X

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • Your Cash 2018

  ระยะเวลา : 1 – 31 มี.ค. 61

 • กดเงิน ลุ้น ทอง กับอิออนยัวร์แคช

  ระยะเวลา : 1 ก.พ. 61 - 31 มี.ค. 61
  สถานที่ : 
  ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทั่วประเทศ
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : 
  บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ และบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท