X

โปรโมชั่นสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 ก.พ. 2561 – 31 มี.ค. 2561กดเงิน ลุ้น ทอง กับอิออนยัวร์แคช

ระยะเวลา : 1 ก.พ. 61 - 31 มี.ค. 61
สถานที่ : 
ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทั่วประเทศ
ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : 
บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ และบัตรสมาชิกอิออนแรบบิทAPPLY NOWรายละเอียดโปรโมชั่น :

รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดผ่านตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทุก 1,000 บาท ต่อสลิป ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561 (โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS)เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561
 2. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ และ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ที่ใช้บริการวงเงินสินเชื่ออิออนยัวร์แคช ณ ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทั่วประเทศ เท่านั้น
 3. รายละเอียดของรางวัล

  รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับรางวัล เมื่อมียอดเบิกเงินสดผ่านตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทุก 1,000 บาท ต่อ เซลส์สลิประหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561

    • รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท
    • รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 35 รางวัล รางวัลละ 4,913 บาท รวมมูลค่า 171,955 บาท

      รวมทั้งสิ้น 36 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 271,955 บาท
  *มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือนธันวาคม 2560

 4. บริษัทฯ จะจับรางวัลในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผ่านทางสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ , AEON Member News และ ทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th
 5. บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน
 6. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายนั้น
 7. บริษัท สงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 8. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสามารถรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องติดต่อกลับมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 9. กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ หรือไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
 10. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 11. ภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว ที่สามารถใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
 12. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของของรางวัลตามรายการดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆโดยตรง
 13. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 14. พนักงานของบริษัท และครอบครัว รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 15. บริษัท สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินการจับรางวัล โดยให้ถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่สุด
 16. ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 17. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านทาง aeon.co.th
 18. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด