X
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีรายการส่งเสริมการขาย "ผ่อนทองลุ้นรับทองกับอิ ออน" สำหรับผู้ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกับอิออน ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559 จำนวนรวม 151 รางวัล รวมมูลค่า 1,159,000 บาท รายชื่อลูกค้าผู้โชคดี มีดังต่อไปนี้

รางวัล 1 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 184,000 บาท

คุณพิพัฒน์  วังศรีแก้ว  จ.นครราชสีมา 

รางวัล 2 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 9,700 บาท รวมมูลค่า 485,000 บาท

คุณกนกอร  บุญหยาด  จ.ยโสธร 
คุณกาญจนา  เชาว์ชัด  จ.ชุมพร 
คุณขนิษฐา  อยู่คง  จ.ปทุมธานี 
คุณขวัญเรือน  ประเทศ  จ.อุทัยธานี 
คุณคำสิงห์  พานสายตา  จ.นครปฐม 
คุณจรุง  เข็มทอง  จ.อยุธยา 
คุณจันทิรา  โพธิ์อ้น  จ.กรุงเทพฯ 
คุณจุไร  สุขแจ่ม  จ.สมุทรปราการ 
คุณเจ๊ะมะ  สาเมาะ  จ.ปัตตานี 
10 
คุณชลธิชา  พึ่งแพง  จ.สุราษฎร์ธานี 
11 
คุณชุติมา  ดัชถุยาวัตร  จ.ชลบุรี 
12 
คุณณัฏฐ์ภัทร  พุ่มพวง  จ.ชุมพร 
13 
คุณณัฐฌา  แดงนา  จ.นครราชสีมา 
14 
คุณธีรศักดิ์  ด้ามทอง  จ.สงขลา 
15 
คุณนัณสภัทร  ภูน้ำทอง  จ.กรุงเทพฯ 
16 
คุณน้ำผึ้ง  โอษฐ์งาม  จ.สมุทรสาคร 
17 
คุณนิตยา  กุฎเพชร  จ.เพชรบูรณ์ 
18 
คุณนิวัติ  เซี่ยงหว็อง  จ.สมุทรสาคร  
19 
คุณบุญส่ง  คำขยาย  จ.ระยอง 
20 
คุณปริญญา  สารภี  จ.สมุทรสาคร 
21 
คุณพัชรภรณ์  นิลบดี  จ.กาญจนบุรี 
22 
คุณพัชราภรณ์  มะละกา  จ.ปทุมธานี 
23 
คุณพิลาวรรณ  ลาเสือ  จ.กรุงเทพฯ 
24 
คุณภานุวัฒน์  ยีหวังเจริญ  จ.สมุทรปราการ 
25 
คุณมนฑวรรณ  ณะโส  จ.สงขลา 
26 
คุณมนัสนันท์  พรมโยธา  จ.กรุงเทพฯ 
27 
คุณมลทิชา  แก้วจันทร์  จ.ระยอง 
28 
คุณมานัส  สุวิชัย  จ.ตาก 
29 
คุณรักชนก  ชินนะกาศ  จ.ปทุมธานี 
30 
คุณรัตนา  ส่าแหล่หมัน  จ.สงขลา 
31 
คุณเรวัตร  วงษ์สีหา  จ.สมุทรปราการ 
32 
คุณวชิรวิทย์  โรจน์บูรพา  จ.กรุงเทพฯ  
33 
คุณวัลลภ  อินทศร  จ.ฉะเชิงเทรา 
34 
คุณวิภาพร  ขจัดภัย  จ.อุบลราชธานี 
35 
คุณวิภาพร  แดงสวัสดิ์  จ.สุราษฎร์ธานี 
36 
คุณสนอง  ธนันชัย  จ.เชียงใหม่ 
37 
คุณสะกินะ  เตะเส็น  จ.ตรัง  
38 
คุณสุชาดา  ชูสุข  จ.นครศรีธรรมราช 
39 
คุณสุเชษฐ์  เจริญพงษ์  จ.ระนอง 
40 
คุณสุดารัตน์  บัณฑราภิวัฒน์  จ.สมุทรสาคร 
41 
คุณสุนิสา  สุขมี  จ.กรุงเทพฯ  
42 
คุณสุมินตรา  หมั่นทำ  จ.กรุงเทพฯ  
43 
คุณสุวรรณ  ศรีโสภา  จ.สมุทรสาคร 
44 
คุณเสรี  โพธิจันนา  จ.กรุงเทพฯ 
45 
คุณเสาวณีย์  คงคาวงค์  จ.สุราษฎร์ธานี 
46 
คุณอนุสรา  อาจผักปัง  จ.สมุทรปราการ 
47 
คุณอรพินทร์  ปักษาชาติ  จ.กรุงเทพฯ  
48 
คุณอำนาจ  เอี่ยมลักษณ์  จ.สมุทรปราการ 
49 
คุณเอกลักษณ์  นพเทศน์  จ.อุตรดิตถ์ 
50 
คุณเอนก  รวมสุข  จ.ลำพูน 

รางวัล 3 แหวนทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 4,900 บาท รวมมูลค่า 490,000 บาท

คุณกมลชนก อินทรฉาย จ.กรุงเทพฯ
คุณกรรณิการ์ เกษียร จ.กรุงเทพฯ
คุณก้อง ปานแก้ว จ.สุพรรณบุรี
คุณกอยใจ ยิ่งยวด จ.เชียงใหม่
คุณกันต์รพี แก้วมรกต จ.เพชรบุรี
คุณกานดา ช้อยขุนทด จ.ยะลา
คุณเกษร วงค์สุรินทร์ จ.กรุงเทพฯ
คุณขวัญดาว จุมปู จ.เชียงใหม่
คุณคุลิกา ทองแจ้ง จ.กรุงเทพฯ
10 
คุณจรูญ ฉิมเรือง จ.สุราษฎร์ธานี
11 
คุณจักกฤช คามเขต จ.อุดรธานี
12 
คุณจันทร์ทรา บุญภูมิ จ.นครปฐม
13 
คุณจิรัชญา เมธีธนากร จ.กรุงเทพฯ
14 
คุณจุราพร ไวสาหลง จ.ปทุมธานี
15 
คุณเจนจิรา สงเคราะห์ธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา
16 
คุณเจนณรงค์ เส้งเซ่ง จ.กรุงเทพฯ
17 
คุณฉันทนา ทิพย์สุบรรณ์ จ.กรุงเทพฯ
18 
คุณชนิดา สามศึก จ.เชียงราย
19 
คุณชมพูนุช ชมภูอาจ จ.เชียงราย
20 
คุณชลธิชา โฉมงาม จ.กรุงเทพฯ
21 
คุณชลิดา วงชมภู จ.พระนครศรีอยุธยา
22 
คุณชาตรี รอดคลองตัน จ.สมุทรสาคร
23 
คุณซัมรา สาและ จ.ปัตตานี
24 
คุณณัฏฐกิตติ์ ประกาศ จ.ระยอง
25 
คุณณัฐณิฌา มิ่งมล จ.ชลบุรี
26 
คุณณัฐพร ร่มโพธิ์ชี จ.ประจวบคีรีขันธ์
27 
คุณดวงนภา ประสมทรัพย์ จ.ชุมพร
28 
คุณเดือนเพ็ญ ศรีตัน จ.ฉะเชิงเทรา
29 
คุณทัศนีย์ ขยายวงค์ จ.กรุงเทพฯ
30 
คุณธนภรณ์ ศิริเวช จ.กรุงเทพฯ
31 
คุณธนภัทร สิงห์นวล จ.สมุทรปราการ
32 
คุณธิราพร กุมแก้ว จ.อุบลราชธานี
33 
คุณนภา ขอเอื้อนกลาง จ.กรุงเทพฯ
34 
คุณนริศรา เซี่ยงว่อง จ.กาญจนบุรี
35 
คุณนฤมล ไทยเจริญ จ.สมุทรปราการ
36 
คุณน้อย ผ่องใยดี จ.นนทบุรี
37 
คุณนัฐพล หาญวรวงศ์ จ.สมุทรสาคร
38 
คุณน้ำอ้อย มิ่งแม้น จ.ประจวบคีรีขันธ์
39 
คุณบรรจง จอมเขียวมา จ.สมุทรปราการ
40 
คุณบรรจง ธรรมบุญสุข จ.ลพบุรี
41 
คุณเบญจมาศ เพ็ชรรักษา จ.บุรีรัมย์
42 
คุณใบเฟริ์น ดีอินสวน จ.สมุทรปราการ
43 
คุณประวิทย์ ประจำมูล จ.ปทุมธานี
44 
คุณปราณี วงศ์ชัย จ.กรุงเทพฯ
45 
คุณปัทมา ยูโซะ จ.ปัตตานี
46 
คุณปาริชาติ กองมณี จ.ลำพูน
47 
คุณปารีรัตน์ จันท้าว จ.กรุงเทพฯ
48 
คุณพรเพ็ญ บุญทรง จ.กาญจนบุรี
49 
คุณพรรณนิภา รักษาแสง จ.ปราจีนบุรี
50 
คุณพัฒนา จันทร์เพชร จ.กำแพงเพชร

รางวัล 3 แหวนทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 4,900 บาท รวมมูลค่า 490,000 บาท

51 
คุณพิทักษ์ ผลดก จ.นครปฐม
52 
คุณพิมพ์ลภัทร แสนกล้า จ.สุรินทร์
53 
คุณเพ็ญสมร เสนาะ จ.ศรีสะเกษ
54 
คุณไพโรจน์ พันธุ์เรือง จ.ปทุมธานี
55 
คุณฟารีซัน ตาเยะ จ.ยะลา
56 
คุณไฟซอล โต๊ะสัน จ.กรุงเทพฯ
57 
คุณภีรศักดิ์ บัวสอน จ.กรุงเทพฯ
58 
คุณมนตรี กิจการ จ.อุตรดิตถ์
59 
คุณมยุรา คำสุข จ.มหาสารคาม
60 
คุณยุทธชัย ไม้ดัด จ.กรุงเทพฯ
61 
คุณรณัช รุ่งสว่าง จ.เพชรบุรี
62 
คุณรัชดา จูตะวิริยะสกุล จ.กรุงเทพฯ
63 
คุณรัตติยา มาราสา จ.สตูล
64 
คุณวนิดา ภักดีศรี จ.พิจิตร
65 
คุณวรณัฐปภัสร์ วงษ์มะณี จ.พิษณุโลก
66 
คุณวราภรณ์ มีชัย จ.กำแพงเพชร
67 
คุณวราภรณ์ เทียนศิริ จ.สมุทรสาคร
68 
คุณวันเพ็ญ แก้วขุนทด จ.กรุงเทพฯ
69 
คุณวาสิตา พูลสวัสดิ์ จ.ปทุมธานี
70 
คุณวิโรจน์ เหลี่ยมพล จ.สมุทรปราการ
71 
คุณวีระ อ่อนนางาม จ.มหาสารคาม
72 
คุณวีระยุทธ ประโยธิน จ.สมุทรปราการ
73 
คุณศรัญยู เทพดำ จ.สงขลา
74 
คุณศักดิ์ทวี แสนบุญศิริ จ.กรุงเทพฯ
75 
คุณศิระ เจริญศิลปคุณ จ.ปราจีนบุรี
76 
คุณสมจิตร ค้าโค จ.กรุงเทพฯ
77 
คุณสมศรี จันทมูล จ.ปทุมธานี
78 
คุณสาธิต คงเส้ง จ.สงขลา
79 
คุณสานนท์ หีตแก้ว จ.กรุงเทพฯ
80 
คุณสิริ เง่าแปลง จ.สุพรรณบุรี
81 
คุณสิริญญา ใจกลาง จ.มุกดาหาร
82 
คุณสุนทรี กันภัย จ.กาญจนบุรี
83 
คุณสุปราณี คำกิ่ง จ.เพชรบูรณ์
84 
คุณสุพัตรา บุญปก จ.ยะลา
85 
คุณสุภาพ เจริญทัศน์ จ.สมุทรปราการ
86 
คุณสุภาพร ชูแก้ว จ.พัทลุง
87 
คุณสุภารัตน์ เชื้อเพชร จ.สุพรรณบุรี
88 
คุณสุภาวดี คงคานาม จ.ชุมพร
89 
คุณสุภาวรรณ แก้วประสงค์ จ.อุตรดิตถ์
90 
คุณสุมิต จันทร์เต็ม จ.กรุงเทพฯ
91 
คุณสุรีพร บุญสงค์ จ.กรุงเทพฯ
92 
คุณสุเรวัตร ยานาบัว จ.ระยอง
93 
คุณสุวิมล คำปัญญา จ.กรุงเทพฯ
94 
คุณแสงดาว เจริญลักษณ์ จ.กาญจนบุรี
95 
คุณหมัดอาหลี หมัดสุเด็น จ.สงขลา
96 
คุณอัตภพ ทองใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
97 
คุณอาหะมะ อาแวกาจิ จ.ยะลา
98 
คุณอินทร์วงค์ หนานใส่ จ.สมุทรสาคร
99 
คุณอุไรพร ทาช่วย จ.สมุทรปราการ
100 
คุณเอี่ยมจิตร ศรีภูธร จ.กรุงเทพฯ