอยนภัส บุนนาค  จ.ปทุมธานี 192. คุณอัยช์ศิกา เมนเดลสัน  จ.กรุงเทพฯ
93. คุณพวงเพชร ศุภกรรม  จ.ลพบุรี 193. คุณอาทิตยา แร่สี  จ.สมุทรปราการ
94. คุณพารี ยะหะตะ  จ.กรุงเทพฯ 194. คุณอารยา พงษ์พรต  จ.นครสวรรค์
95. คุณพิภพ ผองคำ  จ.ปทุมธานี 195. คุณอารีรัตน์ ผันแก้ว  จ.เชียงราย
96. คุณพุทธพงศ์ จันทรรัศมี  จ.สงขลา 196. คุณอาสะมี เจ๊ะอะ  จ.ปัตตานี
97. คุณแพรแพรว ปิยะชน  จ.กระบี่ 197. คุณอำพร แจ้งสว่าง  จ.พิษณุโลก
98. คุณไพรัช ไพศาลสุขวิทยา  จ.พิษณุโลก 198. คุณอุทาน หาวงษ์  จ.ระยอง
99. คุณภัทราภรณ์ ศรีภักดี  จ.ร้อยเอ็ด 199. คุณเอกชัย รูปดี  จ.ฉะเชิงเทรา
100. คุณภุชงค์ ดุรงค์รัตน์  จ.ชลบุรี 200. คุณเอกลักษณ์ อดเหนียว  จ.ชลบุรี