X

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • ยิ่งกดมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

  ระยะเวลา : 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 60
  สถานที่ : 
  ณ ตู้เอทีเอ็ม ธ.กรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : 
  บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ และ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท