X

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

  • Credit Card Promotion
  • Personal Loan Promotion
  • Purpose Loan Promotion
  • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
  • สมัครบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ที่สาขาอิออน (ทั่วประเทศ)

    ระยะเวลา : 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 61