มูลนิธิอิออนประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวนห้าแสนบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิอิออนประเทศไทย และได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดี ขึ้น ทั้งนี้ มูลนิธิอิออน ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอิออน อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้บริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป
 
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้
  • เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดจนการให้ทุนการศึกษาและ/หรือเงินบริจาคแก่นักเรียนและ/หรือโรงเรียนต่างๆ
  • เพื่อพัฒนาสังคมไทยและส่งเสริม สนับสนุนสาธารณประโยชน์โดยทั่วไป
  • เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ  เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
  1. คิโยะยะซึ อะซะนุมะ ประธานกรรมการมูลนิธิ
  2. นางสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิและเหรัญญิก
  3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  4. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการ