X
อิออน แฮปปี้พ้อยท์

อิออน แฮปปี้พ้อยท์

โบนัสพิเศษแทนคำขอบคุณจากอิออน สำหรับทุกๆการใช้จ่ายผ่าน บัตรเพื่อใช้ในการแลกของรางวัลต่างๆหรือเพื่อเป็นเงินคืนเข้าสู่ บัญชีบัตรเครดิตของ

Give you a chance to collect point for every with Master Card, Visa, JCB including Mastercard Electronic with credit card function.

อิออน แฮปปี้พ้อยท์ คืออะไร

 • บัตรเครดิตอิออนที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ บัตรอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม, บัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต อิออน วีซ่า, บัตรเครดิต อิออน เจซีบี, หรือ บัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์การ์ด อิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะ สมาชิกที่เปิดวงเงินบัตรเครดิตเท่านั้น), บัตรเครดิตร่วม วีซ่า มาสเตอร์การ์ด และเจซีบี
 • ทุก 25 บาท จะได้คะแนนสะสม 1 คะแนน สำหรับบัตร เครดิตอิออนและ ทุก 20 บาท สำหรับบัตรอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และ บัตรเครดิตอิออน โกล์ด จะ ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วง หน้า และค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมชำระล่าช้า ดอก เบี้ยจากหนี้ค้างชำระ ดอกเบี้ยการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียม การเบิกเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต)
 • สมาชิกที่ถือบัตรมากกว่า 1 ใบ สามารถนำคะแนนสะสมมารวมกันได้
 • คะแนนสะสมมีอายุ 4 ปีปฏิทินนับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • สมาชิกต้องคงสถานะเป็นสมาชิกบัตรเครดิตอิออน และ บัตรเครดิตต่างๆที่ร่วมรายการ ณ วันที่ทำการแลก
 • สมาชิกตรวจสอบคะแนนสะสม ได้จากใบแจ้งยอดการชำระ เงินประจำเดือน หรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2665-0123 หรือ http://www.aeon.co.th/
 • ผู้ที่สามารถนำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลได้ ต้องเป็น สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต ต้องไม่มียอดหนี้ค้างชำระ จากการ ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตดังกล่าว ตลอดระยะเวลาของรายการ
 • กรณีการแลกรางวัลเป็นเงินคืน ทางบริษัทฯ จะทำการโอน เงินเข้าบัญชีของท่าน โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าใช้จ่าย ในบัญชีบัตรเครดิตอิออนของท่าน ในรอบบัญชีถัดไป
 • กรณีบริจาคเข้ามูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมรายการ ทางบริษัทฯ จะทำ การโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิฯ และทางมูลนิธิฯ จะดำเนิน การออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่านเป็นการถัดไป
 • เมื่อสมาชิกเลือกแลกของรางวัลแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ การ คำนวนคะแนนสะสม ระยะเวลา หรือองค์ประกอบใดๆ ก็ตาม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสะสมและแลกคะแนนอย่างฉลาด

 • ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ

  ผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภททั้งประเภทบัตรหลักและบัตรเสริม (“ผู้ถือบัตร”) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ยังคงสถานะภาพเป็นสมาชิกโดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่ขอใช้สิทธิ์นำคะแนนสะสม AEON Happy Point มาแลกรับของรางวัล

 • การสะสมคะแนน AEON Happy Point
    - ทุกๆ 25 บาท ของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมของบัตร Classic และ ทุกๆ 20 บาท สำหรับบัตรทอง และบัตรอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม จะได้รับ AEON Happy Point 1 คะแนนโดยอัตโนมัติ โดยจะคำนวณจากยอดการใช้จ่าย เพื่อการชำระค่าสินค้าและบริการเท่านั้น (ไม่รวมถึง ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า และยอดเงินที่เกิดจากการโอนยอดค้างชำระจากสินเชื่อและบัตรเครดิตอื่นๆ)
    - คะแนน AEON Happy Point ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมทุกใบที่เชื่อมโยงกับบัตรหลักใบเดียวกันจะคิดเป็นคะแนนสะสมของบัญชีบัตรหลักโดยอัตโนมัติ

 • อายุของคะแนน AEON Happy Point
  คะแนนสะสม AEON Happy Point มีอายุสูงสุด 4 ปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่บัตรเครดิตอิออนหมดอายุ โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม และวันหมดอายุของคะแนนสะสมได้จากใบแจ้งยอดบัญชีบัตรหลักของบัตรเครดิตอิออน หรือ Website

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  ในการแลกรับของรางวัลโดยใช้คะแนนสะสมบัตรเครดิตอิออน ผู้ถือบัตรยินยอมให้บริษัทฯแจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดส่งของรางวัลโดยผู้ถือบัตรยอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการแลกของรางวัลของบริษัทฯดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ทุกประการ

      1.การแลกรับของรางวัลในรายการ AEON Happy Rewards เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรของทางบริษัทฯเท่านั้น
      2.เฉพาะผู้ถือบัตรประเภทบัตรหลักเท่านั้นที่มีสิทธิ์แลกของรางวัลในรายการ AEON Happy Rewards ทั้งนี้สิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
      3.การแลกรับของรางวัลสามารถกระทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
        - ส่งแบบฟอร์มการแลกรับของรางวัลมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2665-0800-1
        - ทำรายการแลกรับของรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.aeon.co.th/memberservice/TH
       ทั้งนี้ ในการแลกรับของรางวัลในแต่ละครั้ง ผู้ถือบัตรสามารถทำรายการได้โดยวิธีการใดเพียงวิธีการเดียวเท่านั้น
      4.การแลกคะแนน AEON Happy Point ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3. จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น
      5.ภายหลังการทำรายการแลกรับของรางวัลไม่ว่าโดยวิธีการใด ผู้ถือบัตรสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถโต้แย้งการแลกรับของรางวัลและต้องยอมรับของรางวัลที่ได้ทำการแลกนั้นๆ
      6.ของรางวัลไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
      7.ของรางวัลมีจำนวนจำกัด ในกรณีของรางวัลหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือยกเลิกรายการแลกของรางวัลนั้นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
      8.คะแนนที่ใช้ในการแลกรับของรางวัลจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ในกรณีแลกรับของรางวัลโดยใช้คะแนนสะสมของบัตรเครดิตหลายใบ คะแนนสะสมของบัตรเครดิตหลายใบของผู้ถือบัตรนั้นเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าคะแนนที่ต้องใช้ในการแลกรับของรางวัลนั้นๆ
      9.การแลกรับของรางวัลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการแลกรับของรางวัลแต่ละประเภทที่ทางบริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่คะแนนสะสม AEON Happy Point ไม่เพียงพอ หรือผู้ถือบัตรมีการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกคำขอแลกรับของรางวัลของผู้ถือบัตรรายนั้นๆ ตามดุลยพินิจ ของบริษัทฯ
      10.การฉ้อฉล หลอกลวง หรือปลอมแปลงเพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนสะสม AEON Happy Point เพื่อแลกรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดนั้นอาจมีผลให้บริษัทฯ พิจารณายกเลิกคะแนนสะสมและ/หรือเรียกคืนของรางวัล เช่น บัตรกำนัลและสินค้า เป็นต้น และเรียกให้ชดใช้คืนค่าบริการและค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น รวมถึงการยกเลิกบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรและการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ถือบัตรด้วย
      11.บริษัทฯ ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายของรางวัลและ/หรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในความชำรุดบกพร่อง ความเสียหาย และการสูญหายของรางวัล อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับของรางวัล กรุณาติดต่อฝ่ายกับผู้จัดจำหน่ายของรางวัลโดยตรง หรือท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้า สัมพันธ์ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2665-0123
      12.ทางบริษัทสามารถให้ข้อมูลของท่านในส่วนของชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ กับผู้จัดจำหน่ายของรางวัลและ/หรือผู้ให้บริการเพื่อยืนยันสถานที่ และเวลาในการ จัดส่งของรางวัลให้กับท่าน เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการดำเนินการจัดส่งสินค้า
      13.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกรับของรางวัล และ/หรือ รายการของรางวัล และ/หรือ คะแนนสะสมที่ใช้แลกของรางวัลแต่ละรายการ ตลอดจนยกเลิกรายการ AEON Happy Rewards ตามเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
      14.หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับรายการ AEON Happy Rewards ให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

 • การจัดส่งของรางวัล
     - การดำเนินการจัดส่งของรางวัลใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกรับของรางวัล
     - กรณีที่ได้มีการจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้ถือบัตรตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกรับของรางวัลและระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับของรางวัลดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

วิธีตรวจสอบคะแนนสะสม

  วิธีตรวจสอบคะแนนสะสม
 • ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต บริการอิออนออนไลน์
 • ผ่านใบแจ้งการชำระหนี้
 • ผ่านลูกค้าสัมพันธ์โทร 02-665-0123
  วิธีการแลกคะแนนสะสม
 • แลกผ่านระบบ บริการอิออนออนไลน์
 • ผ่านลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-665-0123
 • ผ่านระบบแฟกซ์ เบอร์ 02-665-0800-1