X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

บัตรอิออน

แนะนำบัตร

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส

บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิต / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

บัตรที่ออกร่วมกับพันธมิตร

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร

บัตรสมาชิกอิออน

บัตรเครดิตทีดีพีวีซ่า

สมัครบัตรเครดิต ทีดีพี วีซ่าออนไลน์วันนี้ รับ บัตรกำนัลเงินสด ซิซซ์เลอร์ มูลค่า 200 บาท*
1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 62


รับส่วนลด 5-10% เมื่อ ซื้อสินค้าราคาปกติ ณ กลุ่ม ห้างสรรพสินค้าไทย และ ส่วนลดพิเศษในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสำหรับ สมาชิกบัตร อาทิร้านอาหาร, โรงแรม, โรงพยา- บาล และอื่นๆ

สิทธิประโยชน์

 • รับส่วนลด 5 - 10% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ ณ กลุ่มห้าง สรรพสินค้าไทย (Thai Department Stores Pool)
 • รับส่วนลดพิเศษในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสำหรับสมาชิกบัตร อาทิ ร้านอาหาร, โรงแรม, โรงพยาบาล และอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาท / เดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของอิออนฯ
file
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนเพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick

หมายเหตุ :

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติ
  สินเชื่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ฟรี
  1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
- บัตรหลัก
200 บาท
- บัตรเสริม
100 บาท

2.ค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
18% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
3% ของจำนวนเงินที่เบิก
2.3 การขอสำเนาใบบันทึกรายการขาย
   -
2.4 การขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี
   -
2.5 การขอตรวจสอบรายการ
   -
2.6 การติดตามทวงถามชำระหนี้
ตามค่าใช้จ่ายจริง
2.7 การออกบัตรใหม่
200 บาท ต่อครั้ง

หมายเหตุ :

 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทอิออนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-phone
 • 2. รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อิออน
 • i-mail
 • 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 • i-approved
 • 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-card
 • 5. รับบัตรเครดิตอิออน
 • สมัครด้วยไปรษณีย์
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-mail
 • 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
 • i-approved
 • 3. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-card
 • 4. รับบัตรเครดิตอิออน
 • ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-approved
 • 2. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-card
 • 3. รับบัตรเครดิตอิออน