X

โปรโมชั่นสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 มี.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561Your Cash 2018

ระยะเวลา : 1 – 31 มี.ค. 61
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ : REGISTER NOW


APPLY NOW

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ใช้บริการเบิกถอนเงินสดสินเชื่อยัวร์แคช ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น
 2. รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดเบิก ถอน หรือโอนเงิน สะสมครบตามที่บริษัทฯกำหนด

    • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดสะสม 10,000 – 49,999 บาท
    • รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อมียอดสะสม 50,000 – 99,999 บาท
    • รับเครดิตเงินคืน 2,800 บาท เมื่อมียอดสะสม 100,000 – 149,999 บาท
    • รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท เมื่อมียอดสะสม 150,000 บาทขึ้นไป
    (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท /บัตร/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

 1. การคำนวนยอดสะสม จะคำนวณจาก

    • 
  ยอดเบิก ถอน หรือโอนเงินที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่1 – 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น
    • 
  ยอดเบิก ถอน หรือโอนเงินจากทุกช่องทางการบริการ คือ ตู้เอทีเอ็มอิออน, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา,
    ธ.กรุงไทย, ธ.ธนชาต, ธ.ออมสิน, ธ.ไทยพาณิชย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ไปรษณีย์ไทย และคาร์ดทูคาร์ด

 1. บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ในรอบบัญชีเดือนกรกฎาคม 2561
 2. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะลูกค้าที่มียอดเงินต้นคงค้าง ต่ำกว่า 5,000 บาท ที่ระบุในใบแจ้งหนี้ของรอบบัญชีเดือนมิถุนายน 2561
 3. สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนร่วมรายการทาง SMS ผ่านระบบ dtac, AIS และ TrueMove H เท่านั้น อัตราค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ YC ตามด้วยเลขที่บัตรสมาชิกอิออน 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 หรือ ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณา
 5. เครดิตเงินคืนของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 6. เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยุติรายการส่งเสริมการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 9. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
 10. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ