X

โปรโมชั่นสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 พ.ย. 2560 – 31 ธ.ค. 2560ยิ่งกดมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

ระยะเวลา : 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 60
สถานที่ : 
ณ ตู้เอทีเอ็ม ธ.กรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ
ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : 
บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ และ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิทAPPLY NOWรายละเอียดโปรโมชั่น :

เมื่อลูกค้าใช้บริการเบิกถอนเงินสดสินเชื่อยัวร์แคช ผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าที่มีจำนวนครั้งในการเบิกถอนเงินสดยัวร์แคชสูงสุด 36 ท่านแรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จะได้รับจี้ทองคำ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทาง SMS)เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560
 2. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ และ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ที่ใช้บริการวงเงินสินเชื่ออิออนยัวร์แคชที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ เท่านั้น
 3. รายละเอียดของรางวัลมีดังนี้เมื่อมีการเบิกถอนเงินสดอิออนยัวร์แคชสะสมจำนวนครั้งในการเบิกถอนสูงสุดตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

  • รางวัลที่ 1 รับจี้ทองคำ 1 บาท มูลค่า 20,200 บาท จำนวน 1 รางวัล เมื่อสะสมจำนวนครั้งในการเบิกถอนสูงสุดตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • รางวัลที่ 2 รับจี้คอทองคำ 0.25 บาท มูลค่า 5,050 บาท เมื่อสะสมจำนวนครั้งในการเบิกถอนสูงสุดตามลำดับ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย อันดับที่ 2-36  จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 176,750 บาท 

   รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 36 รางวัล 196,950 บาท

 1.  ประกาศรายชื่อลูกค้าที่มีจำนวนครั้งในการเบิกถอนเงินสดสูงสุด 36 ท่านแรก ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ผ่านทางสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ, AEON Member News และ ทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th
 2. บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน
 3. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายนั้น
 4. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสามารถรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องติดต่อกลับมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ หรือไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือนตุลาคม 2560
 8. ภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว ที่สามารถใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
 9. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ กรุณาติดต่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 11. ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 12. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th