X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

คณะกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับปี 2562 นับเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก อาทิ สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนต่อเนื่องจากปีก่อน, ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง, ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองในยุโรป อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ทั้งด้านภาคการส่งออก, ภาคการท่องเที่ยว, การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่า ตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.4 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 อย่างไรก็ตามธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในปีที่ผ่านมายังคงเติบโตดี โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงสามารถสร้างผลกำไรที่สูงเป็นประวัติการณ์ในระดับที่น่าพอใจอีกปีหนึ่ง

สำหรับผลประกอบการปีบัญชี 2562 นี้ บริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 23,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน ยอดการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และพอร์ทสินเชื่อขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 9 จากปีก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 3,975 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 13 จากปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 15.90 บาท ที่สูงเป็นประวัติการณ์ เป็นผลจากธุรกิจหลักที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและการเติบโตของหนี้สูญได้รับคืน อีกทั้งบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวม และต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยที่ลดลงเหลือร้อยละ 2.92 อีกทั้ง บริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมีการเติบโตอย่างมาก ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 20.5 และอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 4.4 และในปีนี้บริษัทฯ ยังสามารถคงสถานะเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 อีกด้วย

ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในชีวิตประจำวัน ดังนี้

• ขยายฐานลูกค้าครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตร บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และร้านอุปกรณ์กีฬา ฟิตเนส ยิมมวยไทย สนามกอล์ฟ สนามบอลชั้นนำ เปิดตัวบัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน มอบสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพและกีฬา, เปิดตัวสาขารูปแบบใหม่ Flagship Store แห่งแรกที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นการยกระดับบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลที่มีความสะดวก, ปลอดภัยและทันสมัยด้วยการให้บริการผ่านเครื่องออกบัตรเครดิตอัตโนมัติ (VTM) ที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเอง และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาบางแห่งเป็น Kiosk Concept ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานลดลงจากกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าดังกล่าว ส่งผลให้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มีจำนวนบัตรรวมเพิ่มขึ้นถึง 9 ล้านบัตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน

• พัฒนาประสิทธิภาพส่วนงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดตั้ง Shared Service Center ในเดือนสิงหาคม 2562 สำหรับหน่วยงานการเงินและบัญชีเป็นการรวมบุคลากรและกระบวนการธุรกิจกับบริษัทในเครือ เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ อีกทั้งมีการเปลี่ยนระบบติดตามหนี้ใหม่เป็น “Pooling System” โดยนำระบบ AI มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามหนี้

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ผ่านการให้บริการ Digital Your Cash บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้บัตร เป็นวงเงินสินเชื่อที่อยู่ในรูป Virtual Account เบิกถอนเงินสดผ่าน AEON THAI MOBILE Application และสแกน QR Code ที่ตู้เอทีเอ็มของอิออนและธนาคารกสิกรไทย และให้บริการจัดส่งใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้า (E-Statement) เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก และปลอดภัย อีกทั้งช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ อีกด้วย

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและสนับสนุนการขยายธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต ในปีบัญชี 2562 บริษัทย่อยในต่างประเทศมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 จากปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของบริษัทฯ และมีพอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 จากปีก่อน เนื่องจากฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยบริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายในอีก 3 ปีข้างหน้ารายได้จากบริษัทย่อยในต่างประเทศจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในส่วนของแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศในปี 2563

1. ธุรกิจในประเทศกัมพูชามีแผนพัฒนาแอปพลิเคชั่นออนไลน์ให้ครอบคลุมธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อผ่อนชำระและมีแผนออกบัตรใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น

2. ธุรกิจในประเทศพม่ามุ่งเน้นการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่โดยการขยายสาขาและร้านคู่ค้า อีกทั้งมีแผนขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจประกัน และสินเชื่อรถยนต์

3. ธุรกิจในประเทศลาวมีแผนเปิดให้บริการธุรกิจประกันวินาศภัย และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยจะเปิดให้บริการแอปพลิเคชั่นออนไลน์ ตลอดจนพัฒนาระบบภายในของส่วนงานอนุมัติสินเชื่อ เพื่อลดกระบวนการและเวลาในการอนุมัติให้รวดเร็วมากขึ้น

แผนการดำเนินงานในปีบัญชี 2563

สำหรับปี 2563 การดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงมีความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ เศรษฐกิจโลกที่ยังคงขยายตัวลดลง, สงครามน้ำมัน, สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและประเทศไทยได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยให้ปิดสถานที่ต่างๆชั่วคราว และจำกัดการเดินทาง อย่างไรตามในช่วงต้นเดือนของเมษายนรัฐบาลได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยาประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 วงเงิน 1,900,000 ล้านบาท อีกทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้กับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก โรคระบาดดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯได้การออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนการพักชำระเงินต้นสำหรับสินเชื่อทุกประเภท ซึ่งเริ่มมีผลในไตรมาสที่ 1/2563 นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอื่นๆจากภาวะภัยแล้ง และการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ IFRS 9, เริ่มกฎหมายหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจการเงินที่รวดเร็ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานสำหรับปีบัญชี 2563 ควบคู่ไปกับการบริหารจัดงานต้นทุนอย่างประสิทธิภาพ ดังนี้

• ปรับโมเดลธุรกิจโดยการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทฯ จะเปิดให้บริการ e-Service แบบเต็มรูปแบบ โดยเพิ่มฟังก์ชั่นการสมัครบัตรและยืนยันตัวตน (e-KYC) ผ่าน AEON THAI MOBILE Application และสาขาของบริษัทฯ และเพิ่มช่องทางบริการกดเงินโดยไม่ต้องใช้บัตร(Cardless withdrawal) ไปยังธนาคารพาณิชย์พันธมิตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตรรายเดิมและรายใหม่ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ผ่านบัตรและขยายฐานลูกค้าภายใต้ภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการเพื่อให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล บริษัทฯ จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในส่วนงานพิจารณาสินเชื่อ การตลาด และการติดตามหนี้ เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแม่นยำมากขึ้น และนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามหนี้

• มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น, นโยบายห้ามรับของขวัญ ของกำนัล และนโยบายป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สุดท้ายนี้ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนในปีนี้และปีต่อๆไป

นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ
นายซึโทะมุ โอโมะเดะระ รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการ
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์ กรรมการ
นายคาซึมาซะ โอชิมา กรรมการ
นายเคนจิ ฟุจิตะ กรรมการ
นายมะซะโนะริ โคะซะคะ กรรมการ
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายเคนจิ ฮะยะชิ กรรมการอิสระ
นายริวอิชิ ฮะซึโอะ กรรมการอิสระ
นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายซึโทะมุ โอโมะเดะระ รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ
นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการ
นายคาซึมาซะ โอชิมา กรรมการและผู้บริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์ กรรมการ
นางสาวสุพรรณี อัศวสุววรณ์ เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร
นางจิตติพร อิโนะอุเอะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริการลูกค้า
นายวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายควบคุมและจัดการองค์กร
นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่าย Auto Finance
นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาระบบ
นายจุนอิจิ อิวะคะมิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายระบบสารสนเทศ
นายธวัชชัย พีชะพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายสารสนเทศ