X

โปรโมชั่นสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 มิ.ย. 2561 – 31 ก.ค. 2561AEON WORLD MATCH 2018 Promotion

ระยะเวลา : 1 มิ.ย. -  31 ก.ค. 61
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : 
ชำระค่าสินค้า/บริการ หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ผ่านบัตรเครดิต
: สินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ
: สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยายนต์
: สินเชื่อยัวร์แคช
: สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล
สถานที่ร่วมรายการ : ทุกร้านค้าทั่วโลกAPPLY NOW • สะสมยอดใช้จ่าย, เบิกถอนเงินสด, แบ่งชำระ หรือใช้บริการสินเชื่อกับอิออน รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลรวม 191 รางวัล มูลค่ารวม 1,399,800 บาท
  รางวัลที่ 1: รถจักรยานยนต์ DUCATI รุ่น MONSTER 797 (สีแดง) มูลค่า 409,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลที่ 2: PANASONIC UHD Smart TV 55” รุ่น TH-55FX600T มูลค่า 26,990 บาท จำนวน 10 รางวัล
  รางวัลที่ 3: จี้ฟุตบอลทองคำ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
  รางวัลที่ 4: เสื้อฟุตบอล ADIDAS & NIKE 2018 World Cup มูลค่า 2,800 บาท จำนวน 150 รางวัล 
  รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสะสมยอดใช้จ่าย, เบิกถอนเงินสด, แบ่งชำระ หรือใช้บริการสินเชื่อกับอิออน
  ทุก 10,000 บาท
 • พิเศษรับ 5 สิทธิ์ เมื่อใช้บริการสินเชื่อผ่อนชำระทีวีหรือโทรศัพท์มือถือ (5 สิทธิ์/สัญญา) หรือเมื่อทำการดาวน์โหลดและลงทะเบียน AEON Thai Mobile แอปพลิเคชัน (5 สิทธิ์/ท่าน) 
 • หมายเหตุ: - ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรสมาชิก และสินเชื่อทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อมียอดใช้จ่าย เบิกถอนเงินสด แบ่งชำระ หรือใช้บริการสินเชื่อตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 กรกฎาคม 2561
 2. ของรางวัลรวม 191 รางวัล มูลค่า 1,399,800 บาท มีดังนี้
  รางวัลที่ 1: รถจักรยานยนต์ DUCATI MONSTER 797 (สีแดง) มูลค่า 409,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลที่ 2: PANASONIC UHD Smart TV 55” รุ่น TH-55FX600T มูลค่า 26,990 บาท จำนวน 10 รางวัล
  รางวัลที่ 3: จี้ฟุตบอลทองคำ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
  รางวัลที่ 4: เสื้อฟุตบอล ADIDAS & NIKE 2018 World Cup มูลค่า 2,800 บาท จำนวน 150 รางวัล (บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเลือกขนาดและสีของเสื้อรางวัล)
 3. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  3.1 รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายหรือยอดอนุมัติสินเชื่อทุก 10,000 บาท สำหรับบริการแต่ละประเภทดังนี้
  ใช้จ่ายหรือแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต (Card Purchase / AEON Happy Plan(1) )
  เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิต (Cash Advance)
  แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ และเช่าซื้อ (Purpose Loan / Happy Pay / Hire Purchase)
  เบิกถอนเงินสดจากวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช (Your Cash)
  ได้รับอนุมัติสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล (Personal Loan)
  3.2 รับ 5 สิทธิ์ เมื่อใช้บริการสินเชื่อผ่อนชำระทีวีหรือโทรศัพท์มือถือ (5 สิทธิ์/สัญญา)
  หรือเมื่อทำการดาวน์โหลดและลงทะเบียน AEON Thai Mobile แอปพลิเคชัน (5 สิทธิ์/ท่าน) ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขาย โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบสิทธิ์
 4. บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแยกตามบริการแต่ละประเภท โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายและยอดอนุมัติสินเชื่อไม่รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 5. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ, สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ, AEON Member News และ www.aeon.co.th โดยจะทำการแจ้งผลการจับรางวัลแก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลรายการเดียวตามลำดับการจับรางวัล โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและวิธีการรับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล, ไม่สามารถติดต่อได้, ไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล หรือไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 7. บริษัทฯ จะดำเนินการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้โชคดี ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่น รวมถึงไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 8. มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือน มีนาคม 2561
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีปัญหากรุณาติดต่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 11. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะลูกค้าอิออนที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับรางวัล และยกเว้นการให้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล
 12. พนักงานในกลุ่มบริษัทอิออน (2) ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 13. บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และ/หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัล และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 14. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 15. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
 16. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  (1) ในกรณีที่ลูกค้าอิออนใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยชำระเต็มจำนวน และเปลี่ยนรายการดังกล่าวเป็นการแบ่งชำระรายเดือนผ่านโปรแกรม AEON Happy Plan ในภายหลัง บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากยอดใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว
  (2) กลุ่มบริษัทอิออน หมายความรวมถึง บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด