คณะกรรมการและผู้บริหาร
สารจากผู้บริหาร

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่เติบโตต่ำกว่าที่คาดไว้ โดยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 ซึ่งมีผลมาจากภาคเศรษฐกิจหลักของไทยทั้งภาวะการชะลอตัวของภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และรายได้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ในขณะที่การใช้จ่ายในประเทศยังคงชะลอตัว อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดยมีปัจจัยหลักจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐที่ชัดเจนขึ้น และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว


ในปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากงบการเงินรวม จำนวน 17,431 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ จำนวน 2,446 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ1 จากปีก่อนและมีจำนวนฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น 320,000 บัตรจากปีก่อน รวมเป็น 7.54 ล้านบัตร และในปีเดียวกันนี้ บริษัทฯได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี โดยเปลี่ยนเป็นเริ่มวันที่ 1 มีนาคม และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป


ปี 2558 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งเน้นการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับคู่ค้าชั้นนำทางธุรกิจที่มีศักยภาพ อาทิเช่น บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ “เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล” เปิดตัว “บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม” เพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกผู้ถือบัตรเจซีบี และขยายฐานสมาชิกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้สูงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมสนับสนุนในฐานะ Naming Sponsor ภายใต้ชื่อ โรงภาพยนตร์ อิออน เธียร์เตอร์ แอท ควอเทียร์ ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ซึ่งเป็นโรงหนังระดับพรีเมี่ยม โดยให้บริการอิออนเลานจ์ และสิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตอิออน และในปีนี้บริษัทฯได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) ให้บริการเบิก ถอนเงินสด ผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารออมสินกว่า 6,000 เครื่องทั่วประเทศ ทำให้สมาชิกบัตรอิออนสามารถเบิกถอนเงินสดได้หลากหลายช่องทาง โดยลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดได้ที่ตู้ของอิออน และตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ เซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 50,000 แห่ง


บริษัทฯ ได้ย้ายฝ่ายงานติดตามหนี้ค้างชำระของบริษัทไปรวมศูนย์ที่บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการถ่ายโอนนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเร่งรัดหนี้สินระหว่างพนักงาน และระบบงาน อีกทั้งมีการบริหารจัดการระบบงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทำให้ธุรกิจติดตามหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯยังคงเน้นขยายการลงทุนในต่างประเทศไปยังกลุ่มประเทศ CLMV อันได้แก่ประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่า และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง อีกทั้ง AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) ได้รับใบอนุญาตธนาคารเฉพาะกิจ จากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา และได้เปลี่ยนชื่อ เป็น AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) ซึ่งได้เริ่มประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในเดือนมกราคม 2559


นอกจากการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงคุณค่าของแบรนด์องค์กร (Corporate Brand Values) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในอนาคต ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล บริษัทที่มีมูลค่าองค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ (Brand of the Year Award 2015) จากการประเมินโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรเกิดความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว


แผนการดำเนินงานปีบัญชี 2559


สำหรับปี 2559 นั้น คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะขยายตัวขึ้นจากปีก่อน ขณะที่ภาวะการแข่งขันของธุรกิจสินเชื่อรายย่อยยังมีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนจะมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยทั้งในประเทศไทยและประเทศแถบอาเซียน


ปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารนั้นได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินชีวิต และความต้องการบริการทางการเงินของผู้บริโภคให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบดิจิตอล และส่งเสริมการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ การให้บริการการชำระเงินผ่านระบบอิเล็คทรอนิค การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า (Data Analysis) ผ่านการพัฒนาระบบดิจิตอล เพราะบริษัทฯเชื่อมั่นว่าภายใต้ระบบดิจิตอล จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และช่วยลดต้นทุนภายในตลาดการเงิน


บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้เราได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทอย่างทรัพยากรบุคคล โดยการให้การดูแล และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคคลากร โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อีกทั้งมีแผนที่จะปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาและแสดงศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


สุดท้ายนี้ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้ความสนับสนุนการดำเนินงาน อย่างดีเสมอมา อีกทั้งขอแสดงความขอบคุณไปยังผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทและร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและประชาชนเสมอมา อีกทั้งสานต่อการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย และสามารถสร้างผลตอบที่มีมูลค่าสูงที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้อย่างยั่งยืนสืบไป

 

คณะกรรมการบริษัท
นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ
ประธานกรรมการ
นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
นางสุพร วัธนเวคิน
กรรมการ
นางจิราพร คงเจริญวานิช
กรรมการ
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร
กรรมการ
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
กรรมการ
นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล
กรรมการ
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายเดช บุลสุข
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายชุนอิจิ โคบายาซิ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
กรรมการอิสระ
คุณเคนจิ ฮะยะชิ
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายเดช บุลสุข
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายชุนอิจิ โคบายาซิ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร
นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ
นางสุพร วัธนเวคิน
กรรมการ
นางจิราพร คงเจริญวานิช
กรรมการ
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร
กรรมการ
นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายสารสนเทศ
นางสาวสุพรรณี อัศวสุววรณ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
นายวิชชศร สุวรรณนาคินทร์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายควบคุมและจัดการองค์กร
นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาระบบ
นายโคโซ ซึชิโร่
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร
นายคาซุมาสะ โอชิมะ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายการเงินและบริหารจัดการ
และวางแผนการลงทุนของบริษัทในเครือต่างประเทศ