X
คณะกรรมการและผู้บริหาร
สารจากผู้บริหาร

ในปี 2559 เศรษฐกิจในประเทศไทย สามารถขยายตัวในระดับที่ใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ โดยเติบโตที่ร้อยละ 3.2 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการบริโภคภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาล และการฟื้นตัวของมูลค่าการส่งออก อย่างไรก็ตามยังมีแรงกดดันจากปัจจัยอื่น ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนของตลาดเงิน และตลาดทุน สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2560 คาดการณ์ว่าจะเติบโตเพิ่มเล็กน้อย โดยมีความคาดหวังจากปัจจัยการขยายตัวของภาคการส่งออก และการฟื้นตัวของภาคการเกษตร รวมถึงการสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐบาล และการเพิ่มขึ้นของฐานรายได้ของเกษตรกรที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคของภาคครัวเรือน


ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทาย จากการเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจหลายๆปัจจัย แต่บริษัทฯยังคง มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีจำนวนฐานลูกค้าเพิ่มเป็น 7.81 ล้านบัตร โดยเพิ่มจาก 7.55 ล้านบัตรในปีก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 17,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 2,403 ล้านบาท อีกทั้งในปีนี้ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันสกุลเงินบาทของบริษัทฯ เป็น “A-” จากเดิมที่ระดับ “BBB+” ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการรักษาฐานะทางการเงิน และคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง


ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายกลุ่มลูกค้า โดยการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับคู่ค้าชั้นนำทางธุรกิจที่มีศักยภาพ อาทิเช่น ร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม เพื่อมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และเป็นโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้สูงได้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ยังร่วมมือกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบัตรเครดิต AEON M GEN VISA เพื่อดึงดูดลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความชื่นชอบในไลฟ์สไตล์ที่สนุกสนาน และความบันเทิงที่หลากหลาย โดยมอบบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง ทุกเดือนให้แก่ผู้ถือบัตร อีกทั้ง ในปีนี้บริษัทฯได้ขยายช่องทางการเบิกถอนเงินสดให้แก่ลูกค้า โดยร่วมมือกับ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการเบิกถอนเงินสด ผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 10,000 เครื่อง ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯมีช่องทางในการให้บริการเบิกถอนเงินสด รวมทั้งสิ้นกว่า 60,000 แห่งทั่วประเทศ


นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจในประเทศแล้วนั้น บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งในปีนี้ AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC., ได้เริ่มให้บริการบัตรเครดิต หลังจากได้รับใบอนุญาตธนาคารเฉพาะกิจ จากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา และ สำหรับบริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ได้ขยายการให้บริการสินเชื่อรายย่อย ไปยังเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น และเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้แข็งแกร่ง เพื่อเตรียมพร้อมกับการเติบโตในอนาคต


บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อรายย่อย โดยยังคงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรภายในบริษัทฯ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยได้มีการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติงาน ที่หาดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้า และส่งเสริมให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้


แผนการดำเนินงานปีบัญชี 2560


เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นในระดับปานกลาง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการภาครัฐ ที่กระตุ้นการบริโภคของภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลด้านนโยบายการค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อรายย่อยทั้งในประเทศไทย และประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นนภูมิภาคที่มีความต้องการสินเชื่อรายย่อย และการแข่งขันภายในตลาดยังไม่สูงมากนัก


บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและกำลังซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน ประกอบกับบริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าชั้นนำ โดยในปีนี้บริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มฐานลูกค้า โดยออกบัตรเครดิตร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ของไทย เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตค่อนข้างสูง อีกทั้งบริษัทฯ จะนำเสนอบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถรับบัตรพร้อมอนุมัติวงเงินเพื่อใช้จ่ายได้ทันที หากลูกค้ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นการเพิ่มสัดส่วนลูกค้าบัตรเครดิตของบริษัทฯ หนึ่งในเป้าหมายของบริษัทฯที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการทำการตลาดที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่ชอบการเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงการเติบโตของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทฯยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจสินเชื่อ โดยในปีนี้บริษัทฯจะขยายการให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป


บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในตลาดการเงิน และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค โดยมีการพัฒนาระบบดิจิตอล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยบริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับการบริหารและจัดการข้อมูลของลูกค้า ผ่านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และการทำธุรกรรมบนออนไลน์ รวมถึงการนำระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเข้ามาใช้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ทำให้บริษัทฯสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน และจำนวนสาขาลงได้


นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งมูลนิธิอิออนประเทศไทยเพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาสังคม เป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี และบริษัทฯ ยังคง ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้การดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน และสวัสดิการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


ในโอกาสนี้ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะสานต่อความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และก่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป

 

คณะกรรมการบริษัท
นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ
ประธานกรรมการ
นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
นางสุพร วัธนเวคิน
กรรมการ
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร
กรรมการ
นายมะซะโนะริิ โคะซะคะ
กรรมการอิสระ
นายคุนิโอะิ คะวะมุระ
กรรมการอิสระ
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
กรรมการ
นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล
กรรมการ
นางจิราพร คงเจริญวานิช
กรรมการ
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายเดช บุลสุข
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายชุนอิจิ โคบายาซิ
กรรมการอิสระ
คุณเคนจิ ฮะยะชิ
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายเดช บุลสุข
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
หน้าผู้บริหาร
นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ
นางสุพร วัธนเวคิน
กรรมการ
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร
กรรมการ
นายมะซะโนะริ โคะซะคะ
กรรมการ
นายคุนิโอะ คะวะมุระ
กรรมการ
นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายสารสนเทศ
นางสาวสุพรรณี อัศวสุววรณ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริการลูกค้า
นายวิชชศร สุวรรณนาคินทร์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายควบคุมและจัดการองค์กร
นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาระบบ
นายโคโซ ซึชิโร่
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่าย Japanese Strategy
นายคาซุมาสะ โอชิมะ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายการเงินและบริหารจัดการ
และวางแผนการลงทุนของบริษัทในเครือต่างประเทศ
นายจุนอิจิ อิวะคะมิ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายระบบสารสนเทศ