X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 ก.ค. 2561 – 31 ส.ค. 2561AEON Shop Plus 2018

ระยะเวลา : 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 61 (62 วัน)
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน โกลด์ และบัตรเครดิตอิออน คลาสสิค

สถานที่ : ทุกร้านค้าทั่วโลก
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ : REGISTER NOW


APPLY NOWสะสมยอดใช้จ่ายครบทุก 40,000 บาท รับชุดกระทะ Tefal (26 ซม.) พร้อมชุดกล่องถนอมอาหาร Super Lock (14 ชิ้น) จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่า 2,240 บาท  (จำกัด 20 ชุด / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย) 

หมายเหตุ : • โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง (1) SMS โดยพิมพ์ ASP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 หรือ (2) เว็บไซต์ www.aeon.co.th ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ
(1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข :

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน โกลด์ และบัตรเครดิตอิออน คลาสสิค ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
  (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  (“บริษัทฯ”) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 61 (62 วัน)
 2. ผู้ถือบัตรจะได้รับชุดกระทะ Tefal (26 ซม.) พร้อมตะหลิว และชุดกล่องถนอมอาหาร Super Lock (14 ชิ้นรวมฝา) จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่า 2,240 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 40,000 บาท (จำกัด 20 ชุด / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัญชีบัตรหลัก)
 3. ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง (1) SMS โดยพิมพ์ ASP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง
  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ (
  2) เว็บไซต์ aeon.co.th (ฟรีค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย) โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลง หรือโอนยอดใช้จ่าย เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
 4. บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ในการรับของกำนัลจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ไม่รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 5. บริษัทฯ จะจัดส่งของกำนัลให้แก่ผู้ถือบัตรที่ได้รับของกำนัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการรับของกำนัลหรือไม่สามารถติดต่อได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับของกำนัล ในกรณีที่ยังไม่ได้รับของกำนัล โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ของกำนัลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับของกำนัล
 6. ภาพของกำนัลใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น
 7. มูลค่าของกำนัลเป็นราคาตลาด ณ เดือน พ.ค. 61 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากราคาจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยส่วนต่างราคาของกำนัลไม่ว่ากรณีใดๆ
 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งการกำหนดสีและรูปแบบของกำนัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของกำนัล หากพบความชำรุดบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรง
 10. ของกำนัลเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
 11. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของกำนัล และยกเว้นการมอบของกำนัลในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของกำนัล
 12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศที่เว็บไซต์ www.aeon.co.th ของบริษัทฯ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 13. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.aeon.co.th จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 14. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ