ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ AEON HAPPY PAY

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท

1. คุณจรรยาบรรณ ทวนขุนทด    จ.นครราชสีมา
2. คุณสุจิตรา มะลิ    จ.ปทุมธานี
3. คุณสุวรรณี ศุกรโยธิน    จ.นครปฐม


รางวัลที่ 2
 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 9,825 บาท รวมมูลค่า 196,500 บาท


รางวัลที่ 3
 บัตรกำนัลบิ๊กซี มูลค่า 900 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 90,000 บาท

รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด คลิก>>

รวมทั้งสิ้น 123 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 586,500 บาท


*หมายเหตุ: ● ผู้ได้รับรางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและวิธีการับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่วันที่ประกาศรายชื่อ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล, ไม่สามารถติดต่อได้, ไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล หรือไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป ● กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

กลับไปที่รายการ