X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

คณะกรรมการและผู้บริหาร

สารถึงผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2563 นับเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก อาทิ สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนต่อเนื่องจากปีก่อน และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่มีการเริ่มระบาดในช่วงต้นปี ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยทั้งด้านภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยวการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาท ตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ เศษฐกิจไทยปี 2563 หดตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.1 เปรียบเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปีก่อน

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการเริ่มเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ และมาตรการช่วยเหลือเพื่อเร่งการใช้จ่ายจากภาครัฐ ส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยเริ่มทยอยฟื้นตัว อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 และระลอกที่ 3 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2564 การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลง

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรับมือกับพฤติกรรมการบริโภคแบบใหม่ (New Normal) ของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

สำหรับผลประกอบการปีบัญชี 2563 นี้ บริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 21,302 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตลงจากร้อยละ 18 เหลือร้อยละ 16 ต่อปี และลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลลงจากร้อยละ 28 เหลือร้อยละ 25 ต่อปี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 3,690 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 14.76 บาท อย่างไรก็ตามการเติบโตของหนี้สูญได้รับคืนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 18 จากปีก่อน อีกทั้งบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้รวม และต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยที่ลดลงเหลือร้อยละ 2.57 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 19.5 และอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 4.0

ในปีบัญชี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่เป็นครั้งแรก ซึ่งได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ซึ่งมีผลต่อการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า และบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองเผื่อผลกระทบจากเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอนาคตอีกด้วย บริษัทฯปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อรองรับกฎหมายหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจการเงินที่รวดเร็ว

อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงพัฒนาประสิทธิภาพส่วนงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ 2 หน่วยงานในเดือนกันยายน 2563 ได้แก่ หน่วยงาน Customer Behavior Analysis มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าโดยใช้เครื่องมือทาง Artificial Intelligence (AI) และหน่วยงาน Digital Marketing เพื่อทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าบนโลก Digital ผ่าน AEON THAI MOBILE Application

ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในชีวิตประจำวัน ดังนี้

• ขยายฐานลูกค้าครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ในปี 2563 บริษัทฯ เพิ่มพันธมิตรในการส่งเสริมการตลาดโดย บริษัทฯ ร่วมมือกับ บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ออกบัตรเครดิต บิ๊กซี เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด ภายใต้สโลแกน “ช้อปบิ๊กซี บัตรเดียวคุ้ม” โดยมอบสิทธิประโยนช์มากมายเมื่อช้อปผ่าน บิ๊กซี ช้อปปิ้ง ออนไลน์, เปิดตัวบัตรเครดิต อิออน แรบบิท แพลทินัม มอบสิทธิประโยชน์เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย และบริษัทยังร่วมมือกับ Shopee และ Grab Food ซึ่งมีศักยภาพสูงด้าน Online Platform เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในช่องทางออนไลน์และยังเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า เปิดตัวดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ ซึ่งสามารถกดเงิดสดโดยไม่ใช้บัตร และยังสามามารถผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการโดยไม่ใช้บัตรได้อีกด้วย นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกผู้ถือบัตร บริษัทฯ เปิดตัวบริการเบิกเงินสดโดยไม่ใช้บัตรเครดิต โดยผู้ถือบัตรสามารถทำรายการผ่าน AEON THAI MOBILE Application และทำการสแกน QR Code เพื่อเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM อิออน และกสิกรไทย จากกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าดังกล่าว ส่งผลให้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ มีจำนวนบัตรรวมเพิ่มขึ้นถึง 9 ล้านบัตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและสนับสนุนการขยายธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจมีศักยภาพในการเติบโต ในปีบัญชี 2563 บริษัทย่อยในต่างประเทศมีรายได้รวมจำนวน 1,568 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของบริษัทฯ ในส่วนของแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศในปี 2563 ดังนี้

1. ธุรกิจในประเทศกัมพูชามีแผนที่จะขยายกลุ่มลูกค้าโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พัฒนาและปรับปรุงฟังก์ชันเพื่อให้บริการผ่านระบบดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชั่นบนมือถือ และเว็บไซต์ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

2. ธุรกิจในประเทศเมียนมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อทำให้ลูกค้าและพนักงานของเราได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

3. ธุรกิจในประเทศลาวมีการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานโดยการใช้ AI เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดระบบการควบคุมและการรวบรวมสินเชื่อเพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนการทำงาน

 

แผนงานในปี 2564

สำหรับปี 2564 การดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงมีความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ เศรษฐกิจโลกที่ยังคงขยายตัวลดลง และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลให้การฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานสำหรับปีบัญชี 2564 ควบคู่ไปกับการบริหารจัดงานต้นทุนอย่างประสิทธิภาพ ดังนี้

• ปรับโมเดลธุรกิจโดยการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทฯ จะเปิดให้บริการ E-service แบบเต็มรูปแบบ โดยเพิ่มฟังก์ชั่นการยืนยันตัวตน (eKYC) ผ่าน AEON Thai Mobile Application และสาขาของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพในขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตรรายเดิมและรายใหม่ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ผ่านบัตรและขยายฐานลูกค้าภายใต้ภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น

• บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัยโดยการนำเสนอกรมธรรม์ประกันภัยให้เข้ากับวิถีชีวิตแนวใหม่ของลูกค้า เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานและให้สอดคล้องกับแผนงานผ่านระบบ Digitalization

• มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น, นโยบายห้ามรับของขวัญ ของกำนัล และนโยบายป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สุดท้ายนี้ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนในปีนี้และปีต่อๆไป

นายมิทสึงุ ทามาอิ ประธานกรรมการ
นายซึโทะมุ โอโมะเดะระ รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการ
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์ กรรมการ
นายคาซึมาซะ โอชิมา กรรมการ
นายจุนอิจิ อิวะคะมิ กรรมการ
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายอิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายริวอิชิ ฮะซึโอะ กรรมการอิสระ
ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายอิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายซึโทะมุ โอโมะเดะระ รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ
นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการ
นายคาซึมาซะ โอชิมา กรรมการและผู้บริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์ กรรมการ
นายจุนอิจิ อิวะคะมิ กรรมการ
นางสาวสุพรรณี อัศวสุววรณ์ เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร
นางจิตติพร อิโนะอุเอะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริการลูกค้า
นายวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายควบคุมและจัดการองค์กร
นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่าย Auto Finance
นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาระบบ
นายธวัชชัย พีชะพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายสารสนเทศ
นายสิรภพ ชัยสหฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่าย Digital Marketing
นางสาวนาฏอนงค์ ชมพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายกฎหมาย
นายอลงกรณ์ สัตตบุศย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่าย Corporate Governance and Control